Xuất bản năm 2011
Minimize

Nguyen Thi Canh, Nguyen Thanh Cuong (2011), “The Determinants of Capital Structure for Vietnam's Seafood Processing EnterprisesThe 18th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Rome, Italy, between June 26-29, 2011; Science & Technology Development Journal, Vol 14, No.Q1-2011, pp.28-54.

Nguyen Thanh Cuong, Nguyen Thi Canh (2011), “Threshold Effect Of Capital Structure On Firm Value With Panel Threshold Regression Model: The Case Of Vietnam’s Seafood Processing Enterprises”, International Conference in Mathematics and Applications, Viet Nam, between December 20-22, 2011.

Nguyen Thi Canh, Nguyen Thanh Cuong (2011), “The Determinants of Capital Structure for Vietnam's Seafood Processing EnterprisesThe 18th Annual Conference of the Multinational Finance Society, Rome, Italy, between June 26-29, 2011; Science & Technology Development Journal, Vol 14, No.Q1-2011, pp.28-54.

- Nguyễn Thành Cường (2011), “Tác động của chính sách hỗ trợ lãi suất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt nam”, Kỷ yếu hội thảo khoa học Chính sách tài khóa - Tiền tệ và phát triển thị trường Tài chính Việt nam, 2011, Trường Đại học Kinh tế - Luật,  Đại học Quốc Gia TPHCM, tr. 64 – 68.

- Chu Thi Le Dung ( 2011), "Companies' Valuation in Emerging Markets: The Case of Vietnam", Research Proposals, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế TP. HCM, p43-54.

  
Năm xuất bản
Minimize