Enter Title
Minimize

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH NHIỆM KỲ 2015-2017 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Đại hội Đại hội Chi bộ Kế toán-Tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2017 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, ra sức phấn đấu tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tích cực thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Trong phạm vi Nhà trường, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường ĐHNT khóa XIX nhiệm kỳ 2010-2015, hướng tới thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong Đại hội Đảng bộ trường ĐHNT khóa XX nhiệm kỳ 2015-2020.

Báo cáo chính trị được trình bày tại Đại hội đã làm rõ các kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ qua trên các mặt công tác: Đào tạo, khoa học công nghệ, hợp tác đối ngoại và công tác xây dựng Đảng. Trên sơ sở đó, báo cáo chính trị đã đề xuất phương hướng, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thành công Nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo chính trị của Chi bộ Khoa Kế toán-Tài chính về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2013-2015, kiểm điểm Chi uỷ, báo cáo tài chính. Đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác, quan điểm chỉ đạo, các chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết đại hội Chi bộ Khoa Kế toán-Tài chính nhiệm kỳ 2015 – 2017 với mục tiêu tổng quát: “Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học để góp phần xây dựng Nhà trường trở thành trường Đại học hàng đầu trong khu vực Nam Trung bộ; đẩy mạnh công tác xây dựng đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM trở thành việc làm thường xuyên; tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBVC và SV trong Khoa”. Các nội dung cơ bản trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ Khoa Kế toán-Tài chính như sau: (1) Tiếp tục đổi mới đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập để hình thành và phát triển năng lực người học, nâng cao chất lượng đào tạo. Hoàn thiện chương trình đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng để đáp ứng yêu cầu mở ngành. Đẩy mạnh công tác đào tạo các lớp ngắn hạn; (2) Tiếp tục đẩy mạnh NCKH gắn chặt với thực tiễn, tạo ra một số sản phẩm KHCN có thương hiệu, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của Nhà Trường, tỉnh Khánh Hòa, khu vực Nam Trung Bộ và cả nước; (3) Tiếp tục củng cố và khai thác có hiệu quả các quan hệ hợp tác đã được thiết lập; đồng thời tìm kiếm các đề tài/dự án hợp tác với bên ngoài góp phần nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; (4) Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất phù hợp với thực tế nhà trường; (5) Tiếp tục xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho đảng viên, CBVC và SV, tạo sự đoàn kết, nhất trí, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, góp phần làm cho Khoa tiếp tục phát triển nhanh chóng và toàn diện; (6) Làm tốt công tác quy hoạch để tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng CBGD phục vụ cho công tác đào tạo và NCKH, chuẩn bị công tác nhân sự của Khoa cho nhiệm kỳ 2016–2021. Tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ giảng viên. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn người và tài sản trong Khoa và Nhà trường; (7) Khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng nhằm xây dựng Chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh. Tạo được sự chuyển biến rõ rệt, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới, củng cố niềm tin trong Đảng và động viên toàn Chi bộ, cán bộ, viên chức  trong Khoa thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng; (8) Lãnh đạo các đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội trong Khoa đẩy mạnh các hoạt động phong trào thiết thực góp phần đổi mới căn bản toàn diện chất lượng đào tạo và hiệu quả NCKH; đồng thời thực hiện tốt việc công khai minh bạch hoạt động của Khoa và nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức đoàn thể trong việc tập hợp quần chúng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Khoa và Nhà trường, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho CBVC và SV trong Khoa; (9) Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Chi bộ và Khoa; đưa việc học tập và làm theo Bác thành một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và hành động tự giác của mỗi đảng viên, CBVC và sinh viên trong Khoa.

Đại hội đã giao nhiệm vụ cho Chi ủy mới tiếp thu các ý kiến góp ý của các tổ chức đoàn thể, của quần chúng và đảng viên, hoàn chỉnh Báo cáo chính trị của Đại hội; căn cứ Nghị quyết, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn cuộc sống. Thành công của Đại hội chính là kết quả của tinh thần hợp tác, nhất trí, khắc phục mọi khó khăn của toàn thể đảng viên, cán bộ và viên chức trong Khoa.

Một số hình ảnh của Đại hội