Đóng

LÝ LỊCH KHOA HỌC 


Họ và tên:


NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO

Giới tính:

Nữ

Năm sinh:

1983

Học vị:

Thạc sĩ, Năm đạt học vị: 2012

Học hàm:

 

Chức danh nghiên cứu:

Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu :

Ngoại ngữ :

Anh, mức độ sử dụng: Tốt; Trung, mức độ sử dụng: Tốt

Chức vụ :

Địa chỉ liên lạc:

 Chung Cư Hưng Phú, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

E-mail:

hongdaontu@yahoo.com.vn

Điện thoại :

0944390109

1. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Học viện Quan hệ Quốc tế

Kinh tế quốc tế

2006

Thạc sỹ

Đại học James Cook, Australia

Kinh tế học    

2012

Tiến sỹ

Thực tập sinh

2. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

2007 – 2008

Giảng viên tập sự

Khoa Kinh tế - Đại học Nha Trang

2008 – 2009

Giảng viên

Khoa Kinh tế - Đại học Nha Trang

2012 – đến nay

Giảng viên

Khoa Kinh tế - Đại học Nha Trang

3. Các công trình công bố chủ yếu:

3.1. Các đề tài, dự án:

1.Cộng tác viên đề tài cấp Tỉnh, “Phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ du lịch” (2012 – 2016), Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch tỉnh Khánh Hòa.
2. Phân tích hiệu quả sử dụng yếu tố đầu vào và khả năng sinh lợi của nghề nuôi tôm he chân trắng thương phẩm tại huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa Hòa (Đề tài cấp trường - thành viên nhóm nghiên cứu), thời gian thưc hiện : 2012-2013 (Đã nghiệm thu).

3.2. Bài báo, báo cáo khoa học :

* Trong nước :

1. Lao động cảm xúc – Những góc nhìn (tác giả), Tạp chí Du lịch Việt Nam, số tháng 8/2013, tr.25 – 28 (2013)
2. Ứng dụng mô hình Probit trong phân tích quyết định xuất khẩu của doanh nghiệp tại Việt Nam (đồng tác giả), Tạp chí Thông tin Kinh tế và Dự báo Kinh tế - Xã hội, số 94, tr.15 – 22 (2013).
3. Quản trị nguồn nhận lực và sự gắn kết của người lao động với doanh nghiệp (đồng tác giả), Tạp chí Kinh tế và kinh doanh, số 4 (2013). 
4. Lan tỏa xuất khẩu từ FDI đến ngành công nghiệp chế biến ở Việt Nam, (đồng tác giả), Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 263, tr. 11–19 (2012)

* Quốc tế:

1. Bounds Testing Approach to Cointegration: A Re-examination of FDI and Growth in Vietnam (đồng tác giả), Journal of Economic Development, 218, pp. 94 – 113 (2013).
2. FDI and Domestic Firms’ Export Behaviour: Evidence from Vietnam (đồng tác giả), Economic Papers: A journal of applied economics and policy, 31(3), pp: 380–390 (2012)