Enter Title
Minimize

Trong tháng 11 BM có các công việc chính sau: 

1. Hoạt động đào tạo theo kế hoạch.

2. Hội thảo chuyên môn: Chủ đề Kế toán thuế.

3. Tham gia hội thao của Khoa.

4. Tổ chức dự giờ các GV là Thạc sỹ và những GV có thời gian giảng dạy dưới 5 năm.