PGS. Trần Gia Thái
Đóng
Trang chủ
Giới thiệu
Giảng dạy
Giáo trình - Bài giảng
Nghiên cứu khoa học
Bài báo khoa học
  
Enter Title
Đóng
Họ và tên : Trần Gia Thái
Học hàm, Phó giáo sư
Học vị: Tiến sỹ
Năm sinh: 1966
Vị trí công tác: Trưởng khoa Kỹ thuật giao thông

Học phần giảng dạy:

Bậc cao học:

Tự động hóa thiết kế tàu thủy,
Tính độ bền tàu thủybằng phương pháp phần tử hữu hạn
Bậc đại học:
Lý thuyết tàu thủy,
Kết cấu tàu thủy, và Đồ án môn học
Sức bền tàu thủy,
Thiết kế tàu thủy và Đồ án môn học
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học