Bộ môn Kế toán
Minimize
 * Giới thiệu
______________________

 * Giảng viên
______________________

 * Đề cương học phần
______________________

______________________
 
* Giáo trình - Bài giảng
______________________

* Tài liệu tham khảo
______________________

 * Nghiên cứu khoa học
______________________
 
* Tuyển dụng và việc làm  
Enter Title
Minimize
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Học kỳ 1, năm học 2019 - 2020

TT

 Giáo viên

 Học phần

1

 Cô Phan Thị Dung

   Tổ chức hạch toán kế toán 

 2

 Thầy Nguyễn Văn Hương

   Kế toán ngân hàng

 3

 Cô Võ Thị Thùy Trang

  Tổ chức hạch toán kế toán
 

 4

 Cô Nguyễn Bích Hương Thảo

 - Kế toán tài chính 2

 - Luật và chuẩn mực kế toán

 5

 Cô Lê Thị Thanh Huệ

 - Kế toán tài chính 2

 6

 Cô Mai Diễm Lan Hương

  - Kế toán tài chính

  - Nguyên lý kế toán

 7

 Cô Từ Mai Hoàng Phi

 - Kế toán tài chính 2

 - Kế toán ngân hàng 

 8

 Cô Bùi Thị Thu Hà

  - Tiếng Anh chuyên ngành

  - Nguyên lý kế toán

 9

 Cô Phan Hồng Nhung

  Kế toán tài chính 2

  - Kế toán tài chính 3

 10

 Cô Nguyễn Thị Lan Phương

  - Nguyên lý kế toán (CĐ)

  - Nguyên lý kế toán (DH)

 11

 Cô Nguyễn Thị Thùy Trang

  - Tiếng Anh chuyên ngành

  - Nguyên lý kế toán

 12

 Cô Nguyễn Thị Cẩm Tú

   Kế toán tài chính 2

 13

 Cô Nguyễn Thị Kim Anh

   Nguyên lý kế toánHọc kỳ 2, năm học 2018 - 2019

STT

 Giáo viên

 Học phần

1

 Cô Phan Thị Dung

   Nguyên lý kế toán 

 2

 Thầy Nguyễn Văn Hương

   Kế toán tài chính 3

 3

 Cô Võ Thị Thùy Trang

 - Tổ chức hạch toán kế toán

 - Luật và chuẩn mực kế toán

 4

 Cô Nguyễn Bích Hương Thảo

 - Nguyên lý kế toán

 - Kế toán tài chính 1

 5

 Cô Lê Thị Thanh Huệ

 - Kế toán tài chính 1

 - Kế toán quốc tế

 6

 Cô Mai Diễm Lan Hương

  Kế toán tài chính 1

 7

 Cô Từ Mai Hoàng Phi

 - Kế toán tài chính

 - Kế toán tài chính 1

 8

 Cô Bùi Thị Thu Hà

 - Kế toán tài chính 1

 - Nguyên lý kế toán  

 9

 Cô Phan Hồng Nhung

  Kế toán tài chính 1

 10

 Cô Nguyễn Thị Lan Phương

  Nguyên lý kế toán

 11

 Cô Nguyễn Thị Thùy Trang

  Nguyên lý kế toán

  Kế toán quốc tế

 12

 Cô Nguyễn Thị Cẩm Tú

  Kế toán tài chính 2

 13

 Cô Nguyễn Thị Kim Anh

  Nguyên lý kế toán HKI (Năm học 2018 - 2019)

1. Phan Thị Dung

      + Tổ chức hạch toán

2. Võ Thị Thùy Trang

     + Tổ chức hạch toán kế toán

3. Nguyễn Văn Hương

     + Nguyên lý kế toán
   
 
4. Nguyễn Bích Hương Thảo

     + Nguyên lý kế toán

5. Lê Thị Thanh Huệ

     + Kế toán tài chính 1

6. Mai Diễm Lan Hương
     
     + Nguyên lý kế toán (TCNH)
     
     + Nguyên lý kế toán (CKDTM)

7. Nguyễn Thị Thùy Trang

      + Nguyên lý kế toán
      
 8. Phan Hồng Nhung

      + Kế toán tài chính 2

      + Kế toán tài chính 3

9. Bùi Thị Thu Hà

       + Kế toán tài chính 2

10. Nguyễn Thị Lan Phương

     + Nguyên lý kế toán

11. Nguyễn Thị Cẩm Tú

     Nghỉ sinh

12. Nguyễn Thị Kim Anh 

    + Nguyên lý kế toán

13. Nguyễn Thị Bảo Ngọc

     + Nguyên lý kế toán

14. Từ Mai Hoàng Phi

     + Kế toán tài chính