Enter Title
Minimize

TS. Huỳnh Lê Hồng Thái
Năm sinh: 1981
Vị trí công tác:Giảng viên

Email: thai@ntu.edu.vn
Điện thoại: 0834310781

Học phần giảng dạy:

Lý thuyết tàu thủy
Kết cấu tàu thủy
Tin học ứng dụng trong đóng tàu