De cuong chi tiet HP_QTKD (Đại học)
Đóng
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

(Bấm vào tên Giảng viên để tải file nội dung)
HỌC KỲ I/2019-2020

 **ĐCHP Nhập môn ngành  (Tất cả GV)

1. ĐCCTHP Hành vi tổ chức  (GV: Đỗ Thùy Trinh)

2. ĐCCTHP Quản trị nguồn nhân lực (GV: Võ Đình Quyết)
    ĐCCTHP Quản trị nguồn nhân lực (GV: Hoàng Thu Thủy)
    ĐCCTHP Quản trị nguồn nhân lực (GV: Ninh Thị Kim Anh)

3. ĐCCTHP Quản trị chiến lược (GV: Võ Đình Quyết)

5. ĐCCTHP Luật kinh doanh  (GV: Hoàng Thu Thủy)
    ĐCCTHP Luật kinh doanh  (GV: Nguyễn Thị Hà Trang)

6. ĐCCTHP Nghệ thuật lãnh đạo (GV: Hà Việt Hùng)
    ĐCCTHP Nghệ thuật lãnh đạo (GV: Quách Thị Khánh Ngọc)
    ĐCCTHP Nghệ thuật lãnh đạo (GV: Ninh Thị Kim Anh)

7. ĐCCTHP Quản trị chất lượng (GV: Phạm Thị Thanh Bình)

8. ĐCCTHP Quản trị học (GV: Lê Hồng Lam)
    ĐCCTHP Quản trị học (GV: Hoàng Thu Thủy)
    ĐCCTHP Quản trị học (GV: Trần Thị Ái Cẩm)

9. ĐCCTHP Nhập môn QT học (GV: Trần Thị Ái Cẩm)
    ĐCCTHP Nhập môn QT học (GV: Ninh Thị Kim Anh)

10. ĐCCTHP Quản trị và điều hành văn phòng (GV: Lê Hồng Lam)

11. ĐCCTHP Đàm phán trong kinh doanh (GV: Nguyễn Thị Hà Trang)

12. ĐCCTHP Lập kế hoạch kinh doanh (GV: Huỳnh Cát Duyên)
      ĐCCTHP Lập kế hoạch kinh doanh du lịch (GV: Đặng Hoàng Xuân Huy)

13. ĐCCTHP Quản trị dự án (GV: Đặng Hoàng Xuân Huy)
 
14. ĐCCTHP Quản trị hệ thống thông tin (GV: Nguyễn Hữu Khôi)
HỌC KỲ II/2018-2019

1. ĐCCTHP Quản trị chiến lược 4TC (GV: Võ Đình Quyết)
    ĐCCTHP Quản trị chiến lược 3TC (GV: Võ Đình Quyết)
    ĐCCTHP Quản trị chiến lược 3TC (GV: Nguyễn Ngọc Duy)
    ĐCCTHP Chiến lược kinh doanh 3TC (GV: Võ Đình Quyết)

2. ĐCCTHP Quản trị sản xuất 2TC (GV: Đỗ Thùy Trinh)
    ĐCCTHP Quản trị sản xuất 4TC (GV: Phạm Thị Thanh Bình)
    ĐCCTHP Quản trị sản xuất 4TC (GV: Nguyễn Ngọc Duy)

3. ĐCCTHP Hành vi tổ chức 3TC (GV: Quách Thị Khánh Ngọc)
    ĐCCTHP Hành vi tổ chức 3TC (GV: Đỗ Thùy Trinh)

4. ĐCCTHP Quản trị học (GV: Lê Hồng Lam)
    ĐCCTHP Quản trị học (GV: Hoàng Thu Thủy)
    ĐCCTHP Quản trị học (GV: Trần Thị Ái Cẩm)
    ĐCCTHP Quản trị học (GV: Ninh Thị Kim Anh)

5. ĐCCTHP Nhập môn Quản trị học (GV: Lê Hồng Lam)
    ĐCCTHP Nhập môn Quản trị học (GV: Trần Thị Ái Cẩm)
    ĐCCTHP Nhập môn Quản trị học (GV: Ninh Thị Kim Anh)

6. ĐCCTHP Luật kinh doanh (GV: Nguyễn Thị Hà Trang)
    ĐCCTHP Luật kinh doanh (GV: Hoàng Thu Thủy)
    
7. ĐCCTHP Giao tiếp kinh doanh (GV: Nguyễn Thị Hà Trang)

8. ĐCCTHP Quản trị chất lượng (GV: Phạm Thị Thanh Bình)

9.ĐCCTHP Tâm lý quản lý (GV:Ninh Thị Kim Anh)

10. ĐCCTHP Tiếng Anh chuyên ngành (GV: Đỗ Thùy Trinh)
      ĐCCTHP Tiếng Anh chuyên ngành (GV: Quách Thị Khánh Ngọc)

11. ĐCCTHP Chiến lược phân phối (GV: Trần Thị Ái Cẩm)


HỌC KỲ I/2018-2019


1. ĐCCTHP Quản trị nguồn nhân lưc (GV: Hoàng Thu Thủy)
    ĐCCTHP Quản trị nguồn nhân lực (GV: Võ Đình Quyết)
    ĐCCTHP Quản trị nguồn nhân lực (GV: Ninh Thị Kim Anh)

2. ĐCCTHP Luật kinh doanh (GV: Hoàng Thu Thủy)
    ĐCCTHP Luật kinh doanh (GV: Nguyễn Thị Hà Trang)

3. ĐCCTHP Quản trị học (GV: Lê Hồng Lam)
    ĐCCTHP Quản trị học (GV: Hoàng Thu Thủy)
    ĐCCTHP Quản trị học (GV: Trần Thị Ái Cẩm)
    ĐCCTHP Quản trị học (GV: Ninh Thị Kim Anh)

4. ĐCCTHP Nhập môn quản trị học (GV: Lê Hồng Lam)
    ĐCCTHP Nhập môn quản trị học (GV: Trần Thị Ái Cẩm)

5. ĐCCTHP Quản trị chất lượng (GV: Phạm Thị Thanh Bình)

6. ĐCCTHP Quản trị sản xuất (GV: Đỗ Thùy Trinh)

8. ĐCCTHP Nghệ thuật lãnh đạo (GV: Quách Thị Khánh Ngọc)
    ĐCCTHP Nghệ thuật lãnh đạo (GV: Hà Việt Hùng)

9. ĐCCTHP Hành vi tổ chức (GV: Đỗ Thùy Trinh)

10. ĐCCTHP Đàm phán trong kinh doanh (GV: Nguyễn Thị Hà Trang)

11. ĐCCTHP Đạo đức kinh doanh (GV: Tô Thị Hiền Vinh)

12. ĐCCTHP Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty (GV: Tô Thị Hiền Vinh)

13. ĐCCTHP Quản trị và điều hành văn phòng (GV: Lê Hồng Lam)

14. ĐCCTHP Lập kế hoạch kinh doanh (GV: Lê Chí Công)
ĐCCTHP Lập kế hoạch kinh doanh (GV: Lê Trần Phúc)HỌC KỲ II/2017-2018

1. ĐCCTHP Quản trị nguồn nhân lực (GV: Hoàng Thu Thủy)
    ĐCCTHP Quản trị nguồn nhân lực (GV: Võ Đình Quyết)

2. ĐCCTHP Quản trị chiến lược (GV: Võ Đình Quyết)
    ĐCCTHP Quản trị chiến lược (GV: Nguyễn Ngọc Duy)

3. ĐCCTHP Quản trị sản xuất 4TC (GV: Đỗ Thùy Trinh)
    ĐCCTHP Quản trị sản xuất 2TC (GV: Phạm Thị Thanh Bình)

4. ĐCCTHP Quản trị học (GV: Lê Hồng Lam)
    ĐCCTHP Quản trị học (GV: Hoàng Thu Thủy)
    ĐCCTHP Quản trị học (GV: Trần Thị Ái Cẩm)

5. ĐCCTHP Nhập môn Quản trị học (GV: Lê Hồng Lam)

6. ĐCCTHP Luật kinh doanh (GV: Nguyễn Thị Hà Trang)

7. ĐCCTHP Lập kế hoạch kinh doanh (GV: Huỳnh Cát Duyên)

8. ĐCCTHP Tâm lý quản lý (GV: Mai Thị Linh)

9. ĐCCTHP Quản trị chất lượng (GV: Phạm Thị Thanh Bình)

10. ĐCCTHP Giao tiếp trong kinh doanh (GV: Nguyễn Thị Hà Trang)

11. ĐCCTHP Gestion de la production (GV: Trần Thị Ái Cẩm)

12. ĐCCTHP Đạo đức kinh doanh (GV: Tô Thị Hiền Vinh)

13. ĐCCTHP Chiến lược kinh doanh (GV: Võ Đình Quyết)

14. ĐCCTHP Phanification du commerce (GV: Huỳnh Cát Duyên)