Bài báo khoa học
Đóng

DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ

Năm 2011

1   Nguyễn Thị Mỹ Sương, Đỗ Thị Thanh Vinh. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Hậu Giang, tạp chí «Bản tin Khoa học Công nghệ Hậu Giang », tháng 10/2011.

2.    Lê Chí Công. Từ dự báo nhu cầu nhân lực cho phát triển ngành du lịch giai đoạn 2011 - 2020 đến định hướng và giải pháp phát triển đào tạo chuyên ngành Quản trị Du lịch tại Đại học Nha Trang. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số tháng 09/2011

3.    Đỗ Thị Thanh Vinh, Nguyễn Thanh Liêm. Vận dụng mô hình Parasuraman trong  phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ Điện thoại di động tại Cần Thơ, tạp chí « Công nghệ thông tin và Truyền thông », tháng 7/2011.

4.    Hồ Huy Tựu. Vai trò của hành vi quá khứ: tình huống ăn cá tại nhà của các người tiêu dùng. Tạp chí KH & CN Thủy sản số 01/2011.

5.    Hồ Huy Tựu. Phân tích thái độ của người tiêu dùng đối với các sản phẩm cá. Tạp chí KH & CN Thủy sản số 03/2011.

6.    Hồ Huy Tựu. Lý giải sự cố gắng đối với việc gia tăng tiêu dùng đối với các sản phẩm cá. Tạp chí KH & CN Thủy sản số 04/2011 (dự kiến).

7.    Ho Huy Tuu, Svein Ottar Olsen. The moderator effects of perceived risk, objective knowledge and certainty in the satisfaction–loyalty relationship. Journal of Consumer Marketing, Volume 28 (5)/2011.

Năm 2010

1.    Phan Thị Xuân Hương. Các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu thủy sản tỉnh Khánh Hòa. Tạp chí KH &CN Thủy sản, số 1/2010.

2.    Phan Thị Xuân Hương. Ứng dụng mạng neuron dự báo sản lượng thủy sản nuôi trồng ở khu vực duyên hải Nam Trung bộ. Tạp chí KH &CN Thủy sản, số 2/2010.

3.    Lê Chí Công. Truyền miệng (Word of Mouth - WOM) - Một cách tiếp cận trong việc quảng bá hình ảnh du lịch của Thành phố Nha Trang. Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội, số 57, tháng 9/2010.

4.    Ho Huy Tuu, Svein Ottar Olsen. Nonlinear effects between satisfaction and loyalty: An empirical study of different conceptual relationships. Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, Volume 18/2010.

5.    Ho Huy Tuu, Svein Ottar Olsen. Ambivalence and involvement in the satisfaction-repurchase loyalty relationship. Australasian Marketing Journal, Volume 18/2010.

Năm 2010

1.    Phạm Hồng Mạnh. Lượng hóa các yếu tố ảnh hưởng tới nghèo trong phân tích nghèo đói hiện nay. Tạp chí KH & CN Thủy sản số 03/2010

2.    Phạm Hồng Mạnh, Nguyễn Văn Luân. Nghèo đói và môi trường: nhìn từ khía cạnh hộ gia đình ngư dân nghề khai thác hải sản ven bờ. Tạp chí KH & CN Thủy sản, số 03/2010.

3.    Phạm Hồng Mạnh, Hạ Thị Thiều Dao. Các yếu tố ảnh hưởng tới ý sử dụng dịch vụ tín dụng vốn vay chính thức tại ngân hàng đối với hộ ngư dân ven biển tại tỉnh Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 18, 12/2010.

4.    Phạm Hồng Mạnh. Tài trợ cho hoạt động bảo vệ môi trường của Vịnh Nha Trang: Vai trò của khách du lịch. Tạp chí KH &CN Thủy sản, số 01, 03/2010.

5.        Phạm Hồng Mạnh. Yếu tố ảnh hưởng tới thu nhập của hộ gia đình ngư dân nghề khai thác hải sản ven bờ tại tỉnh Khánh Hòa. Tạp chí Kinh tế - Luật (Đại học kinh tế - Luật, Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh), số 01, 09/2010.

6.        Nguyễn Văn Ngọc, Phan Thị Xuân Hương. Ứng dụng hàm sản xuất để nghiên cứu tăng trưởng kinh tế trong ngành thuỷ sản Việt Nam. Tạp chí KH &CN Thủy sản, số 1/2010.

7.        Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Thành Cường. Phân tích hiệu quả kỹ thuật trong ngành chế biến thuỷ sản Khánh Hòa. Tạp chí KH &CN Thủy sản, số 3/2010.

8.        Dương Trí Thảo, Nguyễn Xuân Bảo Sơn. Các nhân tố ảnh hưởng đến sản lượng cá chẽm nuôi thương phẩm tại tỉnh Khánh Hòa”. Tạp chí KHCN Thuỷ sản, Trường Đại học Nha Trang, số 01/2010.

Năm 2009

1.    Lê Chí Công, Lê Công Hoa. Nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Sách chuyên khảo, Quản trị Kinh doanh những năm đầu thế kỷ 21, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc Dân, 2009.

2.    Đỗ Thị Thanh Vinh. Rôle des intermédiaires dans l’approvisionnement de l’industrie de transformation halieutique dans la région sud-centrale du Vietnam, tạp chí « Cahier d’agriculture » Pháp, số 18 / tháng 7-8 / 2009.

3.    Hồ Huy Tựu, Lê Nguyễn Hậu, Nguyễn Thị Mỹ Hiền. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng: Cấu trúc đa chiều của chất lượng thủy sản cảm nhận. Tạp chí KH &CN Thủy sản, số 3/2009.

Năm 2008

1.   Le Kim Long, Ola Flaaten and Nguyen Thi Kim Anh. (2008) Economic performance of open-access offshore fishery – the case of Vietnamese longliners in the South China Sea. Fisheries Research 93(3):296-304.

2.    Phạm Hồng Mạnh, Trương Ngọc Phong. Ước lượng giá trị cải thiện chất lượng môi trường tại cụm đảo Hòn Mun, Nha Trang: Nhìn từ góc độ giải trí du lịch. Tạp chí KH & CN Thủy sản, số 04, 12/2008.

3.    Phạm Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Kim Anh. Doanh thu và chi phí nghề lưới vây ở Nha Trang và Cam Ranh, Việt Nam. Tạp chí khoa học và công nghệ thủy sản, số 1/2008, Đại học Nha Trang.

4.    Ho Huy Tuu, Svein Ottar Olsen, Duong Tri Thao, and Nguyen Thi Kim Anh. “The role of norms in explaining attitudes, intention and consumption of a common food in Vietnam”. Appetite Journal 51(2008) 546-551.

5.    Đỗ Thị Thanh Vinh. Một số kinh nghiệm nước ngoài trong công tác xây dựng dữ liệu thông tin nghề cá, tạp chí Khoa học và công nghệ thủy sản,  số 2/ 2008.

6.    Hồ Huy Tựu, Dương Trí Thảo. Hành vi tiêu dung cá: Vai trò của các nhân tố xã hội. Tạp chí KHCN Thuỷ sản, số 02/2008.

7.    Hồ Huy Tựu. Tích hợp lý thuyết TPB để giải thích sự trung thành của người tiêu dùng: Vai trò của sự quan tâm. Tạp chí KHCN Thuỷ sản, số 01/2008.

8.    Hồ Huy Tựu, Svein Ottar Olsen, Nguyễn Thị Kim Anh. Sự trung thành của người tiêu dùng cá ở các thị trường phía Nam: Vai trò của sự quan tâm. Tạp chí Khoa học, Đại học Cần thơ, Số 9/ 2008.

9.    Hồ Huy Tựu. Vai trò của cảm nhận rủi ro trong quan hệ giữa sự thỏa mãn và mức độ mua lại đối với cá thực phẩm. Tạp chí KHCN Thuỷ sản, số 04/2008.

Năm 2007

1.   Hồ Huy Tựu. Quan hệ giữa giá, chất lượng cảm nhận, sự thỏa mãn và trung thành đối với các sản phẩm cá của người tiêu dùng Việt nam. Tạp chí KHCN Thuỷ sản, số 01/2007.

2.    Hồ Huy Tựu. Vận dụng lý thuyết hành vi dự định để giải thích động cơ của người tiêu dùng cá tại TP Nha trang. Tạp chí KHCN Thuỷ sản, số 03/2007. Tạp chí KHCN Thuỷ sản, số 01/2007.

Năm 2006

1.   Duong Tri Thao. Exploring fish consumption behaviour in Vietnam: Results from focus group discussions”. Proceedings of International Symposium on Devlopment of Technology for Modernizing Fishery Sector of Vietnam in Global context, Nha Trang, November 16&17, 2006.

2.    Dương Trí Thảo. “Tổng quan về ngành thuỷ sản và các chính sách lớn trong nghề cá Nauy”. Tạp chí KHCN Thuỷ sản, Trường Đại học Thuỷ sản, số 3-4/2006.

3.    Đỗ Thị Thanh Vinh. Aquaculture in Vietnam: Perspectives and development, tạp chí «Development in Practice». NXB C.O Oxfam GB – Anh, Volume 16, số 5/ tháng 8/2006.

 <<Trở về