Đóng

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 Họ và tên


ĐỖ THỊ THANH VINH

Giới tính

Nữ

Năm sinh

1962

Học vị

Tiến sĩ - Năm đạt học vị: 2010

Chức danh nghiên cứu

Phó Giáo sư

Ngoại ngữ

Pháp : Thành thạo
Anh  : Đọc, hiểu

Chức vụ

Trưởng Khoa Kinh tế - Trường Đại học Nha Trang

Địa chỉ liên lạc

7A Chí Linh, Nha Trang

E-mail

vinhdtt@ntu.edu.vn

Điện thoại 

Cơ quan : (84) 58 3832070, mobile : (84) 905292180

1. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Thủy sản Nha Trang

Kinh tế thủy sản

1985

Thạc sỹ

Đại học Kinh tế Quốc dân        Hà Nội

Kinh tế, quản lý và kế hoạch hóa kinh tế quốc dân

1998

Tiến sỹ

Đại học Nouvelle-Calédonie

Quản trị kinh doanh

2010

2. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

11/1985

Giảng viên

bộ môn Kinh tế cơ sở

11/2000

Phó bộ môn

bộ môn Quản trị kinh doanh

6/2005

Trưởng bộ môn

bộ môn Quản trị kinh doanh

7/2007 – 3/2010

Nghiên cứu sinh

Đại học Nouvelle-Calédonie

4/2010 - 5/2011

Phó Khoa

Khoa Kinh tế

5/2011 đến nay

Trưởng Khoa

Khoa Kinh tế

11/2015 đến nay

Thành viên Hội đồng chuyên gia (CRE)

Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) khu vực châu Á – Thái Bình Dương

3. Các công trình công bố chủ yếu

3.1. Các đề tài, dự án

1. Chương trình phát triển nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 – Chương trình trọng điểm cấp Tỉnh (Chủ nhiệm đề tài), Hợp đồng kinh tế số 1773/SKHĐT-TH, 6/2012.

2. Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa  - Hợp đồng tư vấn cấp Tỉnh (Chủ nhiệm đề tài), số 01/ HĐ, 3/2014.

3. Nghiên cứu áp dụng mô hình sử dụng lao động có trách nhiệm ở các khách sạn cao cấp trên địa bàn thành phố Nha Trang - Đề tài khoa học cấp cơ sở, mã số TR2015 (Chủ nhiệm đề tài), 4/2016.

4. Nghiên cu các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động dòng nhân lực trong các khách sạn cao cấp (4 hoặc 5 sao) trên địa bàn thành phố Nha Trang - Đề tài khoa học cấp cơ sở, mã số TR2013 -13-04.  (Chủ nhiệm đề tài), 10/2014.

5. Nghiên cứu phát triển các sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch Khánh Hòa - Đề tài khoa học cấp Tỉnh (viết chuyên đề), số 08/2013/ HĐGKCV, 9/2014.

3.2. Bài báo, báo cáo khoa học 

·        Trong nước

1. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động dòng nhân lực – Trường hợp các khách sạn cao cấp tại Nha Trang (Tác giả).  Tạp chí « Khoa học thương mại », ISSN: 1859-3666, số 93, trang 33-42, 2016.

2. Nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch Nha Trang - Khánh Hòa (Đồng tác giả). Kỷ yếu Hội thảo quốc tế «Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập: Cơ hội và Thách thức», trường Đại học Kinh tế Huế, ISBN: 978-604-86-9872-0, trang 327-346, 2016.

3. Các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh động của Bưu điện tỉnh Khánh Hòa (Đồng tác giả). Tạp chí «Khoa học - công nghệ thủy sản», Trường Đại học Nha Trang, ISSN: 1859-2252, số 1, tr. 125 -135, 2016.

4. Ứng dụng khung kỹ năng trong quản trị và đánh giá nhân sự (Đồng tác giả). Tạp chí    « Khoa học », Trường Đại học Cần Thơ, ISSN: 1859-2333, số 38/2015, trang 10-15, 6/2015.

5. Sử dụng lao động có trách nhiệm trong ngành du lịch khách sạn (Đồng tác giả). Kỷ yếu Hội thảo « Tâm lý học – Giáo dục học trong phát triển kinh doanh du lịch và đào tạo nguồn nhân lực du lịch Việt Nam » của Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam, 7/2015, Khánh Hòa.

6. Xây dựng ma trận kỹ năng nghề đánh giá chất lượng nhân sự ngành Công nghệ thông tin theo tiêu chuẩn Nhật bản (đồng tác giả). Tạp chí « Khoa học Kinh tế », Đại học Kinh tế Đà Nẵng, ISSN: 0866-7969, 2015.

7. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Kiên Giang nâng cao năng lực cạnh tranh (Đồng tác giả). Tạp chí « Công thương », ISSN: 08866-7756, số 6, tr.64-65, 2015.

8. Về năng lực cạnh tranh của Vietcombank chi nhánh Cam Ranh (Đồng tác giả). Tạp chí «Kinh tế và Dự báo », số 5, tr.35-37, 2015.

9. Phục hồi và phát triển doanh nghiệp sau khủng hoảng (Đồng tác giả). Kỷ yếu Hội thảo quốc gia « Kinh tế Việt Nam 2015: Khơi thông động lực tăng trưởng trong bối cảnh mới của hội nhập », ĐKXB: 2648-2014/CXB/03-203/ĐHKTQD và ISBM: 978-604-927-873-0.

10. Nâng cao năng lực nội sinh – điều kiện để phát huy vai trò động lực phát triển của thành phần kinh tế tư nhân (Đồng tác giả). Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia « Khơi thông nguồn vốn cho phát triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay », Hà Nội, tháng 12/2014

11. Nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (Đồng tác giả). Tạp chí Tài chính doanh nghiệp, ISSI: 005-56, số 9, trang 83-84, 7/2014.

12. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành du lịch Ninh Thuận (Đồng tác giả). Tạp chí Tài chính doanh nghiệp, ISSI: 1859-3887, số 5, trang 37-39, 7/2014.

13. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên ở các khách sạn cao cấp tại thành phố Nha Trang (Đồng tác giả). Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 224 (II), trang 115-124, 6/2014.

14. Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển chi nhánh tỉnh Kiên Giang – Nâng cao chất lượng tín dụng (Đồng tác giả). Tạp chí Công Thương, ISSN: 08866-7756, số 5, trang 64-65, 2014.

15. Phát triển mô hình kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Hưng nguyên, tỉnh Nghệ An, (Đồng tác giả), tạp chí Khoa học trường Đại học Cần Thơ, ISSN: 1859-2333, số 31d, trang 97-106, 6/2014.

16. Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh tỉnh Kiên Giang – Tăng nguồn vốn huy động (Đồng tác giả), tạp chí Công Thương, ISSN : 0866-7756, số 6, trang 56-57, 3/2014.

17. Phát triển văn hóa doanh nghiệp cho Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Kiến Việt (Đồng tác giả). Tạp chí “Kinh tế - kỹ thuật”, ISSN: 0866-7802, số 8, trang 35-50, 12/2014.

18. Nâng cao chất lượng dịch vụ bùn khoáng trên địa bàn Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa (Đồng tác giả). Tạp chí « Kinh tế và Dự báo », số Chuyên đề, tr. 44-46, 2014.

19. Công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục Thuế huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa (Đồng tác giả). Tạp chí “Khoa học công nghệ thủy sản”, ISSN: 1859-2252, số 1, trang 221-226, 2014.

20. Phát triển dịch vụ logistics tại Công ty cổ phần vận tải đa phương thức – Vietranstimex (Đồng tác giả), Kỷ yếu Hội thảo khu vực «Khoa học Quản trị và kinh doanh COMB 2013», Đà Nẵng, 12/2013.

21. Thể chế chính trị, thể chế kinh tế và phát triển xã hội của một quốc gia (tác giả), Kỷ yếu Hội thảo quốc gia « Các vấn đề lý luận cơ bản về nước công nghiệp hiện đại. Nước công nghiệp hiện đại theo hướng XHCN và kinh nghiệm quốc tế về phát triển nước công nghiệp hiện đại », ĐKXB: 1242-2013/CXB /02-21/ĐHKTQD, Hà Nội, 10/2013.

22. Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh K.Giang (Đồng tác giả). Tạp chí « Công Thương » ISSN: 08866-7756, số 14, trang 72-73, 2013.

23. Chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang đến năm 2015 (Đồng tác giả), tạp chí “Khoa học công nghệ thủy sản”, ISSN: 1859-2252, số 3, 2013.

24. Quản trị có hiệu quả dòng nhân lực tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh Nha Trang (Đồng tác giả). Tạp chí “Quản lý Kinh tế”, số 54, trang 40-51, 2013.

25. Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Kiên Giang (Đồng tác giả), tạp chí “Công Thương”, ISSN: 08866-7756, số 15, trang 102-103, 11/2013.

26.  Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên ở các khách sạn cao cấp tại thành phố Nha Trang (đồng tác giả). Kỷ yếu Hội thảo «Khoa học Quản trị 2013», ĐKXB: 213-201/CXB /71-02 ĐaN, Đà Nẵng 7/2013.

27. Ứng dụng ma trận kỹ năng vào quản trị nhân lực ngành công nghệ thông tin và đề xuất công cụ hỗ trợ giải pháp trên nền web (đồng tác giả), Tạp chí “Công nghệ thông tin và Truyền thông”, ISSN: 1859-3550, số 6, trang 30-36, 2013.

28.  Một số giải pháp giải tỏa hàng tồn kho của doanh nghiệp (tác giả), Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Kinh tế Việt Nam 2012-2013: Tái cơ cấu doanh nghiệp và cân đối kinh tế vĩ mô”, ĐKXB: 181-2013/CXB /01-02/ĐHKTQD, Hà Nội 2013.

29. Nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ đường sắt của Ga Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa (đồng tác giả), tạp chí “Khoa học công nghệ thủy sản”, ISSN : 1859-2252, 2013.

30. Ảnh hưởng của văn hóa công ty đến sự cam kết gắn bó của nhân viên. Trường hợp của Công ty Hệ thống thông tin FPT (đồng tác giả), Tạp chí “Kinh tế và phát triển”, ISSN : 1859-0012, số 185(II), trang 119-127, 2012.

31. Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ điện thoại di động tại Cần Thơ (đồng tác giả), Tạp chí “Công nghệ thông tin và Truyền thông”, ISSN: 1859-3550, số 1, trang 50-55, 2012.

32.  Hoạch định chiến lược của Công ty Điện lực Hậu Giang đến năm 2020 (đồng tác giả), Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Cần Thơ, 2012.

33.  Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố của văn hóa doanh nghiệp đến sự cam kết gắn bó của nhân viên của Công ty Hệ thống thông tin FPT (đồng tác giả), Kỷ yếu Hội thảo khu vực miền Trung “Hội thảo Quản trị và kinh doanh 2012”, Đà Nẵng 2012.

34. Chất lượng nguồn nhân lực ngành Y tế tỉnh Hậu Giang. Thực trạng và giải pháp (đồng tác giả), Tạp chíLao động và xã hội”, ISSN: 0866-7643, số 444, tr.9-11, 2012.

35. Một số kinh nghiệm nước ngoài trong công tác xây dựng dữ liệu thông tin nghề cá (tác giả), Tạp chí “Khoa học và công nghệ thủy sản”, ISSN: 1859-2252, số 2, tr.71-73  2008.

36. Vai trò của Pháp trong chiến lược Đa dạng sinh học toàn cầu (tác giả), Tạp chí “Khoa học và công nghệ thủy sản”, số 2, tr. 41-43, 2005.

37. Nghề cá và nuôi trồng thủy sản ở Nouvelle-Calédonie (tác giả), Tạp chí “Khoa học và công nghệ thủy sản”, số 1, tr.41-45, 2004.

·        Quốc tế

38.  Rôle des intermédiaires dans l’approvisionnement de l’industrie de transformation halieutique dans la région sud-centrale du Vietnam (tác giả), Cahiers agricultures,  ISSN: 1166 7699, 2009.

39. Intégration verticale dans l’approvisionnement en produits aquatiques des industries de transformation halieutique. Cas de la région sud-centrale du Vietnam (tác giả), Hội thảo tiến sĩ  khu vực Thái Bình Dương (Doctoriales), Tahiti 2009.

40. L’approvisionnement en produits aquatiques des entreprises de transformation halieutique. Application à la région sud-centrale du Vietnam (tác giả), Hội thảo tiến sĩ khu vực Thái Bình Dương (Doctoriales), Nouvelle-Calédonie – Pháp 2008.

41. Role of the middlemen in the supply of the processing industry. Case study: the central south region in Vietnam (tác giả), Hội nghị IIFET, Nha Trang 2008.

42. Aquaculture in Vietnam: Perspectives and development (tác giả), Tạp chí “Development in Practice”. NXB C.O Oxfam GB, ISSN : 0961-4524, 2006.

43. L’aquaculture au Vietnam. Réflexion au regard  de la politique aquacole néo-calédonienne (tác giả), Tạp chí « Revue Juridique, politique et économique de Nouvelle-Calédonie », ISBN : 2-913090-67-2, 2004.

Kết quả đào tạo Sau đại học

1. Nghiên cứu ảnh hưởng của cảm nhận rủi ro ẩm thực và chuẩn mực xã hội đôi với sự lựa chọn của du khách quốc tế tại thành phố Nha Trang, (Lê Trần Tuấn, Đỗ Thị Thanh Vinh, Lê Chí Công). Tạp chí Khoa học công nghệ thủy sản, ISSN : 1859-2252, số 3/2015, tr.158-163.

2. Nghiên cứu sự hài lòng của du khách khi sử dụng dịch vụ lặn biển tại thành phố Nha Trang (Trần Quốc Phương, Đỗ Thị Thanh Vinh). Tạp chí Khoa học công nghệ thủy sản, ISSN : 1859-2252, số 2/2015, tr. 156-161.

3. Nâng cao chất lượng dịch vụ truyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tại Cục thuế Khánh Hòa (Trần Sỹ Quân, Đỗ Thị Thanh Vinh). Tạp chí Khoa học công nghệ thủy sản, ISSN : 1859-2252, số 2/2015, tr. 162-166.

4. Six senses Ninh Vân Bay với việc phát triển nguồn nhân lực du lịch trong giai đoạn hiện nay (Phạm Viết Long, Đỗ Thị Thanh Vinh).Tạp chí Khoa học công nghệ thủy sản, ISSN : 1859-2252, số 1/2015, tr.133-139.

5. Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Điện 4 (PECC4) (Hồ Nam Khánh, Đỗ Thị Thanh Vinh). Tạp chí Khoa học công nghệ thủy sản, ISSN : 1859-2252, số 4/2014.

6. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên đối với Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Khánh Hòa (Ngô Thị Thúy Hoa, Đỗ Thị Thanh Vinh). Tạp chí Khoa học công nghệ thủy sản, ISSN : 1859-2252, số 4/2014.

7. Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Cổ phần Thương mại Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nha Trang (Nguyễn Văn Dương, Đỗ Thị Thanh Vinh). Tạp chí Khoa học công nghệ thủy sản, ISSN : 1859-2252, số 3/2014.

8. Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Chế biến lâm thủy sản Khánh Hòa đến năm 2020 (Vũ Ngọc Huân, Đỗ Thị Thanh Vinh). Tạp chí Khoa học công nghệ thủy sản, ISSN : 1859-2252, số 3/2014.

9. Đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm cá ngừ đại dương sang thị trường Châu Âu - Trường hợp của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải Vương, tỉnh Khánh Hòa (Huỳnh Thanh Lĩn, Đỗ Thị Thanh Vinh). Tạp chí Khoa học công nghệ thủy sản, ISSN : 1859-2252, số 2/2014.

10. Phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nha Trang (Nguyễn Thị Kim Oanh, Đỗ Thị Thanh Vinh). Tạp chí Khoa học công nghệ thủy sản, ISSN : 1859-2252, số 2/2014.

3.3. Sách 

1.         Gestion des ressources humaines (Tác giả), giáo trình, NXB Hồng Đức, ISBN: 978-604-86-9980-2, 108 trang, 2016.

2.         La protection internationale du patrimoine culturel subaquatique  (đồng tác giả), sách chuyên khảo « Patrimoine naturel et culturel de la Nouvelle-Calédonie » - chủ biên Céline Castets-Renard, Guylène Nicolas, NXB Harmattan (Pháp), ISBN: 978-2-343-03784-4, trang 197-208, 2015.

3.         Tourism management (đồng tác giả), sách tham khảo biên dịch - Đại học Nha Trang, 2014.

4.         Quản trị chiến lược và chính sách kinh doanh (đồng tác giả), Giáo trình, NXB Phương Đông, ISBN: 2040090000960, 2013.

5.         L’approvisionnement en produits aquatiques des entreprises. Application à la région sud-centrale du Vietnam (tác giả), sách chuyên khảo, NXB Les Editions Universitaires Européennes (Đức), 436 trang, ISBN: 978-613-1-58104-5, 2011.

6.         Gestion d’entreprise (tác giả), Giáo trình điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo http://www.ebooks.edu.vn , 2007.