Enter Title
Minimize

Họ và tên: Phạm Thanh Nhựt

Học hàm:
Học vị: Thạc sỹ  (Đang Nghiên cứu sinh tại Đại học Ulsan - Hàn quốc)
Năm sinh: 1976
Vị trí công tác:Giảng viên

Email: nhut_dhts@yahoo.com.vn

Điện thoại: 0914. 071290

Học phần giảng dạy:

Công nghệ đóng sửa tàu vỏ phi kim loại
Kỹ thuật vẽ tàu
Kết cấu tàu thủy và Đồ án môn học