Đóng

 LÝ LỊCH KHOA HỌC        


Họ và tên:


LÊ CHÍ CÔNG

Giới tính:

Nam

Năm sinh:

1980

Học vị:

Tiến sĩ, Năm đạt học vị: 2015

Học hàm:

 

Chức danh nghiên cứu:

Giảng viên

Ngoại ngữ :

Anh, mức độ sử dụng : Nghe, nói, đọc, viết

Chức vụ:

Trưởng BM Quản trị Du lịch - Trường Đại học Nha Trang

Địa chỉ liên lạc:

75 Phòng Không, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

E-mail:

hcong80@yahoo.com ; lechicongntu@yahoo.com; conglechi@ntu.edu.vn

Điện thoại :

Cơ quan : 0583 832070, Nhà riêng: 0583.887456, mobile : 0983128380  

1. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Tiến sỹ

Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Kinh tế Du lịch

2015

Thạc sỹ

Đại học Tromso – Nauy

Kinh tế

2010

Đại học

Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Quản trị kinh doanh

2003 (Bằng 1)

Đại học Nha Trang

Tiếng Anh

2008 (Bằng 2)

2. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

2012 đến nay

Trưởng Bộ môn; Giảng viên;

Bộ môn Quản trị Du lịch, Khoa Kinh tế, Đại học Nha Trang.

10/2010 – 12/2011

Trưởng Bộ môn; Giảng viên; Trợ lí hợp phần 1 - Dự án NORAD.

Bộ môn Quản trị Du lịch, Khoa Kinh tế, Đại học Nha Trang.

10/2003-10/2010

Giảng viên; Trợ lí hợp phần 1 - Dự án NORAD.

Bộ môn Quản trị Kinh doanh, Khoa Kinh tế, Đại học Nha Trang.

01/2003-10/2003

Nhân viên Kinh doanh

Công ty Intertractor, Cộng hòa Liên Bang Đức.

3. Các công trình công bố chủ yếu:

3.1. Công bố trên Tạp chí chuyên ngành trong nước

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình)

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm công bố

1.     

Nghiên cứu ảnh hưởng của ẩm thực địa phương đến sự hài lòng của du khách: Trường hợp khách du lịch quốc tế đến du lịch biển tại Nha Trang

Đồng tác giả

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 224, tr.88-99.

2016

2.     

Ứng dụng mô hình đổi mới giá trị khách hàng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch biển Nam Trung Bộ

Đồng tác giả

Tạp chí Quản lý Kinh tế, số tháng 12

2015

3.     

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định nộp hồ sơ xin việc tại các khách sạn cao cấp của sinh viên ngành du lịch

Đồng tác giả

Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 217 (2), tr. 57-66

2015

4.     

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhà lãnh đạo đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp – trường hợp các đơn vị kinh doanh lưu trú tại Nha trang

Đồng tác giả

Tạp chí khoa học Thương mại, số 82+8, tháng 6-7, tr.90-98.

2015

5.     

Nghiên cứu thái độ của cộng đồng dân cư tại Nha Trang đối với phát triển du lịch biển

Đồng tác giả

Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 08, tr. 42-44.

2015

6.     

Xây dựng chỉ tiêu đánh giá du lịch bền vững: Nghiên cứu điển hình tại thành phố Nha Trang

Tác giả

Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 217 tháng 7 năm 2015

tr. 56-64.

2015

7.     

Nghiên cứu ảnh hưởng của rủi ro cảm nhận đến lòng trung thành du khách: Trường hợp khách du lịch quốc tế đến du lịch biển tại Nha Trang (đồng tác giả),

Đồng tác giả

Tạp chí Kinh tế và phát triển, số  210 tháng 12 năm 2014 tr. 62-72.

 

2014

8.     

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên ở các khách sạn cao cấp tại thành phố Nha Trang

Đồng tác giả

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 204 (II), tháng 06, tr. 115-124.

2014

9.     

Chất lượng điểm đến: nghiên cứu so sánh hai thành phố du lịch biển Việt Nam

Đồng tác giả

Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 269 tháng 03/2013, tr. 2-10.

2013

10. 

Ứng dụng mô hình IPA đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch biển Nha Trang

Đồng tác giả

Tạp chí thông tin và dự báo Kinh tế-Xã hội, số 88, tháng 4/2013, tr. 32-39.

2013

11. 

Nâng cao chất lượng nhân lực du lịch Khánh Hòa

Đồng tác giả

Tạp chí Du lịch, số 12, tháng 12/2012, tr. 24-25.

2012

12. 

Ứng dụng mô hình IPA trong đánh giá chất lượng dịch vụ mạng điện thoại di động tại Việt Nam.

Đồng tác giả

Tạp chí Phát triển kinh tế, số 265 tháng 11/2012, tr. 3-11.

2012

13. 

Vai trò của doanh nghiệp dân doanh đối với phát triển bền vững trong kinh doanh du lịch Khánh Hòa.

Tác giả

Tạp chí Quản lý Kinh tế, số 47 (tháng 5+6/2012), tr. 45-51.

2012

 

14. 

Từ dự báo nhu cầu nhân lực cho phát triển ngành du lịch giai đoạn 2011 - 2020 đến định hướng và giải pháp phát triển đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch tại Đại học Nha Trang.

Tác giả

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 164 (II), tháng 2/2011, tr. 24-27.

2011

15. 

WOM - Một cách tiếp cận trong việc quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang.

Tác giả

Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội, số 57 tháng 9/2010, tr. 44-47.

2010

16. 

Hội nhập dọc-Con đường tạo năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam khi hội nhập kinh tế quốc tế.

Tác giả

Tạp chí Kinh tế và Phát triển.

2006

17. 

Đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bằng ma trận.

Đồng tác giả

Tạp chí Công nghiệp, số 1 tháng 11/2006, tr. 24-25.

2006

3.2 Công bố trên Tạp chí chuyên ngành quốc tế

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình)

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm công bố

1.     

A formative model of the relationship between destination quality, tourist satisfaction and intentional loyalty: An empirical test in Vietnam

Tác giả

Journal of Hospitality and Tourism Management Vol.26 (2016), pp.50-62.

2016

2.     

The roles of ambivalence, preference conflict and family identity: A study of food choice among Vietnamese consumers.

Đồng tác giả

Journal of Food Quality and Preference, Vol. 28 (2013), pp.92-100

2013

3.     

The roles of variety seeking in the satisfaction-destination intentional loyalty relationship: An empirical test from Vietnamese visitor’s beach

Đồng tác giả

Journal of Development and Economics, Vol. 15, No.2, August 2013, pp. 19 – 37

2013

3.3 Công bố trên Hội thảo trong nước

1.     

Quan niệm phát triển bền vững trong kinh doanh du lịch

Đồng tác giả

Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Khoa

11/2015

2.     

Đối mới phương pháp đánh giá trong đào tạo tín chỉ -Vai trò của đơn vị sử dụng lao động

Tác giả

Kỷ yếu hội thảo đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá cấp trường

4/2015

3.     

The role of social enterprises in the training of human resources for the development of sustainable tourism in Central coastal provinces

Đồng tác giả

Kỷ yếu hội thảo quốc tế Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam: vai trò của Trường Đại học và các Tổ chức nghiên cứu

3/2015

4.     

Xuất bản bài báo quốc tế - kinh nghiệm cho những người mới bắt đầu (tác giả).

Tác giả

Kỷ yếu hội thảo quốc gia Nâng cao chất lượng Tạp chí Kinh tế và Phát triển theo hướng hội nhập quốc tế

2014

5.     

Phát triển chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh du lịch tại Đại học Nha Trang.

Tác giả

Trường Đại học Kinh tế quốc dân (Kỷ yếu Hội thảo quốc gia)

11/2011

6.     

Sự cần thiết của việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại Trường Đại học Nha Trang.

Tác giả

Trường Đại học Nha trang (Kỷ yếu Hội thảo)

8/2010

3.4 Công bố trên Hội thảo quốc tế

1.     

The roles of perceived service quality, switching cost, and customer satisfaction: A study of mobile telecommunication service loyalty among Vietnamese customers.

Author

6th  International Science, Social Sciences, Engineering and  Energy Conference 17-19 December, 2014, Prajaktra Design Hotel, Udon Thani, Thailand

12/2014

2.     

The roles of family conflict and identity in the theory of planned behavior

Author

The IIFET 2014 Australia conference "Towards Ecosystem Based

Management of Fisheries: What Role can Economics Play" at Queensland University of

Technology, Brisbane, Australia from 7 to 11 July 2014.

07/2014

3.     

Tổ chức liên kết trong kinh doanh du lịch con đường hợp tác khai thác tiềm năng du lịch Duyên hải miền Trung Việt Nam và cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Co-Author

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế, Hợp tác kinh tế Việt Nam-Lào: Phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2020.

10/2012

4.     

Research on the Impact of Leadership on Business Competitiveness: Case Studies in Nha Trang

Co-Author

International Conference: Enterprise challenges: Improving SME competitiveness

9/2013

3.5. Sách

TT

Sách

(giáo trình, bài giảng, chuyên khảo)

Là tác giả hoặc là đồng tác giả

công trình

Nhà xuất bản

Năm công bố

1.     

Giáo trình đại cương Quản trị khu nghỉ dưỡng

Đồng chủ biên

Đại học Kinh tế quốc dân

2015

2.     

Quản trị du lịch (Sách dịch)

Chủ biên

Lưu hành nội bộ

2014

3.     

Nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình hội nhập.

Đồng tác giả

Quản trị kinh doanh những năm đầu thế kỷ XXI (Sách chuyên khảo).

2009

4.     

Ứng dụng mô hình IPA (Importance Performance Analysiz) trong đánh giá chất lượng dịch vụ.

Đồng tác giả

Quản trị kinh doanh đương đại (Sách chuyên khảo).

2011

5.     

Bài giảng Quản trị chiến lược

Tác giả

Lưu hành nội bộ

2006

6.     

Bài giảng Quản trị chất lượng

Tác giả

Lưu hành nội bộ

2008

7.     

Bài giảng Quản trị chất lượng dịch vụ và du lịch

Tác giả

Lưu hành nội bộ

2011

8.     

Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh du lịch

Tác giả

Lưu hành nội bộ

2013

4. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Nghiên cứu ảnh hưởng của cộng đồng đến phát triển bền vững du lịch biển đảo duyên hải miền Trung

2016-2018

(Chủ nhiệm)

Cấp bộ

Đang tiến hành

Nâng cao năng lực cạnh tranh du lịch biển đảo Khánh Hòa

2014-2016

(Cộng tác viên)

Cấp tỉnh

Đang tiến hành

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động dòng nhân lực trong các khách sạn cao cấp (4 hoặc 5 sao) trên địa bàn thành phố Nha Trang

2013-2014

(Cộng tác viên)

Cấp cơ sở

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu thị hiếu khách du lịch Nga đến Khánh Hòa

2013-2014

(Cộng tác viên)

Cấp cơ sở

Đã nghiệm thu

Phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch Khánh Hòa 2013-2020

2012-2014
(Cộng tác viên)

Cấp tỉnh

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu, khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

2013-2014

(Cộng tác viên)

Cấp tỉnh

Đã nghiệm thu

Chương trình quy hoạch nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 -2020

2011-2012

(Cộng tác viên)

Cấp tỉnh

Đã nghiệm thu

Towards a broader understanding about attitudes and consumption behaviors to fish in Vietnam.

2010 – nay

(Cộng tác viên)

Dự án SRV 2701, Nauy (Cấp Bộ)

Đã nghiệm thu