Bộ môn Kế toán
Minimize
 * Giới thiệu
______________________

 * Giảng viên
______________________

 * Đề cương học phần
______________________

______________________
 
* Giáo trình - Bài giảng
______________________

* Tài liệu tham khảo
______________________

 * Nghiên cứu khoa học
______________________
 
* Tuyển dụng và việc làm  
tài liệu
Minimize

Ngày đưa tin

 Tên tài liệu

 Tải về

 20/11/2015  Luật kế toán 2015  tải về

 21/05/2015 

Thông tư 202/ 2014 

tải về  

 21/05/2015

Phụ lục Thông tư 200/2014 

tải về 

 20/03/2015 

Thông tư 200/2014/TT - BTC Hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp

tải về 

17/10/2014 

Thông tư 119/ 2014 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 219, TT 156, TT 78, TT39.... 

tải về 

17/10/2014 

 

Thông tư 39/2014 - Hướng dẫn về hóa đơn khi bán hàng và CCDV 

tải về 

17/10/2014 

 

Thông tư 156/2013 - Hướng dẫn liên quan luật quản lý thuyê

tải về 

17/10/2014 

 

Thông tư 78/ 2014 -  Hướng dẫn thuế TNDN 

tải về 

17/10/2014 

Thông tư 219/ 2013- Hướng dẫn Thuế GTGT 

tải về 

30/11/2013 

Doanh nghiệp sẽ được ghi nhận lãi chứng khoán 

tải về 

 29/11/2013

Xử lý ước tính kế toán trong giai đoạn khó khăn hiện nay 

tải về 

11/11/2013 

Các màn phù phép trong BCTC 

BCTC

11/11/2013 

Cẩm nang kế toán 

tải về 

06/11/2013 

Nghị định 65/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN 

tải về 

06/11/2013 

Nghị định 109/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn. 

tải về 

01/10/2013 

Luật thuế TNDN sửa đổi năm 2013 

tải về 

 01/10/2013

 TT 64 hướng dẫn thi hành nghị đinh số 51/2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

tải về 

 01/05/2013

TT 45 /2013 thay thế TT 203 /2009 về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích KH TSCĐ 

tải về 

 26/03/2013

Các vấn đề báo cáo kiểm toán 2012

bctc

 05/03/2013

Mẫu sổ sách 

tải về  

24/01/2013 

Hướng dẫn về ghi nhận, đánh giá và xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái 179/2012/TT-BTC và TT 180

tải về 

 

 24/01/2013

Hướng dẫn phân loại tài sản, mức tích, phương pháp trích lập DPRR và sử dụng DPRR trong NH 

tải về 

 

16/10/2012 

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế TT 28/2011

tải về 

 

 

14/10/2012 

Đọc thông tin liên quan đến kế toán - kiểm toán (nước ngoài)

tải về  

 14/10/2012 

Thông tư 123/TTBTC - 07/2012 - Hướng dần về thuế TNDN  

tải về 

 14/10/2012

 Phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế

 tải về 

 14/10/2012

 Quy định về việc trích lập, xử lý dự phòng (TT228)

 tải về

 14/10/2012 

 Những thông tin liên quan kế toán và kiểm toán (trong nước)

tải về 

 30/03/2012

 Chế độ Kế toán doanh nghiệp theo QĐ 15

 tải về

 30/03/2012

 Thông tư 244 sửa chế độ kế toán DN theo QĐ 15

 tải về

 30/03/2012

 Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định TT203

 tải về

 30/03/2012

 Nghị định 129 Hướng dẫn luật kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh

 tải về

 30/03/2012

 Nghị định 51 CP - Hóa đơn

 tải về

 30/03/2012

 Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam

 tải về

 30/03/2012

 Phần mềm ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.1.1

 http:///

 30/03/2012

 Thông tư 153 hướng dẫn về Hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

 tải v