Giới thiệu
Đóng

GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN KINH TẾ HỌC

Bộ môn Kinh tế học được thành lập năm 2010 trên cơ sở cơ cấu lại và đổi tên từ Bộ môn Kinh tế cơ sở thuộc khoa Kinh tế - Trường Đại học Nha Trang. Bộ môn có nhiệm vụ quản lý chất lượng, nội dung chương trình và kế hoạch giảng giảng dạy các học phần được giao quan lý. Bộ môn hiện có14 giảng viên, phụ trách và giảng dạy 22 môn học cho các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh thương mại, Quản trị du lịch, Kinh tế Thủy sản, Kế toán Doanh nghiệp, Tài chính. Hầu hết các Thầy, Cô trong Bộ môn đều có trình độ học vấn sau đại học, trong đó có 3 giảng viên đang học NCS. Tất cả các Thầy, Cô đều có kiến thức chuyên môn vững vàng, đạo đức nghề nghiệp tốt.

 

Cùng với sự gia tăng nhanh chóng quy mô đào tạo của Khoa Kinh tế và Khoa Kế toán – Tài chính trong những năm gần đây, khối lượng giờ giảng phải đảm trách của Bộ môn Kinh tế học ngày càng nặng nề hơn. Tuy nhiên không có năm học nào Bộ môn không hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy với khối lượng rất lớn được Khoa và Trường phân công, nhờ đó Bộ môn liên tục nhận được danh hiệu Tổ lao động tiên tiến như một ghi nhận của Nhà trường vì sự nghiệp giáo dục của Bộ môn. Bộ môn đặt nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, thực hiện nghiên cứu khoa học để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học.

CÁC HỌC PHẦN BỘ MÔN PHỤ TRÁCH

 
 TT MÔN HỌC TT MÔN HỌC
1 Kinh tế vi mô 1 12 Phương pháp nghiên cứu kinh tế
2 Kinh tế vĩ mô 1 13 Kinh tế phát triển
3 Kinh tế vi mô 2 14 Kinh tế công cộng
4 Kinh tế vĩ mô 2 15 Kinh tế môi trường
5 Kinh tế nguồn nhân lực 16 Marketing Căn bản
6 Phân tích lợi ích - chi phí 17 Marketing Quốc tế
7 Kinh tế quốc tế 18 Marketing Tổ chức
8 Kinh tế lượng 19 Nghiên cứu Marketing
9 Dự báo Kinh tế và Kinh doanh 20 Marketing Thủy sản
10 Thống kê Doanh nghiệp 21 Marketing Du lịch
11 Nguyên lý Thống kê Kinh tế 22 Quản trị Marketing