Menu BM KT học
Đóng
Tài liệu tham khảo
Đóng
TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 Các phương pháp nghiên cứu định lượng     Phương pháp nghiên cứu trong kinh tế - kinh doanh 
 Kinh tế lượng ứng dụng  Dự báo kinh tế
 Kinh tế vi mô 1  Marketing căn bản
 Kinh tế vĩ mô 1  Marketing du lịch
 Kinh tế công cộng  Maketing tổ chức
 Kinh tế vi mô 2  Kinh tế vĩ mô 2
 Kinh tế phát triển  Marketing thủy sản
 Kinh tế môi trường  Quản trị Marketing
 Kinh tế quốc tế  Nghiên cứu Marketing
 Kinh tế nguồn nhân lực  Nguyên Lý thống kê kinh tế
 Phân tích lợi ích - chi phí  Thống kê doanh nghiệp