Đóng

 

            LÝ LỊCH KHOA HỌC

Họ và tên: NGUYỄN NGỌC DUY

Năm sinh: 1979                                                     Giới tính: Nam

Học vị:  Tiến sĩ                                                      Năm đạt học vị: 2016

Học hàm:                                                               Năm được phong học hàm:

Chức danh nghiên cứu: Tiến sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Ngoại ngữ: Tiếng Anh,                                         Mức độ sử dụng: Thành thạo

Địa chỉ liên lạc: 40 Phạm Tu, phường Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 0931625879

E-mail: nguyenngocduy@ntu.edu.vn

1. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường ĐH Nha Trang

Kinh tế

2002 (Bằng 1)

Trường ĐH Nha Trang

Tiếng Anh

2008 (Bằng 2)

Thạc sĩ

Đại học Tromsø, Na Uy

Kinh tế

2010

Thực tập sinh

Đại học Tromso, Na Uy

University of Tromsø (UiT) – The Arctic University of Norway

Kinh tế

2012

Tiến sĩ

Đại học Tromso, Na Uy

University of Tromsø (UiT) – The Arctic University of Norway

Kinh tế

2016

2. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

Địa chỉ Tổ chức

2003 –  nay

Giảng viên

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nha Trang

Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa

2010 – 2013

Điều phối viên Dự án NOMA-FAME

Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nha Trang

Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa

3. Các công trình công bố chủ yếu         

3.1. Các đề tài, dự án:

1.      Phát triển nguồn nhân lực du lịch Khánh Hòa trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Đề tài cấp tỉnh Khánh Hòa (Cộng tác viên). Thời gian thực hiện: 2017 – 2019 (Đang thực hiện).

2.      Phát triển bảo hiểm nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam. Đề tài cấp bộ (Cộng tác viên). Thời gian thực hiện: 2017 – 2019 (Đang thực hiện).

3.      Developing Innovative Market Orientated Prediction Toolbox to Strengthen the Economic Sustainability and Competitiveness of European Seafood on Local and Global markets (PrimeFish), thời gian thực hiện: 2015-2017 (Cộng tác viên)Đã nghiệm thu.

4.      Economic impact of abolishing fuel tax concessions for fishing vessels (Dự án của the Nordic Council of Ministers, EU), thời gian thực hiện: 2012 – 2013 (Cộng tác viên)Đã nghiệm thu.

5.      Chương trình phát triển nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020, thời gian thực hiện: 2011-2012 (Cộng tác viên)Đã nghiệm thu.

6.      Value Chain Analysis of Anchovy and Tuna in Vietnam (Chương trình Hỗ trợ Ngành thủy sản gia đoạn II (FSPS II) của Bộ NNo&PTNT, DANIDA tài trợ), thời gian thực hiện: 2010-2011 (Cộng tác viên)Đã nghiệm thu.

7.      Assessment of Economics Performance and Management of Fisheries in Vietnam (Cấp Bộ, Dự án SRV2701, NORAD tài trợ), thời gian thực hiện: 2010-2012 (Cộng tác viên)Đã nghiệm thu.

3.2. Bài báo, báo cáo khoa học:

* Trong nước:

Bài báo:

Nguyễn Ngọc Duy và Dương Thị Hồng Loan (2018), “Vai trò của chi tiêu công cho giáo dục đối với tăng trưởng kinh tế tỉnh Khánh Hòa”, Tạp chí Công thương, Số 9(6/2018), tr.103-110.

Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Thị Kim Anh và Phan Lê Diễm Hằng (2014), “Phân phối lợi ích trong chuỗi giá trị sản phẩm: trường hợp mặt hàng thủy sản khai thác biển ở Khánh Hòa”, Tạp chí Phát triển Kinh tế, Số 280, tr.78-96.

Phan Lê Diễm Hằng và Nguyễn Ngọc Duy (2013), “Tiếp cận chuỗi giá trị nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm thủy sản khai thác - Trường hợp mặt hàng cá ngừ sọc dưa tại Khánh Hòa”, Tạp chí Khoa học Công nghệ thủy sản, Số 4 (2013), tr.107-112.

Nguyễn Ngọc Duy, Phan Lê Diễm Hằng và Nguyễn Thị Kim Anh (2013), “Liên kết các tác nhân trong chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản khai thác để phát triển kinh doanh bền vững - Trường hợp mặt hàng cá ngừ sọc dưa tại Khánh Hòa”, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 16, Kỳ 2, tháng 8/2013, tr.11-19.

Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Thị Kim Anh và Nguyễn Thị Trâm Anh (2012), “Hài hoà lợi ích giữa ngư dân và các tác nhân trong chuỗi giá trị sản phẩm thuỷ sản khai thác-Trường hợp mặt hàng cá ngừ sọc dưa tại Khánh Hoà”, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 6, Kỳ 2, tháng 3/2012, tr.11-19.

Báo cáo khoa học:

Nguyễn Ngọc Duy và Nguyễn Võ Phương Nhung (2019), Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất hoa trên địa bàn thành phố Đà Lạt, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Khoa học quản trị và kinh doanh lần thứ VI (COMB 2018), Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, 01/2019.

Nguyễn Ngọc Duy (2018), Hiệu quả và năng suất sản xuất cá tra so với cá hồi, cá chẽm và cá tráp Châu Âu, Kỷ yếu Hội thảo Vietfish 2018, VASEP, 8/2018.

Nguyễn Thị Bích Trâm và Nguyễn Ngọc Duy (2018), Hiệu quả và năng suất khai thác của nghề câu xa bờ tại Khánh Hòa, Kỷ yếu Hội thảo "Phát triển kinh tế - xã hội vùng Duyên hải trong bối cảnh hội nhập", Trường Đại học Nha Trang, 01/2018.

Nguyễn Ngọc Duy (2017), Cải thiện hiệu quả và năng suất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh – trường hợp các doanh nghiệp chế biến cá tra Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Khoa học quản trị và kinh doanh lần thứ VI (COMB 2017), Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, 12/2017, tr.134–145.

Nguyễn Ngọc Duy, Lê Kim Long và Ola Flaaten (2015), Tác động của hỗ trợ chính phủ đối với kết quả kinh tế của tàu đánh bắt xa bờ ở Khánh Hòa, Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo “Phát triển bền vững kinh tế biển”, Nha Trang, 11/2015. tr.2-14.

Nguyễn Ngọc Duy, Phan Lê Diễm Hằng và Nguyễn Thị Kim Anh (2014), Liên kết để phát triển kinh doanh bền vững - Trường hợp chuỗi giá trị mặt hàng cá ngừ sọc dưa ở Khánh Hòa, Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo “Xúc tiến thương mại nhằm Phát triển thủy sản bền vững vùng duyên hải Miền Trung”, Phú Yên, tháng 3/2014, tr.217-235.

Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Thị Kim Anh và Nguyễn Thị Trâm Anh (2011), Hài hoà lợi ích giữa ngư dân và các tác nhân trong chuỗi giá trị sản phẩm thuỷ sản khai thác-Trường hợp mặt hàng cá ngừ sọc dưa tại Khánh Hoà, Kỷ yếu Hội thảo “Phát triển nhanh và bền vững kinh tế-xã hội khu vực duyên hải Miền Trung và Tây Nguyên”, Đà Nẵng, 9/2011. tr.147-160.

Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Thị Kim Anh và Nguyễn Thị Trâm Anh (2010), Chuỗi giá trị cá ngừ sọc dưa, Kỷ yếu Hội thảo về Phân tích kinh tế chiến lược ngành Thủy sản Việt Nam. Hà Nội, 12/2010. NXBThống kê, tr.82-86.

* Quốc tế:

Bài báo:

Nguyen Ngoc Duy and Ola Flaaten (2016), “Profitability effects and fishery subsidies: average treatment effects based on propensity scores”, Marine Resource Economics, 31(4): 373–402.

Nguyen Ngoc Duy and Ola Flaaten (2016), “Efficiency analysis of fisheries using stock proxies”, Fisheries Research, 181:102-113.

Nguyen Ngoc Duy, Ola Flaaten, and Le Kim Long (2015), "Government support and profitability effects – Vietnamese offshore fisheries". Marine Policy, 61:77-86.

Ahasan Habib, Md. Hadayet Ullah, and Nguyen Ngoc Duy (2014), “Bioeconomics of Commercial Marine Fisheries of Bay of Bengal: Status and Direction,” Economics Research International, vol. 2014, Article ID 538074, 10 pages, 2014. Doi: 10.1155/2014/538074.

Nguyen Ngoc Duy, Ola Flaaten, Nguyen Thi Kim Anh, Quach Thi Khanh Ngoc (2012), “Open-access Fishing Rent and Efficiency - The Case of Gillnet Vessels in Nha Trang, Vietnam”, Fisheries Research, 127-128: 98-108.

Báo cáo khoa học:

Thong Nguyen, Duy Nguyen, Dien Vo Van, Paul Valle, Sveinn Agnarsson, Ly Nguyen (2018), Comparison of Economic Performance of Pangasius Catfish and Seabass-Seabream Production Firm, Presented at the IIFET 2018 Conference, Univerisity of Washington, USA, July 16-20, 2018.

Thong Nguyen, Duy Nguyen, Dien Vo Van, Paul Valle, Sveinn Agnarsson, Ly Nguyen (2018), Production Efficiency of Atlantic Salmon Farming in Key European Countries, Presented at the IIFET 2018 Conference, Univerisity of Washington, USA, July 16-20, 2018.

Nguyen Ngoc Duy and Ola Flaaten (2016), Fishery subsidies and profitability effects: average treatment effects based on propensity scores, Paper presented at the IIFET 2016 Conference, Aberdeen, Scotland, July 11-15, 2016.

Nguyen Ngoc Duy and Ola Flaaten (2016), Stock proxies in efficiency analysis of fisheries, Paper presented at the IIFET 2016 Conference, Aberdeen, Scotland, July 11-15, 2016.

Nguyen Ngoc Duy and Ola Flaaten (2016), Treatment effects of subsidies on profitability of fisheries, Paper presented at the 38th Meeting of the Norwegian Association of Economists, Bergen, Norway, 4-5 January 2016.

Nguyen Ngoc Duy and Ola Flaaten (2015), Efficiency analyses of fisheries when stock estimates are lacking, Paper presented at the XXII Conference of the European Association of Fisheries Economists (EAFE) –  New management issues within the reformed Common Fishery Policy: implementation and socio-economic impacts, University of Salerno, Italy, 28 – 30 April 2015. http://www.eafe2015.unisa.it/

Nguyen Ngoc Duy and Ola Flaaten (2015), Efficiency analyses of fisheries when stock estimates are lacking, Paper presented at the 37th Meeting of the Norwegian Association of Economists, Bergen, Norway, 5-6 January 2015. http://fm.samfunnsokonomene.no/

Nguyen Ngoc Duy and Nguyen Thi Kim Anh (2014), Cooperation for sustainable business development – The case of the skipjack tuna value chain in Nha Trang, Vietnam, Proceedings of the IIFET 2014 Conference, Brisbane, Australia, July 7-11, 2014. https://ir.library.oregonstate.edu/xmlui/handle/1957/55009

Nguyen Ngoc Duy, Ola Flaaten, and Le Kim Long (2014), Government support and profitability effects – Vietnamese offshore fisheries, Presented at the IIFET 2014 Conference, Brisbane, Australia, July 7-11, 2014.

Nguyen Ngoc Duy, Ola Flaaten, Nguyen Thi Kim Anh, Quach Thi Khanh Ngoc (2012), Open-access Fishing Rent and Efficiency - The Case of Gillnet Vessels in Nha Trang, Vietnam, Proceedings of the 2nd Congress of the East Asian Association for Environmental and Resource Economics, EAAERE 2012, Bandung-Indonesia.

Nguyen Ngoc Duy, Ola Flaaten, Nguyen Thi Kim Anh, Quach Thi Khanh Ngoc (2010), A study on the economic performance and efficiency of offshore gillnet vessels in Nha Trang, Vietnam, Proceedings of the IIFET 2010 Conference Montpellier, France, ISBN: 0-9763432-6-6, October 2010. https://ir.library.oregonstate.edu/xmlui/handle/1957/39139

Sách:

Nguyen Ngoc Duy (2016), “The Economics of Open-Access Fisheries: Subsidies and Performance of Vietnamese Fisheries”, PhD dissertation, University of Tromsø (UiT) – The Arctic University of Norway, ISBN 978-82 -8266-112-6.

Staffan Waldo, Hans Ellefsen, Ola Flaaten, Jónas Hallgrimsson, Cecilia Hammarlund, Øystein Hermansen, John R. Isaksen, Frank Jensen, Marko Lindroos, Nguyen Ngoc Duy, Max Nielsen, Anton Paulrud, Fredrik Salenius and Daniel Schütt (2014), “Reducing Climate Impact from Fisheries: A Study of Fisheries Management and Fuel Tax Concessions in the Nordic Countries”, Denmark, Nordic Council of Ministers. ISBN: 978-92-893-2783-1, DOI: http://dx.doi.org/10.6027/TN2014-533. TemaNord 2014:533, ISSN 0908-6692.

Nguyen Ngoc Duy (2010), “On the economic performance and efficiency of gillnet vessels in Nha Trang, Vietnam”, Master thesis, University of Tromsø, URN:NBN:no-uit_munin_2294.   

4. Giải thưởng

(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài, dự án tuyển chọn - nếu có)

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng