Enter Title
MinimizeĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA BỘ MÔN

TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Chính sách kế toán

+ Xem xét vận dụng chính sách kế toán trong việc điều chỉnh lợi nhuận doanh nghiệp.

+ Làm rõ mức độ và các nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin của các công ty niêm yết trong BCTC.

2. Tổ chức kế toán tài chính

+ Tổ chức hệ thống kế toán cho doanh nghiệp; đơn vị kế toán Nhà nước.

+ Mối quan hệ giữa kế toán và thuế.

3. Lĩnh vực liên quan đến tài chính, kiểm toán, kiểm toán nội bộ, và kiểm soát nội bộ.