Giảng viên
Đóng


BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

 
 PHẠM THÀNH THÁI
 Chức vụ: Trưởng bộ môn
 Giảng dạy:
 (1) Kinh tế lượng
 (2) Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
 (3) Marketing căn bản
 
Lĩnh vực nghiên cứu:
 
email add: thaipt@ntu.edu.vn
   HOÀNG VĂN HUY
 Giảng dạy:
 (1) Kinh tế vi mô
 (2) Phân tích hoạt động kinh doanh
 Lĩnh vực nguyên cứu
 email add:
huyhoangdhnt@yahoo.com
 
 TRẦN CÔNG TÀI
 Giảng dạy:
 (1) Kinh tế vi mô
 (2) Kinh tế công cộng
 (3) Marketing căn bản
 (4) Marketing du lịch
 (5) Quản trị Marketing
 
Lĩnh vực nghiên cứu:
 email add:
congtaits@gmail.com 
 

 

 

 VÕ HẢI THỦY
 Giảng dạy:
 (1) Nguyên lý thống kê kinh tế
 (2) Thống kê doanh nghiệp
 
Lĩnh vực nghiên cứu: Ứng dụng khoa học thống kê trong nghiên cứu hiện tượng.
 email add:
vohaithuy@khatoco.com 
   NGUYỄN THU THỦY
 Giảng dạy:
 (1) Nguyên lý thống kê kinh tế
 (2) Thống kê doanh nghiệp
 
Lĩnh vực nghiên cứu:
 email add: hieu_pdt@yahoo.com
 
 LÊ VĂN THÁP
 Giảng dạy:
 (1) Kinh tế vĩ mô
 (2) Kinh tế phát triển
 (3) Nguyên lý thống kê kinh tế
 
Lĩnh vực nghiên cứu:
 email add: thapdhts@yahoo.com
   BÙI BÍCH XUÂN
 Giảng dạy:
 (1) Kinh tế vi mô
 (2) Phân tích hoạt động kinh doanh
 
Lĩnh vực nghiên cứu:
 email add:
bichxuan1976@yahoo.com 
 
 NGUYỄN THỊ HẢI ANH
 Giảng dạy:
 
(1) Kinh tế vĩ mô 1
 (2) Kinh tế vĩ mô 2
 Lĩnh vực nghiên cứu:
 email add:
haianhnamkhanh@yahoo.com 
 

 

 

 HOÀNG GIA TRÍ HẢI
 Giảng dạy:
 (1) Kinh tế vi mô
 (2) Kinh tế vĩ mô
 
Lĩnh vực nghiên cứu:
 email add: trihaintu@yahoo.com.vn
 

 VŨ THI HOA
 Giảng dạy:
 (1) Marketing căn bản
 (2) Marketing quốc tế
 Lĩnh vực nghiên cứu:
 email add:
vuhoa69@gmail.com 
 

 

 

 TĂNG THỊ HIỀN
 Giảng dạy:
 (1) Kinh tế vi mô
 (2) Marketing Căn Bản
 Lĩnh vực nghiên cứu:
 email add: tthien82@gmail.com
 
 CAO THỊ HỒNG NGA
 Giảng dạy:
 (1) Kinh tế lượng
 (2) Kinh tế vĩ mô
 
Lĩnh vực nghiên cứu:
 email add:
nga_a2007@yahoo.com 
   TRẦN THỊ THU HÒA
 Giảng dạy:
 (1) Kinh tế lượng
 (2) Nguyên lý thông kê kinh tế
 
Lĩnh vực Nghiên cứu:
 email add:hoattt.ntu@gmai.com
 

 TRƯƠNG NGỌC PHONG
 Giảng dạy:
 (1) Kinh tế tài nguyên môi trường
 (2) Phân tích lợi ích chi phí
 (3) Marketing căn bản
 (4) Kinh tế nguồn nhân lực
 Lĩnh vực nghiên cứu:
Kinh tế môi trường, Kinh tế thủy sản
 email add: phong@ntu.edu.vn
 website: www.ntu.edu.vn/truongngocphong