CÁC MÔN HỌC
Đóng

 

          CÁC HỌC PHẦN BỘ MÔN KỸ THUẬT TÀU THUỶ ĐANG QUẢN LÝ

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

Giờ lý thuyết

Giờ thực hành

Cán bộ phụ trách

II. Kiến thức cơ sở ngành

1.

Cơ học kết cấu tàu thuỷ

3

45

0

Huỳnh Văn Nhu

2.

Kỹ thuật vẽ tàu

4

30

30

Trần Đình Tứ

III. Kiến thức chung ngành chính

3.

Lý thuyết tàu thuỷ

4

45

15

Trần Gia Thái

4.

Kết cấu tàu thuỷ và ĐAMH

3

30

15

Trần Gia Thái

5.

Thực tập chuyên ngành

4

 

 

Bùi Văn Nghiệp

6.

Thực tập tổng hợp

2

 

 

Bùi Văn Nghiệp

7.

Thiết kế tàu thuỷ và ĐAMH

4

45

15

Trần Gia Thái

IV. Kiến thức chuyên ngành

8.

Sức bền tàu thuỷ

3

30

15

Đỗ Quang Thắng

9.

Công nghệ đóng sửa tàu thuỷ và ĐAMH

5

60

15

Huỳnh Văn Vũ

10.

Công nghệ đóng sửa tàu phi kim loại

3

30

15

Huỳnh Văn Nhu

11.

Đăng kiểm tàu thuỷ

2

30

 

Huỳnh Văn Nhu

12.

Hàn tàu thuỷ

2

30

 

Bùi Văn Nghiệp

13.

Thiết kế kết cấu tàu thuỷ

2

30

 

Trần Gia Thái

14.

Công trình thuỷ công

2

30

 

Hoàng Văn Thọ

15.

Chuyên đề Lý thuyết tàu thuỷ

2

30

 

Trần Gia Thái

16.

Chuyên đề Kết cấu tàu thuỷ

2

30

 

Trần Gia Thái

17.

Trang trí nội thất tàu thuỷ

2

30

 

Huỳnh Văn Vũ

18.

Tin học ứng dụng trong thiết kế tàu thuỷ

2

30

 

Trần Đình Tứ

19.

Công nghệ CAD/CAM trong đóng tàu thuỷ

2

30

 

Hoàng Văn Thọ

20.

Chuyên đề thiết kế tàu thuỷ

2

30

 

Trần Gia Thái

21.

Chuyên đề Công nghệ đóng sửa tàu thuỷ

2

30

 

Huỳnh Văn Vũ

22.

Ổn định tàu thuỷ

(Chuyên ngành Khoa học Hàng hải)

3

45

 

Trần Gia Thái

23.

Lý thuyết và Kết cấu tàu thuỷ

(Chuyên ngành Khoa học Hàng hải)

3

45

 

Trần Gia TháiCÔNG TÁC ĐÀO TẠO


Từ lớp cơ khí Tàu thuyền đầu tiên (ứng với khoá 38 của Nhà trường) có khoảng 25 sinh viên, cho đến hiện nay quy mô các lớp Kỹ thuật tàu thủy luôn ổn định ở khoảng 100 - 200 sinh viên và ngày càng có xu hướng tăng lên do nhu cầu của xã hội ngày càng cao.

Hầu hết sinh viên tốt nghiệp đều tìm được công việc thích hợp và đúng ngành nghề tại cơ quan Đăng kiểm, chi cục bảo vệ nguồn lợi, các cơ sở đóng tàu trong cả nước và tại các ban ngành, Sở thuỷ sản và giao thông v..v…

Trong những năm gần đây, Bộ môn đã luôn cập nhật chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy, áp dụng các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển và những đòi hỏi ngày càng cao của thực tế hiện nay như : Nghiên cứu ứng dụng bài giảng điện tử vào công tác giảng dạy chuyên ngành tổ chức tốt công tác thực hành ngay tại trường trước khi đi thực tế tại các Nhà máy, cập nhật và bổ sung các kiến thức mà thực tế sản xuất đang đòi hỏi như kỹ thuật đọc bản vẽ tàu, kỹ thuật hàn tàu, kỹ năng vẽ trên máy tính, triển khai công nghệ đóng tàu tự động v..v...

Đặc biệt sinh viên có cơ hội tiếp xúc với phần mềm thiết kế tàu hiện đại Autoship, Shipconstructor, Tribon M3, Abaqus

Hiện nay Bộ môn đang đào tạo 3 bậc học: Bậc cao đẳng gồm Cao đẳng đóng tàu Bậc đại học có ngành: Đóng tàu thủy và Thiết kế tàu thủy và Bậc cao học ngành Kỹ thuật tàu thủy