Đóng

LÝ LỊCH KHOA HỌC


Họ và tên:


NGUYỄN THỊ TRÂM ANH

Giới tính:

Nữ

Năm sinh:

1969

Học vị:

Tiến sĩ, Năm đạt học vị: 2009

Học hàm:

 

Chức danh nghiên cứu:

Giảng viên chính

Lĩnh vực nghiên cứu :

Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Thương mại quốc tế

Ngoại ngữ :

Anh, mức độ sử dụng: Thông thạo đọc hiểu

Chức vụ :

Trưởng bộ môn Kinh doanh Thương mại

Địa chỉ liên lạc:

16 Hồ Xuân Hương Nha Trang, Khánh Hoà

E-mail:

tramanhnguyen.ntu@gmail.com

Điện thoại:

Cơ quan : 0583 332 070, mobile : 0905 202 530

1. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Nha Trang

Kinh tế thủy sản

1987

Đại học ngoại ngữ Hà Nội

Tiếng Anh

1997

Thạc sỹ

Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

Kinh tế và Quản trị kinh doanh Công nghiệp

1997

Tiến sỹ

Đại học Đà nẵng

Kinh tế

2009

Sau tiến sỹ

2. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

Từ 1993 đến 2005

Giảng viên

Khoa Kinh tế - Trường Đại học Thủy sản

Từ 2005 đến nay

GV chính, Trưởng BM  Kinh doanh Thương mại

Khoa Kinh tế - Trường Đại học Nha Trang

 
3. Các công trình công bố chủ yếu:

3.1. Các đề tài, dự án:

3.2. Bài báo, báo cáo khoa học :

* Trong nước :

Bài báo :

1.Hài hoà lợi ích giữa ngư dân và các tác nhân trong chuỗi giá trị sản phẩm thuỷ sản khai thác-Trường hợp mặt hàng cá ngừ sọc dưa tại Khánh Hoà (đồng tác giả), Tạp chí Nông nghiệp &PTNT, ISSN: 0866-7020, Tháng 6/2012. Số 189, trang 11-19.

2. Nâng cao quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm cho mặt hàng tôm thẻ chân trắng – Nghiên cứu tại Công ty cổ phần Nha Trang Seafood F17 (đồng tác giả), Tạp chí khoa học thủy sản, 1/2012, trường Đại học Nha trang.

3. Ảnh hưởng của bất cập từ mô hình xử lý tập trung đến rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại Vietinbank Khanh Hòa (đồng tác giả), Tạp chí khoa học, số 4/2011,  Đại học Đà nẵng

4. Tiếp cận chuỗi cung ứng nhằm nâng cao lợi thế canh tranh cho mặt hàng tôm thẻ chân trắng -  trường hợp công ty cổ phần Nha trang Seafoods f17 (tác giả), Tạp chí khoa học, số đặc biệt năm 2010,  Đại học Đà nẵng

5. Xây dựng mô hình hợp tác trong sản xuất thanh long Bình Thuận (tác giả), Tạp chí khoa học, số đặc biệt năm 2010,  Đại học Đà nẵng

6. Xây dựng khung phân tích đa chiều và hệ thống chỉ số đánh giá sự phát triển bền vững ngành thủy sản – Trường hợp ngành thủy sản Khánh Hòa (tác giả), Tạp chí khoa học, số đặc biệt năm 2010,  Đại học Đà nẵng

7. “Mô hình phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam” (tác giả), Tạp chí khoa học thủy sản, số đặc biệt năm 2009, trường Đại học Nha trang.

8. “Hợp tác trong chuỗi giá trị sản phẩm nuôi trồng - công cụ thúc đẩy ngành thủy sản Khánh Hòa phát triển bền vững” (tác giả), Tạp chí khoa học thủy sản, số 4/2009, trường Đại học Nha trang.

9. “Phân tích từ góc độ so sánh: Đồng quản lý và quản lý dựa vào cộng đồng” (đồng tác giả), Tạp chí Thủy sản, Bộ Thủy sản, số 9/2006.

10. “Chiến lược gia tăng nguồn lợi nhằm bảo tồn và quản lý nghề cá bền vững ở các nước trong khu vực’’ (tác giả), Tạp chí Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Thuỷ sản Nha Trang, số 2 -2005.

Báo cáo khoa học

1. Phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam – Thách thức về mặt thể chế. Kỷ yếu hội thảo 2011: Phát triển nhanh và bền vững kinh tế-xã hội khu vực duyên hải miền Trung và Tây nguyên (tác giả),  Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng, trang 62-75 (2011)

2. Liên kết và hỗ trợ ngư dân để phát triển kinh doanh bền vững cho sản phẩm thuỷ sản – Trường hợp mặt hàng cá cơm tại Khánh Hoà. Kỷ yếu hội thảo 2011: Phát triển nhanh và bền vững kinh tế-xã hội khu vực duyên hải miền Trung và Tây nguyên (đồng tác giả),   Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng, trang 62-75 (2011)

3. Hài hoà lợi ích giữa các tác nhân trong chuỗi để phát triển bền vững – Trường hợp mặt hàng cá ngừ sọc dưa tại Khánh Hoà. Kỷ yếu hội thảo 2011: Phát triển nhanh và bền vững kinh tế-xã hội khu vực duyên hải miền Trung và Tây nguyên. (đồng tác giả), Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng, trang 147-160 (2011)

4. Hệ thống chỉ số xã hội đánh giá hoạt động thuỷ sản trong Khu Bảo tồn Biển (đồng tác giả),  Hội thảo về Phát triển Thủy sản bền vững trong Khu Bảo tồn Biển, tổ chức bởi Dự án LMPA,Bộ NN&PTNT (2011)

5. Chuỗi giá trị cá cơm (đồng tác giả), Hội thảo về Phân tích kinh tế chiến lược ngành Thủy sản Việt Nam. Nhà xuất bản Thống kê, trang 78-82 (2010)

6. Chuỗi giá trị cá ngừ sọc dưa (đồng tác giả),  Hội thảo về Phân tích kinh tế chiến lược ngành Thủy sản Việt Nam. Nhà xuất bản Thống kê, trang 82-86 (2010)

7. Hoàn thiện sự liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị sản phẩm cá tra, cá basa của Việt Nam (đồng tác giả), Hội thảo về Triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn, tổ chức bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trang 40.1-40.11 (2010)

8. Sinh kế thay thế cho ngư dân nghề cá nhỏ ven bờ của Việt Nam (đồng tác giả),  Kỷ yếu hội thảo khoa học: 35 năm phát triển và hội nhập trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (1975-2010), trang 76-87 (2010)

9. Liên kết trong chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản nuôi trồng Việt Nam (tác giả), Kỷ yếu Hội thảo trẻ toàn quốc về nuôi trồng thủy sản, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I (2008)

10. Liên kết trong sản xuất kinh doanh thuỷ sản - Tiền đề cho sự phát triển bền vững (đồng tác giả),  Kỷ yếu hội thảo đánh giá tác động hội nhập sau hai năm gia nhập WTO đối với nền kinh tế Việt Nam (2008)

11. “Thống kê thuỷ sản - Một công cụ cần thiết để phát triển thuỷ sản bền vững (tác giả),  Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng khối Nông - Lâm - Ngư toàn quốc, Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh (2005)

* Quốc tế:

Bài báo :

Báo cáo khoa học:

1.An Analysis of the Tuna-Mackerel Gillnet Fishery in Nha Trang, Vietnam. Proceedings of the Fourteenth Biennial Conference of the International Institute of Fisheries Economics & Trade - Achiveving a Sustainable Future: Managing Aquaculture, Fishing, Trade and Development. IIFET 2008 Nha Trang, Vietnam. Published by the International Institute of Fisheries Economics & Trade (IIFET), ISBN: 0-9763432-5-8, October 2008 (đồng tác giả)

2.“Challenges against fisheries sustainable development - Khanh Hoa fisheries industry in focus.

Proceedings of the Fourteenth Biennial Conference of the International Institute of Fisheries Economics & Trade - Achiveving a Sustainable Future: Managing Aquaculture, Fishing, Trade and Development. IIFET 2008 Nha Trang, Vietnam. Published by the International Institute of Fisheries Economics & Trade (IIFET), ISBN: 0-9763432-5-8, October 2008 (tác giả)

3. “Sustainable fisheries export in Viet nam”, International Conference Proceedings Development of Technology for Modernizing Fisheries Sector in Global Context, 2005(tác giả)

4. “Local communities within the Nha Trang bay marine protected area must be relevant”, 2005 (tác giả)

3.3.Sách :

4. Giải thưởng:

1. Giải nhì Hội Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng khối Nông - Lâm - Ngư toàn quốc (Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh), 2005