Tháng 3
Đóng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
               KHOA KINH TẾ
                --------------------

                               KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2012

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Tham gia thực hiện

7g00 ngày 1/3

Chào  cờ

Hội trường số 3

Toàn thể CBVC Khoa

Ngày 10/3

(dự kiến)

Hội thảo về Nâng cao năng lực dạy và  học theo hệ tín chỉ

Phòng họp số 3

Toàn thể CBVC Khoa

14g ngày 19/3

Hội nghị công tác hành chính văn phòng

Phòng họp số 2

Thư ký Khoa

19h ngày 20/3

Họp ban chế độ

Phòng họp số 2

Thành viên ban chế độ

(thầy Ngọc)

8h ngày 22/3

Họp xét công nhận sáng kiến cải tiến cấp đơn vị

Văn phòng Khoa

Hội đồng Khoa học và đào tạo Khoa

Ngày 24/3

(dự kiến)

Tổ chức Hội thảo về việc Phối hợp đồng hướng dẫn luận văn thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh (Phối hợp với Khoa SĐH).

Phòng họp số 2

Tiến sĩ, thạc sĩ tham gia đồnghướng  dẫn  luận văn Cao học

2 ngày 25/3 và 26/3 (dự kiến)

Bảo vệ luận văn Cao học đợt1/2012

Hội trường Thư viện

 

14h ngày 26/3

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng

 

Thành viên Hội đồng ( trưởng khoa)

 

 

Kiểm tra tình hình bài giảng nộpThư viện số (kết thúc 15/3), báo cáo Khoa tổng hợp số liệu.

Công đoàn kiểm tra (lấysố liệu từ Thư viện)

Trưởng bộ môn

 

Tiếp tục chuẩn bị hồ sơ đăng ký đềtài cấp Trường và đề tài NCKHSV đợt 2

 

CBVC Khoa

 

Triển khai đẩy manh các hoạt động nâng cao nhận thức về đào tạo tín chỉ

 

BCN Khoa + Đoàn thanh niên phối hợp thực hiện

 

Tổ chức phát tờ rơi quảng bá ngành học.

 

Các bộ môn triển khai

 

Các bộ môn triển khai việc đánh giá đổi mới PPGD theo đăng ký đầu năm và công bố kết quả trên trang web bộ môn.

 

Các bộ môn

 

Tổ chức cuộc thi Olympic Economic 2012.

 

Đoàn thanh niên chủ trì, Khoa hỗ trợ.

                                                                                                                                         Trưởng Khoa

                                                                                                                                   Đỗ Thị Thanh Vinh