Đóng

LỊCH KHOA HỌC


Họ và tên:


TRẦN THỊ ÁI CẨM

Giới tính:

Nữ

Năm sinh:

1983

Học vị:

Thạc sĩ,  Năm đạt học vị: 2011

Học hàm:

 

Chức danh nghiên cứu:

Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu :

Ngoại ngữ :

Anh, mức độ sử dụng: thành thạo; Pháp, mức độ sử dụng: giao tiếp

Chức vụ :

Địa chỉ liên lạc:

2/3- Thái Phiên – Vinh Hải – Nha Trang

E-mail:

aicamdhnt@gmail.com

Điện thoại:

1. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Nha Trang

Quản trị kinh doanh

2005

Thạc sỹ

Nha Trang

Quản lý thủy sản

2011

Tiến sỹ

Pháp

Quản trị kinh doanh

Đang học

Sau Tiến sỹ

2. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

5/2005 – 4/2006

Quản lý chất lượng đầu ra sản phẩm (HACCP)

Công ty vật tư tổng hợp Phú Yên

5/2006 – đến nay

Giảng viên

Đại học Nha Trang


3. Các công trình công bố chủ yếu:

3.1. Các đề tài, dự án:

3.2. Bài báo, báo cáo khoa học :

1. Ý định quay lại và truyền miệng của du khách với Nha Trang (tác giả), Tạp chí kinh tế và phát triển (2012).