Danh sách Cán bộ
Minimize

 

Phùng Minh Lộc

Họ và tên: Phùng Minh Lộc
Học hàm, học vị : Tiến sỹ
Năm sinh: 1961
Chức danh : Trưởng Bộ mônĐoàn Phước Thọ

Họ và tên: Đoàn Phước Thọ 
Học hàm, Học vị : Thạc sỹ  
Năm Sinh : 1974 
Chức danh : Giảng viênNguyễn Đình Long

Họ và tên: Nguyễn Đình Long
Học hàm, Học vị : Thạc sỹ  
Năm Sinh: 1958 
Chức danh: Giảng viên chính     

 

Nguyễn Thái Vũ 

Họ và tên: Nguyễn Thái Vũ 
Học hàm, Học vị : Thạc sỹ  
Năm Sinh : 1963 
Chức danh: Giảng viên chính

 

 Lê Xuân Chí 


Họ và tên
: Lê Xuân Chí 
Học hàm, Học vị : Thạc sỹ  
Năm Sinh: 1980 
Chức danh: Giảng viên

 

 Hồ Đức Tuấn

Họ và tên: Hồ Đức Tuấn  
Học hàm, Học vị : Thạc sỹ  
Năm Sinh: 1971 
Chức danh : Giảng viên