Đóng

LÝ LỊCH KHOA HỌC 


Họ và tên :


TĂNG THỊ HIỀN

Giới tính:

Nữ

Năm sinh:

1982

Học vị:

Thạc sĩ, Năm đạt học vị: 2011

Học hàm:

 

Chức danh nghiên cứu:

Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu :

Ngoại ngữ :

Anh, mức độ sử dụng: khá

Chức vụ :

Địa chỉ liên lạc:

Phòng B104, khu KTX giáo viên Trường Đại học

E-mail:

tthien82@gmail.com

Điện thoại:

0988 609 749

1. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Thủy Sản Nha Trang

Kế toán

2005

Thạc sỹ

Đại học Tromso, Nauy

Kinh tế, quản lí và nuôi trồng thủy sản

2011

Tiến sỹ

Thực tập sinh

2. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

2006 dến nay

Giảng viên

Khoa Kinh tế Trường Đại học Nha Trang


3. Các công trình công bố chủ yếu:

3.1. Các đề tài, dự án

3.2. Bài báo, báo cáo khoa học :

* Quốc tế :

Bài báo :

1. Capacity and capacity utilization: the case of trawler fisheries in Nha Trang, Vietnam (tác giả), AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research (2012)