Chương trình học phần
Minimize

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021 

 Mã HP Tên học phần   Lớp Giảng viên   ĐCCTHP ĐCHP 
 NAA353   Thiết kế thân tàu thủy           59.KTTT  Huỳnh Văn Nhu            Tải về
 Tải về
 NAA372 ĐAMH Thiết kế thân tàu thủy  59.KTTT  Huỳnh Văn Nhu  Tải về
 Tải về
 NAA345 Chống ăn mòn tàu thủy   59.KTTT  Huỳnh Văn Nhu  Tải về   Tải về
 NAA356 Công nghệ đóng sửa tàu phi kim loại  59.KTTT  Huỳnh Văn Nhu  Tải về  Tải về
 NAA358 Tiếng Anh chuyên ngành KTTT  59.KTTT  Đỗ Quang Thắng  Tải về  Tải về
 DAA530 Phương pháp nghiên cứu khoa học  60.KTTT  Huỳnh Văn Vũ  Tải về  Tải về
 NAA365 Hàn tàu thủy  59.KTTT  Huỳnh Văn Vũ  Tải về  Tải về
 NAA343 Kỹ thuật vẽ tàu  60.KTTT  Phạm Thanh Nhựt 
 Trần Đình Tứ
 Tải về  Tải về
 NAA338 Lý thuyết tàu thủy  61.KTTT  Huỳnh Lê Hồng Thái  Tải về  Tải về
 NAA332
Lý thuyết và Kết cấu tàu thủy  61.KHHH  Huỳnh Lê Hồng Thái  Tải về  Tải về
 NAA367 Thực tập ngành  59.KTTT Trần Đình Tứ  Tải về  Tải về
 NAA347 Tàu thuyền nghề cá  61.QLTS  Trần Đình Tứ  Tải về  Tải về
   Nhập môn Ngành KTTT  62.KTTT      
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

 Mã HP Tên học phần   Lớp Giảng viên   ĐCCTHP ĐCHP 
  Trang trí nội thất tàu thủy  58.KTTT  TS. Đỗ Quang Thắng  Tải về  Tải về 
 NAA373
Công nghệ đóng sửa tàu vỏ thép 59.KTTT  TS. Đỗ Qang Thắng  Tải về  Tải về
 MAE325
Kỹ thuật an toàn 59CTM
60CKDL
ThS. Huỳnh Văn Nhu Tải về 
Tải về
Tải về 
 MAE345
Máy nâng chuyển 59.CNOT-1  TS. Huỳnh Văn Vũ  Tải về Tải về 
  ĐAMH Công nghệ đóng sửa tàu thủy 59.KTTT  TS. Đỗ Quang Thắng   Tải về Tải về
 NAA375   Kết cấu - sức bền tàu thủy       60.KTTT TS. Phạm Thanh Nhựt
ThS.Trần Đình Tứ        
 Tải về Tải về
  Thực tập tốt nghiệp 58.KTTT ThS. Huỳnh Văn Nhu  Tải về   Mẫu BC
 NAA3861 Tin học ứng dụng chuyên ngành 59.KTTT TS. Huỳnh Lê Hồng Thái  Tải về  Tải về
  Tin học hàng hải 61.KHHH TS. Huỳnh Lê Hồng Thái  Tải về  Tải về
 DAA350 Phương pháp NCKH 59.CNOT-1
59.CNOT-2
59.CNOT-3
TS. Huỳnh Văn Vũ Tải về
 Tải về
Tải về
Tải về
                 Động lực học máy                                 60.CKĐL     TS. Huỳnh Lê Hồng Thái       Tải về      Tải về  
 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

 Mã HP Tên học phần   Lớp Giảng viên   ĐCCTHP ĐCHP 
 NAA347   Tàu thuyền nghề cá            60.QLTS  Đỗ Quang Thắng            Tải về
 Tải về
 NAA358  Tiếng anh chuyên ngành  58.KTTT  Đỗ Quang Thắng  Tải về
 Tải về
 NAA345 Chống ăn mòn tàu thủy   59.KTTT  Huỳnh Văn Vũ  Tải về   Tải về
 NAA338 Lý thuyết tàu thủy   60.KTTT  Huỳnh Lê Hồng Thái  Tải về  Tải về
 TE516 Kỹ thuật Tribology  CHCKĐL2019  Phạm Thanh Nhựt  Tải về  Tải về
  Tính toán động lực học lưu chất  CHCKĐL2019  Trần Gia Thái  Tải về  Tải về
 DAA530 Phương pháp nghiên cứu khoa học  59.KTTT  Huỳnh Văn Vũ  Tải về  Tải về
 NAA355 Công nghệ đóng sửa tàu phi kim loại  58.KTTT  Huỳnh Văn Nhu  Tải về  Tải về
 MAE361 Thiết bị năng lượng tàu thủy  59.KHHH  Phạm Thanh Nhựt  Tải về  Tải về
 NAA343 Kỹ thuật vẽ tàu  59.KTTT  Trần Đình Tứ  Tải về  Tải về
 NAA330 Nhập môn kỹ thuật tàu thủy  61.KTTT  Đỗ Quang Thắng  Tải về  Tải về
 TE512 Động lực học máy  CHCKĐL2019  Huỳnh Lê Hồng Thái  Tải về  Tải về
 NAA332 Lý thuyết và kết cấu tàu thủy  60.KHHH  Huỳnh Lê Hồng Thái  Tải về  Tải về
 NAA Thực tập ngành  58.KTTT  Phạm Thanh Nhựt  Tải về  Tải về
 MAE325 Kỹ thuật an toàn ngành KTTT  59.KTTT  Huỳnh Văn Nhu  Tải về  Tải về
 NAA353 Thiết kế thân tàu thủy  58.KTTT  Trần Gia Thái  Tải về  Tải về
 NAA354 Đồ án thiết kế tàu thủy  58.KTTT  Trần Gia Thái  Tải về  Tải về
 NAA365 Hàn tàu thủy  58.KTTT  Huỳnh Văn Vũ  Tải về  Tải về
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019

 Mã HP Tên học phần   Lớp Giảng viên   ĐCCTHP ĐCHP 
  Trang trí nội thất tàu thủy  57.KTTT1&2  Đỗ Quang Thắng  Tải về  Tải về 
   Công nghệ đóng sửa tàu vỏ thép 58.KTTT  Đỗ Qang Thắng  Tải về   Tải về
   Kỹ thuật an toàn 58,59KT-CK   Huỳnh Văn Nhu Tải về  Tải về 
 DÂ350  Phương pháp NCKH 58CNKTOT   Huỳnh Văn Vũ  Tải về Tải về 
  ĐAMH Công nghệ đóng sửa tàu thủy 58.KTTT  Đỗ Quang Thắng   Tải về  Tải về
 NAA375   Kết cấu - sức bền tàu thủy       59.KTTT Phạm Thanh Nhựt            Tải về  Tải về
  Thực tập ngành 57.KTTT1&2 Phạm Thanh Nhựt  Đề cương   Mẫu BC
 NAA3861 Tin học ứng dụng chuyên ngành 58.KTTT Huỳnh Lê Hồng Thái  Tải về  Tải về
  Tin học hàng hải 60.KHHH Huỳnh Lê Hồng Thái  Tải về  Tải về
 DAA350 Phương pháp NCKH 58.CNOT1&2 Trần Gia Thái  Tải về Tải về
  
Danh mục đề tài khóa 57 ngành Kỹ thuật tàu thủy: Tải về


HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019

 Mã HP Tên học phần   Lớp Giảng viên   ĐCCTHP ĐCHP 
 NAA347   Tàu thuyền nghề cá            59.QLTS  Huỳnh Văn Nhu            Tải về  Tải về
 NAA345 Chống ăn mòn tàu thủy   58.KTTT  Huỳnh Văn Nhu  Tải về   Tải về
 NAA338 Lý thuyết tàu thủy   59.KTTT  Phạm Thanh Nhựt  Tải về  Tải về
 TE516 Kỹ thuật thử nghiệm tàu thủy  CHCKĐL2017  Phạm Thanh Nhựt  Tải về  Tải về
  Tối ưu hóa trong kỹ thuật  CHCKĐL2017  Trần Gia Thái  Tải về  
 DAA530 Phương pháp nghiên cứu khoa học  58.KTTT  Trần Gia Thái  Tải về  Tải về
 NAA355 Công nghệ đóng sửa tàu thủy  57.KTTT1&2  Huỳnh Văn Vũ  Tải về  Tải về
 NAA377 ĐAMH Công nghệ đóng sửa tàu thủy  57.KTTT1&2  Đỗ Văn Tá  Tải về  Tải về
 NAA343 Kỹ thuật vẽ tàu  58.KTTT  Huỳnh Lê Hồng Thái  Tải về  Tải về
 NAA330 Nhập môn kỹ thuật tàu thủy  60.KTTT  Huỳnh Lê Hồng Thái  Tải về  Tải về
 TE512 Tự động hóa thiết kế tàu thủy  CHCKĐL2017  Huỳnh Lê Hồng Thái  Tải về  Tải về
 NAA332 Lý thuyết và kết cấu tàu thủy  59.KHHH  Huỳnh Lê Hồng Thái  Tải về  Tải về
 NAA Thực tập chuyên ngành  58.KTTT  Đỗ Văn Tá  Tải về  Tải về


ĐCCTHP - Đề cương chi tiết học phần
ĐCHP - Đề cương học phần