CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ
Minimize

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ

Tên chương trình:   KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC (Transportation Engineering)
Trình độ đào tạo:     Thạc sỹ
Ngành đào tạo:        Kỹ thuật cơ khí động lực
Mã số ngành:           62 52 01 16

I. Chương trình đào tạo (tải tại đây) 

II. Danh mục học phần

STT

Tên học phần
(Theo danh mục trong Qui định về QLHP)

Số TC

PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

1

Vật liệu mới trong kỹ thuật/ New Engineering Materials

2

2

Cơ học vật liệu nâng cao/ Advanced Mechanics of Materials

2

3

Kỹ thuật Tribology/ Engineering Tribology

2

4

Động lực học máy/ Dynamics of Machinery

2

5

Lý thuyết độ tin cậy/ Reliability Theory

2

6

Động cơ đốt trong nâng cao/ Advanced Theory of Internal Combustion Engines

2

7

Mô phỏng động cơ đốt trong/ Simulation of Internal Combustion Engines

2

8

Phân tích kết cấu bằng phương pháp phần tử hữu hạn/ Structural Analysis by Finite Element Method

2

9

Tính toán động lực học lưu chất/ Computational Fluid Dynamics (CFD)

2

10

Cơ học vật liệu Composite/ Mechanics of Composite Materials

2

11

Kỹ thuật thử nghiệm động cơ đốt trong/ Testing of Internal Combustion Engines

2

12

Thiết kế tối ưu/ Optimal Design

2

13

Kỹ thuật bề mặt/ Surface Engineering

2

14

Kỹ thuật hàn tiên tiến/ Advanced Welding Engineering

2

15

Tính toán – thiết kế kỹ thuật với sự hỗ trợ của máy tính/ Computer Aided Engineering

2

PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT TÀU THỦY

1

Lý thuyết tàu thủy nâng cao/ Advanced Ship Theory

2

2

Tự động hóa thiết kế tàu thủy/ Ship Design Automation

2

3

Kỹ thuật thử nghiệm tàu thủyShip Testing

2

4

Mô phỏng độ bền kết cấu tàu thuỷ/ Simulation of Strength for Ship Structures

2

5

Rung động tàu thủyShip Vibration

2

PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT Ô TÔ

1

Lý thuyết ô tô nâng cao/ Advanced Automative Theory

2

2

Cơ điện tử ô tô/ Mechatronics of Automobiles

2

3

Kỹ thuật thử nghiệm ô tô/ Automobile Testing

2

4

Ô tô và ô nhiễm môi trường/ Automotive Environmental Pollution

2

5

Động lực học ô tô/ Dynamics of Automobiles

2


III. Một số quy định trong đào tạo

1. Quy định về cấu trúc luận văn và kiểu trích dẫn