Lịch trình giảng dạy
Đóng
http:Đề cương chi tiết các học phần Bộ môn Động lực học kì 2 năm học 2018-2019

Giáo viên

STT

Môn học

Lớp

 Phùng Minh Lộc

1

Động cơ đốt trong 

59OT1,2,3

2

Động cơ đốt trong tàu thủy

59.KTTT

3

Sửa chữa Thiết bị năng lượng tàu thủy

58.KTTT

      4 Động cơ đốt trong nâng cao 

 CKDL 2019

  Nguyễn Thái Vũ

1

Máy nâng chuyển

58 OT1,2,3

2

Xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa

58.KHHH

3

ĐAMH Xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa

58.KHHH

4

Thiết bị tàu thủy

59.KHHH, 59 KTTT

5

ĐAMH Thiết bị tàu thủy

59 KTTT

Hồ Đức Tuấn

1

Tiếng Anh chuyên ngành 2 KHHH

57KHHH

2

Tiếng Anh hàng hải 1

59KHHH

3 Thủy lực môi trường

 TLMT

4

Quản lý khai thác cảng

58.KHHH

Lê Xuân Chí

1

Động cơ đốt trong tàu thủy 

9KHHH

2

Kỹ thuật an toàn công nghệ KTOT

60COT1,2,3

3

Thực tập tổng hợp ngành khoa học hàng hải

7KHHH

  Đoàn Phước Thọ

1

Lý thuyết động cơ đốt trong

60COT1,2,3

2

Kỹ thuật thủy khí  

59OT1,2,3

3

Kỹ thuật thủy khí  

60KTTT,KHHH

4

Đồ án động cơ đốt trong

59OT1,2,3