Hoạt động của Hội
Minimize
Hiện nay các hoạt động của Liên chi Hội khoa Kỹ thuật Giao Thông song hành với các hoạt động của Đoàn khoa.
Cơ cấu nhân sự hiện nay bao gồm:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

SĐT

Email

1

Nguyễn Duy Hòa

Liên chi hội trưởng 58 CNOT-3 01633883244 duyhoa.nguyen98@gmail.com

2

Trương Văn Sơn

Liên chi hội phó 58 KHHH 0976603444 truongvanson.C1@gmail.com