Xuất bản năm 2000-2010
Minimize

Phan Thị Dung, Nguyễn Thị Như Liêm, Mai Văn Nam (2010), “Đánh giá khía cạnh môi trường trong phát triển khai thác thủy sản vùng duyên hải Nam Trung Bộ theo quan điểm bền vững”, Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng (36), tr113-120 .

Phan Thị Dung (2010), “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng phát triển bền vững khai thác thủy sản vùng Duyên hải Nam Trung Bộ”, Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng (40) quyển 2.

Nguyễn Thành Cường, Phạm Thế Anh (2010), “Đánh giá rủi ro phá sản của các doanh nghiệp chế biến Thủy sản đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt nam”, tạp chí khoa học – Công nghệ Thủy sản, số 02/2010, trang 27-33.

Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Thành Cường (2010), “Phân tích hiệu quả kỹ thuật trong ngành chế biến thủy sản Khánh hòa”, Tạp chí khoa học – Công nghệ Thủy sản – số 03/2010, tr.84-91.

Nguyễn Văn Bảy (2010), Sự quan tâm và tần suất tiêu dùng đối với các sản phẩm thủy sản, Tạp chí khoa học công nghệ thủy sản Đại học Nha Trang (2),Tr59-67.

 
 Đặng Thị Tâm Ngọc (2006), Economic performance indicators of the offshore tuna longline fishery in Nha Trang, Proceedings of international symposium on development of technology for modernizing fisheries sector of Vietnam in global context.

- Nguyễn Tuấn, Nguyễn Thị Kim Anh, Ola Flaaten, Phan Thị Dung, Nguyễn Thị Trâm Anh (2006), “An analysis of the tuna-mackerel gillnet fishery in Nha Trang”, IIFET’2006 proceedings in Portsmouth, UK

[23]. Phan Thị Dung (2008), “Fishermen and distribution system in the fishing sector of the South central Vietnam”, IIFET’2008 proceedings in Nhatrang University.

Phan Thị Dung (2008), “Several major factors influencing revenues of the yellowfin tuna long-lining fishery in Phuyen province”, IIFET’2008 proceedings in Nhatrang University.

- Võ Thị Thùy Trang (2001), “Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Tỉnh Khánh Hòa”, Tạp chí Khoa học - Công nghệ thủy sản

- Võ Thị Thùy Trang (2002), “Khu Công nghiệp Suối Dầu – Cơ hội cho các nhà đầu tư”, Tạp chí Khoa học - Công nghệ thủy sản

- Thái Ninh (2003), “Hoàn thiện cơ chế khấu trừ thuế GTGT đối với mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt xuất khẩu”, Tạp chí thuế Nhà nước số tháng 6.

- Thái Ninh (2004), “Vướng mắc về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi phí trích trước nhưng chi không hết”, Tạp chí thuế Nhà nước số tháng 3.

- Thái Ninh (2004), “Khoảng cách giữa doanh thu tính thuế và doanh thu thực”, Tạp chí thuế Nhà nước số tháng12.

- Phan Thị Dung (2004), “Cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu thủy sản Khánh Hòa ”, Tạp chí Khoa học - Công nghệ thủy sản , (1) trang 34-36.

Phan Thị Dung (2004), “Thực trạng nguyên liệu cho công nghiệp mía đường ở Khánh Hòa ”, Tạp chí Khoa học - Công nghệ thủy sản , (4) tr 13-15.

Phan Thị Dung (2005), “Giải pháp huy động vốn trong dân cư”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ môi trường Khánh Hòa, (2) tr 14-15.

- Nguyễn Tuấn, Nguyễn Thị Kim Anh, Ola Flaaten, Phan Thị Dung, Nguyễn Thị Trâm Anh (2006), “Doanh thu và chi phí nghề khai thác lưới rê thu ngừ tại Nha Trang”, Tạp chí Khoa học - Công nghệ thủy sản, (3,4) tr 10-17.

- Nguyễn Bích Hương Thảo (2006), “Tin học hóa hệ thống kế toán quản trị doanh nghiệp”, Tạp chí Tài chính số 3.

Nguyễn Bích Hương Thảo (2006), “Hiệu quả áp dụng hệ thống kế toán quản trị trong doanh nghiệp chế biến thủy sản”. Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản. 

- Phan Thị Dung (2007), “Hiệu quả kinh doanh của nghề câu cá ngừ đại dương tỉnh Phú Yên”, Tạp chí Khoa học - Công nghệ thủy sản, (2) tr 15-24.

Phan Thị Dung (2007), “Lao động và phân phối thu nhập trong khai thác thủy sản vùng Duyên hải Nam Trung Bộ”, Tạp chí Thương mại thủy sản, (93) tr 74-77.

-  Nguyễn Thị Kim Anh, Đặng Thị Tâm Ngọc (2007), “Doanh thu, chi phí đội tàu câu vàng cá ngừ đại dương tại thành phố Nha Trang”, Tạp chí Thủy sản.

Nguyễn Tuấn, Nguyễn Thị Kim Anh, Ola Flaaten, Phan Thị Dung, Nguyễn Thị Trâm Anh (2007), “Phân tích một số nhân tố tác động đến doanh thu nghề lưới rê thu ngừ tại Nha Trang”, Tạp chí Khoa học - Công nghệ thủy sản, (1), tr16-20.

Nguyễn Thị Kim Anh, Phan Thị Dung, Nguyễn Thị Trâm Anh, Nguyễn Tuấn, Đỗ Thị Thanh Vinh (2007), “Doanh thu và chi phí của một số nghề khai thác hải sản tại thành phố Nha Trang”, Báo cáo tổng kết đề tài cấp Bộ B2006-13-13, Nha Trang. (Cộng tác viên)

Thái Ninh (2007), “Thực hiện chế độ kế toán mới: hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến doanh thu nhận trước tiền cho thuê”, Tạp chí thuế Nhà nước số tháng tháng 7.

- Thái Ninh (2007), “Kế toán các nghiệp vụ liên quan đến chi phí thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại”, Tạp chí kế toán số 65.

TS Thân Thị Thu Thủy và Võ Văn Cần (2007). “Đâu là cơ hội và thách thức cho Công ty cho thuê tài chính Việt Nam?”, Công nghệ ngân hàng, số 19, trang 13 – 15.

Phan Thị Dung (2008), “Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu của nghề câu cá ngừ đại dương tỉnh Phú Yên”, Tạp chí Phát triển kinh tế, (216) tr.56-61.

Phan Thị Dung (2008), “Liên kết kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động khai thác hải sản ở khu vực Nam Trung Bộ”, Tạp chí Khoa học - Công nghệ thủy sản, (4) tr 58-64.

Nguyễn Thành Cường (2008), “Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp chế biến Thủy sản Khánh hòa”, Tạp chí khoa học – Công nghệ Thủy sản – số 03/2008, tr.54-59.

- Phan Thị Dung (2009), “Liên kết kinh tế khai thác nhằm nâng cao giá trị sản phẩm hải sản ở khu vực Nam Trung Bộ”, Kỷ yếu Hội thảo Liên kết kinh tế trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên, Đà nẵng, tr 393- 401.

Phan Thị Dung (2009), “Chỉ số đánh giá phát triển bền vững trong khai thác thủy sản vùng Duyên hải Nam Trung bộ”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản số đặc biệt.

  
Năm xuất bản
Minimize