Đóng

LÝ LỊCH KHOA HỌC 


Họ và tên :


TRẦN THỊ THU HÒA

Giới tính:

Nữ

Năm sinh:

1983

Học vị:

Thạc sĩ, Năm đạt học vị: 2012

Học hàm:

 

Chức danh nghiên cứu:

Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu :

Ngoại ngữ :

Anh, mức độ sử dụng: IELTS 5.5

Chức vụ :

Địa chỉ liên lạc:

Phòng C210, khu KTX giáo viên Trường Đại học Nha Trang

E-mail:

tranthuhoa1983@yahoo.com.vn

Điện thoại:

01666 288499

1. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học thủy sản Nha Trang

Kinh tế thủy sản

2007

Thạc sỹ

Đại học Tromso, Nauy

Kinh tế, quản lí và nuôi trồng thủy sản

2012

Tiến sỹ

Thực tập sinh

2. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

2008 đến nay

Giảng viên

Khoa Kinh tế Trường Đại học Nha Trang

3. Các công trình công bố chủ yếu: