Đóng

LÝ LỊCH KHOA HỌC GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ

 

 

 

 

PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Vinh
GV Bộ môn Quản trị Du lịch

TS. Lê Kim Long
Phó Trưởng Khoa
Trưởng Bộ môn Quản trị KD

TS. Hồ Huy Tựu
Trưởng Khoa
GV Bộ môn KD Thương mại

TS. Nguyễn Thị Trâm Anh
Trưởng BM Kinh doanh Thương mại

 


 

TS. Lê Chí Công
Trưởng BM Quản trị Du lịch

TS. Nguyễn Văn Ngọc
Trưởng BM Kinh tế Thủy sản

TS. Phạm Thành Thái
Trưởng Bộ môn Kinh tế học

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh
GV Bộ môn Quản trị KD


 

 

 

Ths. Nguyễn Thị Hải Anh
GV Bộ môn Kinh tế học

Ths. Ninh Thị Kim Anh
GV Bộ môn Quản trị Du lịch

Ths. Phạm Thế Anh
GV Bộ môn Quản trị KD

Ths. Phạm Thị Thanh Bình
GV Bộ môn Quản trị KD

 

 

 

Ths. Trần Thị Ái Cẩm
GV Bộ môn Quản trị KD

 TS. Trần Đình Chất
GV Bộ môn Quản trị KD

Ths. Trần Thùy Chi
GV Bộ môn KD Thương mại

Ths. Bùi Nguyễn  Phúc  
Thiên Chương

GV Bộ môn KD Thương mại

 

 

 

 

Ths. Huỳnh Thị Ngọc Diệp
GV Bộ môn KD Thương mại

Ths. Võ Văn Diễn
GV bộ môn Kinh tế Thủy sản

Ths. Nguyễn Thị Dung
GV Bộ môn KD Thương mại

TS. Nguyễn Ngọc Duy
GV Bộ môn Quản trị KD

 

 

 

ThS. Huỳnh Cát Duyên
GV Bộ môn Quản trị Du lịch

Ths. Nguyễn Thị Hồng Đào
GV Bộ môn Quản trị Du lịch

Ths. Hoàng Gia Trí Hải
GV Bộ môn Kinh tế học

Ths. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
GV Bộ môn Quản trị Du lịch

 

 

 

Ths. Tăng Thị Hiền
GV Bộ môn Kinh tế học

Ths. Vũ Thị Hoa
GV Bộ môn Kinh tế học

Ths. Trần Thị Thu Hòa
GV Bộ môn Kinh tế học

ThS.Bùi Thu Hoài
GV Bộ môn KD Thương mại

Tiếp theo