Đóng

LÝ LỊCH KHOA HỌC


Họ và tên :


VÕ VĂN DIỄN

Giới tính:

Nam

Năm sinh:

1982

Học vị:

Thạc sĩ , Năm đạt học vị: 2009

Học hàm:

 

Chức danh nghiên cứu:

Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu :

Kinh tế học ứng dụng và kinh tế lượng ứng dụng

Ngoại ngữ :

Anh, mức độ sử dụng: trung bình

Chức vụ :

Địa chỉ liên lạc:

Bộ môn Kinh tế thủy sản – Khoa Kinh tế - Trường Đại học Nha Trang

E-mail:

vovandien2000@gmail.com

Điện thoại :

1. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Nha Trang

Kinh tế thủy sản

2005

Thạc sỹ

ĐH Tromso, Nauy

Fisheries and aquaculture management and economics

2009

Tiến sỹ

Pháp

Đang học

Sau tiến sỹ

2. Quá trình công tác

Thời gian

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

2005 - nay

Giảng viên

Bộ môn Kinh tế Thủy sản - Khoa kinh tế - Đại học Nha Trang


3. Các công trình công bố chủ yếu:

3.1. Các đề tài, dự án:

1. Nghiên cứu cải thiện chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Khánh Hoà (2012-2020) (Đề tài cấp tỉnh - thành viên nhóm nghiên cứu),  thời gian thưc hiện : 2012-2014 (Đang thực hiện).

2. Chương trình phát triển nhân lực Khánh Hòa giai đoạn 2012 -2015 và có định hướng đến năm 2020 (Đề tài cấp tỉnh - thành viên nhóm nghiên cứu),  thời gian thưc hiện : 2011-2012 (đã nghiệm thu).

3.2. Bài báo, báo cáo khoa học :