Enter Title
Minimize
Họ và tên: Huỳnh Văn Nhu
Học hàm:
Học vị: Thạc sỹ (Đang làm Nghiên cứu sinh)
Năm sinh: 1970
Vị trí công tác: CBGD

Email: hvnhu@yahoo.com

Điện thoại: 0914 024 013

Học phần giảng dạy:

Cơ học kết cấu tàu thủy
Đăng kiểm tàu thủy
Công nghệ đóng và sửa tàu vỏ phi kim loại