Đóng

 LÝ LỊCH KHOA HỌC

 
Họ và tên:


NGUYỄN VĂN NGỌC

Giới tính:

Nam

Năm sinh:

1970

Học vị:

Tiến sĩ, Năm đạt học vị: 2000

Học hàm:

 

Chức danh nghiên cứu:

Giảng viên

Ngoại ngữ:

Nga, mức độ sử dụng: thành thạo; Anh, mức độ sử dụng : Đọc tài liệu

                                   Chức vụ:

Trưởng Bộ môn Kinh tế Thủy sản

Lĩnh vực nghiên cứu:

Các vấn đề liên quan đến hoạt động quản trị doanh nghiệp, Nghiên cứu thị trường.

Địa chỉ liên lạc:

B36 Mai Lão Bạng, p.Vĩnh Hòa, tp.Nha Trang, tỉnh hánh Hòa

E-mail:

ngvng@yahoo.com

Điện thoại:

Cơ quan : 058 3832070, mobile : 0914.199.444

1. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm  tốt nghiệp

Đại học

Liên bang Nga

Kinh tế và quản lý kinh tế

1994

Thạc sỹ

Liên bang Nga

Kinh tế và quản lý kinh tế

1995

Tiến sỹ

Liên bang Nga

Kinh tế và quản lý kinh tế

2000

Thực tập sinh khoa học

2. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

2003-2006

Giảng viên

Khoa kinh tế, ĐH Nha Trang

2006-2010

Phó BM Kinh tế Thủy sản

Khoa kinh tế, ĐH Nha Trang

2010- nay

Trưởng BM Kinh tế Thủy sản

Khoa kinh tế, ĐH Nha Trang

 
3. Các công trình công bố chủ yếu:

3.1. Các đề tài, dự án

1.Xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ hợp tác và hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa (Đề tài cấp tỉnh), thời gian thực hiện : 2013-2015 (Đang thực hiện).

2.Cơ chế quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước: Kinh nghiệm của Liên bang Nga và bài học cho Việt Nam (Nghị định thư), thời gian thực hiện : 2013-2015 (Đã nghiệm thu).

3.Nghiên cứu hành vi tiêu dùng thủy sản tại TP. Nha Trang (Dự án Norad- Nauy), thời gian thực hiện : 2006-2008 (Đã nghiệm thu).

3.2. Bài báo, báo cáo khoa học :

* Trong nước :

Bài báo :

1.Phân tích hiệu quả kỹ thuật cho các trại nuôi cá tra thương phẩm tại Đồng bằng Sông Cửu Long”

Trang (đồng tác giả), Tạp chí KH &CN Thủy sản, số 4 (2012).

2.Các nhân tố ảnh hưởng đến sản lượng tôm sú nuôi thâm canh tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (đồng tác giả), Tạp chí KH &CN Thủy sản, số 4 (2012)

3.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của người lao động trong Công ty may mặc Alliance One (đồng tác giả), Tạp chí KH &CN Thủy sản, số 3 (2012)

4.Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng với các nhà thuốc đạt chuẩn GPP của công ty dược Thanh Kiều, (đồng tác giả), Tạp chí Khoa học, Đại học Trà Vinh, số 06, tr.56-63 (2012)

5. Nghiên cứu sự hài lòng của du khách nội địa khi đến du lịch ở Phú Quốc, (đồng tác giả), Tạp chí Kinh tế & Quản trị kinh doanh, ĐH Thái Nguyên, số 02, tr.40-47 (2012).

6.Sự hài lòng đối với công việc của giảng viên: tiếp cận hành vi quản trị, (đồng tác giả), Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, số 66, tr.161-172 (2011)

7.Những thách thức đối với khu bảo tồn biển Rạn Trào tại huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, (đồng tác giả), Tạp chí KH &CN Thủy sản, số 1, tr.111-116 (2011)

8. Phân tích hiệu quả kỹ thuật trong ngành chế biến thủy sản Khánh Hòa (đồng tác giả), Tạp chí KH &CN Thủy sản, số 3, tr. 84-91 (2010)

9.Ứng dụng hàm sản xuất để nghiên cứu tăng trưởng kinh tế trong ngành thủy sản Việt Nam (đồng tác giả), Tạp chí KH &CN Thủy sản, số 1, tr. 74-78 (2010)

10.Đo lường sự hài lòng khách hàng đối với chất lượng dịch vụ ngân hàng (đồng tác giả), Tạp chí Công nghệ ngân hàng, số 43, tr. 31-38 (2009)

11.Phương pháp tính công suất sản xuất trong doanh nghiệp chế biến thủy sản (tác giả), Tạp chí KH &CN Thủy sản, số 3, tr. 53-55 (2005)

Báo cáo khoa học

1.Cơ chế quản lý của Tập đoàn Gazprom – LB Nga (tác giả), Kỷ yếu hội thảo “Cơ chế quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước: Kinh nghiệm của Liên bang Nga và bài học cho Việt Nam”- Đại học Ngoại thương (2012)

* Quốc tế:

Bài báo :

1.Assessment of the growth of the vietnam fisheries sector during the period 2001-2011 and forecast for the period 2012-2020” (đồng tác giả), NARA, Sri Lanka (2012)

2. Исследование эффективности стратегий управления промышленным предприятием (tác giả), Технология, предпринимательство, экономика: Межв. сб. ст. Ч. I. Тула: ТГПУ. С. 184-189 (1999).

3.Характеристика распределения доходов в России в период перехода в рыночной экономике(đồng tác giả), Экономическое развитие и управление народным хозяйством: материалы межвузовской научной конференции. Тула: Изд-во ТТГПУ, С. 19-20 (1998)

4.Перспективы роста промышленных предприятий в переходный период (đồng tác giả), Инновации, инвестиции, менеджмент. Межвуз. сб. ст. Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, С. 21-30 (1998)

5. Управление доходностью предпринимательства в России (đồng tác giả), Инновации, инвестиции, менеджмент: Межвуз. сб. ст. Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, С. 13-20 (1998)

6.Информационные технологии в развитии форм экономического управления предприятиями (đồng tác giả), Теория и практика реформирования и регулирования экономики регионов: Сб. научных работ. Тула: Изд-во Тул. гос. ун-та, С. 76-77 (1997)

3.3.Sách :

1.Механизм роста промышленного производства и внутрифирменная стратегия (đồng tác giả), NXB Тула, 1999

2.Quản trị doanh nghiệp thủy sản (đồng tác giả), NXB Khoa học – Kỹ thuật, 2008

4. Giải thưởng: