Đóng

LÝ LỊCH KHOA HỌC


Họ và tên:


PHẠM THÀNH THÁI

Giới tính:

Nam

Năm sinh:

1977

Học vị:

Tiến sĩ, Năm đạt học vị: 2013

Học hàm:

 

Chức danh nghiên cứu:

Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu :

Kinh tế học, Kinh tế phát triển; Phương pháp nghiên cứu KH, Marketing.

Ngoại ngữ :

Anh mức độ sử dụng: Tốt

Chức vụ :

Trưởng Bộ môn Kinh tế học, Khoa Kinh tế - Trường Đại học Nha Trang

Địa chỉ liên lạc:

88/21 – Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Nha Trang

E-mail:

thaiptntu@gmail.com

Điện thoại: 

Cơ quan : 0583832070, mobile : 0914037983        

1. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại học Nha Trang

Kinh tế Thủy sản

2000

Thạc sỹ

Trường Đại học Nha Trang

Kinh tế Thủy sản

2009

Tiến sỹ

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Kinh tế Phát triển

2013

Sau tiến sỹ

 

 

 

2. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

Từ năm 2000 đến nay

Giảng dạy và nghiên cứu KH

Khoa Kinh tế - Đại học Nha Trang


3. Các công trình công bố chủ yếu

3.1. Các đề tài, dự án

1.Nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm thịt và cá tại Việt Nam (Đề tài cấp bộ - Chủ nhiệm), thời gian thưc hiện : 2013-2014 (đang thực hiện).

2.Chương trình phát triển nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 – 2015 và định hướng đến năm 2020 (đề tài cấp tỉnh- Tham gia), thời gian thực hiện : 2011-2012 (đã nghiệm thu)

3. Đo lường sự thỏa mãn của cán bộ công nhân viên đối với tổ chức tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Long Shin (đề tài cấp trường – tham gia), thơi gian thực hiện : 2009-2010 (đã nghiệm thu)

3.2. Bài báo, báo cáo khoa học 

* Trong nước 

Bài báo 

1. Phân tích cầu thịt và cá của các hộ gia đình ở Việt Nam: Sự lựa chọn dạng hàm và ảnh hưởng của các biến nhân khẩu học (tác giả), Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 266, trang 30-37 (2012)

2. Phân tích hệ thống hàm cầu thịt và cá cho các hộ gia đình ở Việt Nam được phân khúc theo nhóm thu nhập (tác giả), Tạp chí Kkhoa học - Công nghệ Thủy sản, số 4, trang 61-69 (2012)

3. Một nghiên cứu thực nghiệm về nhu cầu thịt và cá ở  khu vực thành thị và nông thôn Việt Nam (tác giả), Tạp chí Khoa học Thương mại, số 49, trang 15-20 (2012)

4. Xây dựng mô hình hàm cầu sản phẩm cá hồi của Na-Uy ở Việt Nam (tác giả), Tạp chí Kkhoa học - Công nghệ Thủy sản, số 1, trang 69-76 (2009)

* Quốc tế

Bài báo 

1. Estimation of meat and fish demand system in Vietnam: An application of the Almost Ideal Demand System Analysis (đồng tác giả), Journal of Economic Development, 214: 57- 69 (2012)