Đóng

LÝ LỊCH KHOA HỌC


Họ và tên :


HỒ HUY TỰU

Giới tính:

Nam

Năm sinh:

1971

Học vị:

Tiến sĩ , năm đạt học vị: 2011

Học hàm:

 

Chức danh nghiên cứu:

Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu :

Ngoại ngữ :

Anh mức độ sử dụng: thành thạo.

Chức vụ :

Phó Trưởng Khoa Kinh tế - Trường Đại học Nha Trang

Địa chỉ liên lạc:

A 4-9 Chung cư 26 Hai Bà Trưng, Nha Trang

E-mail:

tuu_hohuy@yahoo.com

Điện thoại :

Cơ quan : 0582.471380, mobile : 090.8250608

1. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Thủy sản (ĐHNT)

Kinh tế thủy sản

1994

Thạc sỹ

Đại học Nha Trang + Đại học Tromso, Nauy

Kinh tế thủy sản

1997

Tiến sỹ

Đại học Tromso, Nauy

Marketing

2011

Sau tiến sỹ

2. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

1994-1996

Giảng viên

Bộ môn Kinh tế chuyên ngành , Khoa kinh tế

1996-2002

Giảng viên, Bí Thư Đoàn Khoa

Bộ môn Kinh tế cơ sở, Khoa Kinh tế

2002-2009

Phó Trưởng bộ môn, Trợ lý giáo vụ

Bộ môn Kinh tế thương mại, Khoa Kinh tế

2008 – 2010

Nghiên cứu sinh

Đại học Tromso, Nauy

2011 đến nay

Phó trưởng Khoa

Khoa Kinh tế- trường Đại học Nha Trang


3. Các công trình công bố chủ yếu

 3.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Khám phá thái độ và hành vi tiêu dùng thủy sản Việt nam

2005/2008

Cấp bộ, trong khuôn khổ Dự án quốc tế SRV 2701 – NORAD

Cộng tác viên chính

2

Mở rộng hiểu biết thái độ và hành vi của người tiêu dùng thủy sản Việt nam

2009/2011

Đề tài trong khuôn khổ Dự án quốc tế SRV 2701 – NORAD

Chủ nhiệm

3

Phân tích thái độ và hành vi tiêu dùng cá tại thành phố Nha Trang

2012/2013

Đề tài cấp Trường – Đại học Nha Trang

Chủ nhiệm

4

Ảnh hưởng của các nhân tố của quá trình lựa chọn đến quan hệ thỏa mãn-trung thành đối với các sản phẩm cá của người tiêu dùng tại Nha Trang

2013/2014

Đề tài cấp Trường – Đại học Nha Trang

Chủ nhiệm

5

Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa đến 2020

2011/2012

Đề tài cấp Tỉnh, Khánh Hòa

Cộng tác viên chính

6


3.2 Các công trình khoa học đã công bố

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

Bài báo quốc tế

1

Nonlinear effects between satisfaction and loyalty: An empirical study of different conceptual relationships

2010

Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, Vol. 18, 239 – 251

Hồ Huy Tựu & Svein Ottar Olsen

2

Food risk and knowledge in the satisfaction-repurchase loyalty relationship

2009

Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 21 (4), 521 – 536

Hồ Huy Tựu & Svein Ottar Olsen

3

Ambivalence and involvement in the satisfaction-repurchase loyalty relationship

2010

Australasian Marketing Journal, Vol. 18, 151 – 158

Hồ Huy Tựu & Svein Ottar Olsen

4

The role of norms in explaining attitudes, intention and consumption of a common food (fish) in Vietnam

2008

Appetite, Vol. 51, 546 – 551

Hồ Huy Tựu, Svein Ottar Olsen, Dương Trí Thảo, Nguyễn Thị Kim Anh

5

The moderator effects of perceived risk, objective knowledge and certainty in the satisfaction–loyalty relationship

2011

Journal of Consumer Marketing, Vol. 28 (5), 363-375

Hồ Huy Tựu, Svein Ottar Olsen, Phạm Thị Thuỳ Linh

6

Reflective and impulsive influences on unhealthy snacking. The moderating

effects of food related self-control

2012

Appetite, Vol. 58, 618-622

Pirji Honkanen, Svein Ottar Olsen, Bas Verplanken & Hồ Huy Tựu

7

Certainty, risk and knowledge in the

satisfaction-purchase intention relationship in a new product experiment

2012

Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 24 (1), 78-101

Hồ Huy Tựu & Svein Ottar Olsen

8

Consideration set size,

variety seeking and the

satisfaction-repurchase loyalty relationship at a product category level

2013

Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 25 (4), 590-613

Hồ Huy Tựu & Svein Ottar Olsen

9

The roles of ambivalence, preference conflict and family identity:  A study of food choice among Vietnamese consumers

2013

Food Quality and Preference,

Vol. 28, 92–100

Lê Chí Công, Hồ Huy Tựu & Svein Ottar Olsen

10

Conscientiousness and (un)healthy eating: The role of impulsive eating

and age in the consumption of daily main meals

2015

Scandinavian Journal of Psychology, Forth coming.

Svein Ottar Olsen, Hồ Huy Tựu Pirji Honkanen & Bas Verplanken

11

Marketing barriers and export performance: A Strategy categorization approach in the Vietnamese seafood Industry

2013

Asian Journal of Business Research, Vol. 3 (1), 66-80

Hồ Huy Tựu & Svein Ottar Olsen

12

Satisfaction, involvement and loyalty toward fish in Vietnam

2008

IFFET 2008 Nhatrang Proceedings

Tuu, Ho Huy; Nguyen, Thi Kim Anh; Olsen, Svein Ottar

13

The relationships between perceived quality, satisfaction and loyalty towards fish in Vietnam

2006

IFFET 2006 Portsmouth Proceedings

Tuu, Ho Huy; Olsen, Svein Ottar

14

Explaining repurchase intention towards fish in Vietnam: The extension of the theory of planned behavior

2010

IFFET 2010 Montpellier Proceedings

Tuu, Ho Huy; Nguyen, Thi Kim Anh; Olsen, Svein Ottar, Terje Vassdal

Bài báo trong nước

1

Tác động của giá, chất lượng cảm nhận, sự thỏa mãn và trung thành đối với cá của người tiêu dùng tại thành phố Nha Trang

2007

Tạp chí KHCNTS

Hồ Huy Tựu

2

Vận dụng lý thuyết hành vi dự định (TPB) để giải thích động cơ của người tiêu dùng cá tại TP Nha trang.

2007

Tạp chí KHCNTS

Hồ Huy Tựu

3

Hành vi tiêu dùng cá: Vai trò của các nhân tố xã hội.

2008

Tạp chí KHCNTS

Hồ Huy Tựu & Dương Trí Thảo

4

Tích hợp lý thuyết TPB để giải thích sự trung thành của người tiêu dùng: Vai trò của sự quan tâm.

2008

Tạp chí KHCNTS

Hồ Huy Tựu

5

Vai trò của cảm nhận rủi ro trong quan hệ giữa sự thỏa mãn và mức độ mua lại đối với cá thực phẩm.

2008

Tạp chí KHCNTS

Hồ Huy Tựu

6

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng: Cấu trúc đa chiều của chất lượng thủy sản cảm nhận

2009

Tạp chí KHCNTS

Hồ Huy Tựu, Nguyễn Thị Mỹ Hiền, Lê Nguyễn Hậu

7

Vai trò của hành vi quá khứ: tình huống ăn cá tại nhà của các người tiêu dùng

2010

Tạp chí KHCNTS

Hồ Huy Tựu

8

Lý giải sự cố gắng trong việc gia tăng tiêu dùng đối với sản phẩm cá

2012

Tạp chí KHCNTS, Số 2, 72-77

Hồ Huy Tựu

9

Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của các đội tàu lưới kéo xa bờ tỉnh Kiên Giang

2012

Tạp chí KHCNTS, Số 3, 56-63

Hồ Huy Tựu & Nguyễn Thanh Kiệt

10

Thái độ và sự sẵn lòng chi trả thêm của người tiêu dùng tại TP. Nha Trang đối với sản phẩm tôm nuôi sinh thái

2012

Tạp chí KHCNTS, Số 2, 83-88

Huỳnh Thị Ngọc Diệp & Hồ Huy Tựu

11

Ý định quay lại và truyền miệng tích cực của du khách quốc tế đối với TP. Nha Trang

2012

Tạp chí Kinh tế Phát triển, Đại học Kinh tế, TP. HCM, Số, 262, 55-63

Hồ Huy Tựu & Nguyễn Ái Cẩm

12

Sự gắn bó của nhân viên đối với Công ty Du lịch Khánh Hòa

2012

Tạp chí Phát triển Kinh tế, Đại học Kinh tế TP. HCM, Số 264, 56-64

Hồ Huy Tựu & Nguyễn Hồng Liêm

13

Ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến và cảm nhận rủi ro đến ý định quay lại và truyền miệng tích cực của du khách đối với khu du lịch Cửa Lò, tỉnh Nghệ Anh.

2012

Tạp chí Kinh tế và QTKD, Trường Đại học Kinh tế  và QTKD Thái Nguyên, Số 4, 52-57

Hồ Huy Tựu và Nguyễn Xuân Thọ

14

Ảnh hưởng của hình ảnh thương hiệu Mobiphone đến sự hài lòng và mức chi tiêu của khách hàng tại TP. Nha Trang.

2012

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, Số 10 (59), 110-116

Hồ Huy Tựu và Phan Thị Phương

15

Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp tại TP. Nha Trang

2013

Tạp chí Phát triển Kinh tế, Đại học Kinh tế TP. HCM, Số 268, 45-52

Hồ Huy Tựu & Nguyễn Hữu Khôi

16

Một số nhân tố ảnh hưởng đến sự quan tâm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người buôn bán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

2014

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh, Tập 30, Số 1, 10-19

Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Xuân Thọ, Hồ Huy Tựu

17

The effects of the perceptions of food/fish quality and risks on Vietnamese consumer satisfaction and consumption

2014

The proceedings of 4th International Symposium SPISE 2014, University of Technology, HCMC

(Keynote Speaker)

Ho Huy Tuu & Le Nguyen Hau

18

Ảnh hưởng của lý do giải thích thái độ đến mức độ tiêu dùng các sản phẩm cá

2015

Tạp chí Khoa học ĐHQGTP.HCM, Chuyên san Kinh tế và Luật

Hồ Huy Tựu

19

Yếu tố ảnh hưởng tới mức độ thỏa mãn về chất lượng dịch vụ của Vietnam Airlines

2015

Kinh tế và Dự báo

20

Các nhân tố ảnh hưởng sự hài lòng khi dùng rượu vang Chile tại các Nhà hàng tại TP. Nha Trang

2015

Kinh tế và Dự báo

21

Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp khách sạn – nhà hàng

2012

Tài chính, Bộ Tài chính, Số 11 (557), 49-51

22

Sự sẵn lòng chi trả thêm đối với sản phẩm cá basa nuôi sinh thái của người tiêu dùng tại thành phố Nha Trang

2013

Tạp chí khoa học, Đại học Cần thơ, Số 27, 94-103

Huỳnh Thị Ngọc Diệp & Hồ Huy Tựu

23

Phân tích thái độ của người tiêu dùng đối với sản phẩm cá

2011

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang, Số 2, 11-18

Hồ Huy Tựu

24

Quan hệ giữa tuổi và sự quan tâm của người tiêu dùng Nha Trang đối với sản phẩm cá

2012

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang, Số 3, 89-94.

Hồ Huy Tựu

25

Ảnh hưởng của rủi ro cảm nhận và kiến thức đến mối quan hệ thỏa mãn – trung thành liên quan đến tiêu dùng cá

2013

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang, Số 3, tr. 73-77.

Hồ Huy Tựu

26

Attitude, social norms, perceived behavioral control, past behavior and habit in explaining intention to consume fish in Vietnam

2015

Journal of Economic Development

Ho Huy Tuu

27

The moderator effects of switching costs and customer expertise in the satisfaction-repurchase intention relationship for mobile telecommunication services

2015

Journal of Economics & Development

Ho Huy Tuu

28

The satisfaction–loyalty relationship in marketing: a critical review and future research

2016

Journal of Economics & Development

Ho Huy Tuu

29

Export barriers and export performance of Vietnamese seafood Firms targeting international markets

2015

Journal of Economic Development

Tran Huu Ai, Ho Huy Tuu & Tran Van Hau

30

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tin tưởng của khách hàng trong mua hàng trực tuyến

2016

Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

Nguyễn Hữu Khôi & Hồ Huy Tựu

31

Giải thích ý định chia sẻ tri thức của các doanh nghiệp du lịch ở Khánh Hòa

2016

Tạp chí Khoa học Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng

Huỳnh Thị Ngọc Diệp & Hồ Huy Tựu


4. Giải thưởng:

1.Bài báo “The moderator effects of perceived risk, objective knowledge and certainty in the satisfaction-loyalty relationship" xuất bản trên Journal of Consumer Marketing đạt giải cho công trình xuất sắc năm 2012 của Mạng xuất bản công trình khoa học Emerald Literati Network.