Bộ môn Kế toán
Minimize
 * Giới thiệu
______________________

 * Giảng viên
______________________

 * Đề cương học phần
______________________

______________________
 
* Giáo trình - Bài giảng
______________________

* Tài liệu tham khảo
______________________

 * Nghiên cứu khoa học
______________________
 
* Tuyển dụng và việc làm  
Giảng viên
Minimize

              
      Danh sách giảng viên Bộ Môn Kế 
toán
  

 

STT 

Họ và tên 

Học vị

 Số điện thoại 

 Email

Lý lịch
 khoa học 
 1

  Phan Thị Dung

 Tiến sĩ

 0903574368

 dungpt@ntu.edu.vn

 Lý lịch khoa học

 2

 Võ Thị Thùy Trang

 Thạc sĩ

 0913463555

  trangvtt@ntu.edu.vn

 Lý lịch khoa học

 3

 Nguyễn Văn Hương

 Tiến sĩ

 0905174616

 huongnv@ntu.edu.vn

Lý lịch khoa học

 4

 Nguyễn Bích Hương Thảo

 Tiến sĩ

 0905123057

 thaonbh@ntu.edu.vn

 Lý lịch khoa học

 5

 Lê Thị Thanh Huệ

 Thạc sĩ

 0905244790

 lilyle.vn@gmail.com

 Lý lịch khoa học

 6

 Mai Diễm Lan Hương

 Thạc sĩ

 0989687675

 huongmdl@ntu.edu.vn

 Lý lịch khoa học

 7

 Từ Mai Hoàng Phi

Thạc sĩ

 0933488347

 phitmh@ntu.edu.vn

 Lý lịch khoa học

 8

 Bùi Thị Thu Hà

Thạc sĩ

 0982221154

 habtt@ntu.edu.vn

 Lý lịch khoa học

 9

 Phan Hồng Nhung

Thạc sĩ 

 0983963031

 nhungph@ntu.edu.vn

 Lý lịch khoa học

 10

 Nguyễn Thị Lan Phương

 Thạc sĩ

 0388238809

 phuongntl@ntu.edu.vn

 Lý lịch khoa học

 11

 Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Thạc sĩ

 0358776818

 ngocntb@ntu.edu.vn

 Lý lịch khoa học

 12

 Nguyễn Thị Cẩm Tú

 Thạc sĩ

 0388194496

 tuntc@ntu.edu.vn

 Lý lịch khoa học

 13

 Nguyễn Thị Thùy Trang

 Thạc sĩ

 0917474744

trangntt@ntu.edu.vn

 Lý lịch khoa học

 14  Nguyễn Thị Kim Anh
 Thạc sĩ
 0973097280
anhntk1@ntu.edu.vn
Lý lịch khoa học