Giới thiệu
Đóng


_______________________________________________________________

Sinh hoạt học thuật tháng 05/2015 của Bộ môn QTKD

Chủ đề:  Khen thưởng và trừng phạt: Đôi điều suy ngẫm
Báo cáo viên: NCS. Phạm Thế Anh
Thời gian:    17g15 ngày 28/05/2015
Địa điểm:     G7.201
File báo cáo:

______________________________________________________________

Sinh hoạt học thuật tháng 04/2015 của Bộ môn QTKD

Chủ đề: Đánh giá hiệu quả kỹ thuật cho nghề đánh bắt cá ngừ đại dương của Tỉnh Khánh Hòa (Technical efficiency assessing for Khanh Hoa ocean tuna fishery).
Báo cáo viên:  TS. Lê Kim Long & Th.S Phạm Thị Thanh Bình
Thời gian:       07g30 ngày 12/04/2015
Địa điểm:        G7.302
File báo cáo:  SHHT_04/2015

_______________________________________________________________

Sinh hoạt học thuật tháng 01/2015 của Bộ môn QTKD

Chủ đề: Các phương pháp đánh giá giá trị môi trường.
Báo cáo viên: TS. Quách Thị Khánh Ngọc
Thời gian:       15g00 ngày 24/01/2015
Địa điểm:         G7.202
File báo cáo:   SHHT_01/2015

_______________________________________________________________

Sinh hoạt học thuật tháng 12/2014 của Bộ môn QTKD

Chủ đề:  Phương pháp đánh giá hiệu quả kinh doanh.
Báo cáo viên: Th.S Võ Đình Quyết
Thời gian:       17g30 ngày 30/12/2014
Địa điểm:        G7.202
File báo cáo:  SHHT_12/2014

_______________________________________________________________

Sinh hoạt học thuật tháng 11/2014 của Bộ môn QTKD

Chủ đề: Phương pháp giảng dạy và đánh giá theo hệ thống đào tạo tín chỉ ở một số trường Châu Âu.
Báo cáo viên: TS. Lê Kim Long & Th.S Phạm Thị Thanh Bình
Thời gian:       17g00 ngày 15/11/2014
Địa điểm:         G7.202
File báo cáo:   SHHT_11/2014