Đóng

                        LÝ LỊCH KHOA HỌC


 Họ và tên:


TRẦN ĐÌNH CHẤT

Năm sinh:

10 /11/1956                                       

Giới tính:

Nam

Học vị:

Tiến sĩ, Năm đạt học vị: 2013

Học hàm:

 

Chức danh nghiên cứu:

Giảng viên

Địa chỉ liên lạc:

Đường Đoàn Trần Nghiệp 39/17_Nha Trang_Khánh Hòa

 

E-mail:

 trandinhchat@yahoo.com

Điện thoại:       

Cơ quan : 0583 832207, mobile : 01645675646

 

1. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Chuyên môn

Nơi đào tạo

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Nông nghiệp Szczecin Ba lan

Kinh tế Thủy sản

1978

Thạc sĩ

Đại học Nông nghiệp Szczecin Ba lan

Kinh tế Thủy sản

1980

Tiến sĩ

Đại học Công nghệ Duyên hải  Miền tây Ba lan

Kinh tế Nông nghiệp

2013

3. Ngoại ngữ

1.Tiếng Ba lan

Mức độ sử dụng: Tốt

2.Tiếng Anh                                                              

Mức độ sử dụng: Trung bình

3.Tiếng Nga                                                             

Mức độ sử dụng: Trung bình

4. Tiếng Tây ban nha                                                     

Mức độ sử dụng: Cấp độ A

4. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

Từ 1982 đến năm 1984

Giảng viên tập sự

Bộ môn Kinh tế Chuyên ngành, Khoa Kinh tế, trường ĐH Nha Trang

Cuối 1984

Quyền Trưởng Bộ môn

Bộ môn Kinh tế Chuyên ngành, Khoa Kinh tế, trường ĐH Nha Trang

Từ 1985 đến 1991

Trưởng Bộ môn

Bộ môn Kinh tế Chuyên ngành, Khoa Kinh tế, trường ĐH Nha Trang

Từ 1992 đến 1994

Trưởng Bộ môn

Bộ môn Kinh tế Thủy sản, Khoa kinh tế, trường Đại học Nha trang

Từ 1994 đến 1995

Phó Trưởng khoa

Khoa  Kinh tế, trường Đại học Nha trang

Từ 1995 đến 2003

Trưởng khoa

Khoa  Kinh tế, trường Đại học Nha trang

Từ tháng 5/2013 đến nay

Giảng viên

Bộ môn Quản tri Kinh doanh, trường Đại học Nha trang

6. Các công trình công bố chủ yếu

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm công bố

1

Hoàn thiện chế độ tiền lương theo sản phẩm tại F17 Nha trang

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thủy sản Nha trang

2

Xây dựng dự án đội tàu đánh bắt xa bờ cho tỉnh Kiên giang

Đồng tác giả

Hội đồng Khoa học Tỉnh Kiên giang

1995

3

 

Một số chỉ tiêu hiệu quả kinh tế của sự án “Xây dựng đội tàu khai thác xa bờ cho tỉnh Kiên Giang

Tác giả

Tạp chí Khoa học CNcủa Trường Đại học Thủy sảnNhatrang

1996

4

Một số suy nghĩ về sự phát triển của lực lượng tàu thuyền khai thác trên vùng đặc quyền kinh tế biển Việt Nam

Tác giả

Tạp chí Khoa học CNcủa Trường Đại học Nha Trang

2014

5

Vị trí của các doanh nghiệp Nông – Lâm – Ngư trong các doanh nghiệp ở tỉnh Nghệ An nhìn từ góc độ nộp ngân sách.

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học CNcủa Trường Đại học Nha Trang

2015

6

Phát triển nguồn nhân lực Khu kinh tế Vũng Áng đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030

Đồng tác giả

Tạp chí Ngân hàng

2015

7

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty CP phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học CNcủa Trường Đại học Nha Trang

2015

8

Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty quảng cáo Dương Phong

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học CNcủa Trường Đại học Nha Trang

2015

 

 

TT

Sách
(giáo trình, bài giảng, chuyên khảo...)

Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình

Nhà xuất bản

Năm công bố

1

Triển vọng phát triển ngành khai thác hải sản Việt Nam

Tác giả

Trường Đại học Công nghệ Duyên hải Tây Ba Lan

2015


7.Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì

Thời gian
(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình
(nếu có)

Tình trạng đề tài
(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Nghiên cứu mô hình hợp tác xã Hải cảng Qui nhơn

1990

Đề tài NCKH cấp Trường

Đã nghiệm thu

Nâng cao hiệu quả kinh tế cho các doanh nghiêp nhà nước Tỉnh Khánh hòa

1998 – 1999

Đề tài NCKH cấp Tỉnh (Chủ nhiệm)

Đã nghiệm thu

Định hướng chiến lược sản phẩm cho các doanh nghiệp xuất khẩu Thủy sản trên địa bàn Tỉnh Khánh hòa

1999

Đề tài NCKH cấp Bộ

(Chủ nhiệm)

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu thị trường sản phẩm thủy sản các tỉnh khu vực miền Trung Việt nam

2002

Chương trình nghiên cứu thị trường các sản phẩm thủy sản Việt nam (Trưởng nhóm)

Đã nghiệm thu

Xây dựng mới hoặc hoàn thiện trên 35 chương trình đào tạo các ngành thuộc Khoa Kinh tế Đại học Thủy sản

Từ 1985 đến 2003

 

Đã áp dụng