Lịch trình giảng dạy
Đóng
Đề cương chi tiết các học phần Bộ môn Động lực học kì 2 năm học 2016-2017

Giáo viên

STT

Môn học

Lớp

 Phùng Minh Lộc

1

Động cơ đốt trong

6KTTT

2

Động cơ đốt trong

7OT1,2

  Nguyễn Đình Long

1

Kỹ thuật an toàn và môi trường

6KTCK

2

Thiết bị năng lượng tàu thủy

6KTTT

3

ĐAMH thiết bị năng lượng tàu thủy

6KTTT

Nguyễn Thái Vũ

1

Động cơ đốt trong

55KTCK

2

Động cơ đốt trong

6KHHH

3

Máy khai thác

6KTTS

4

Xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa

6KHHH

5

ĐAMH xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa

6KHHH

Hồ Đức Tuấn

1

Bảo hiểm hàng hải

6KHHH

2

Tiếng Anh chuyên ngành (khoa học hàng hải)

55KHHH

3

Đại lý tàu biển và giao nhận

7KHHH

4

Thực tập tổng hợp chuyên ngành khoa học hàng hải

55KHHH

  Đoàn Phước Thọ

1

Tự động điều khiển

7KHHH 

2

Đồ án động cơ đốt trong

7OT1,2