ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Đóng

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN HỌC KỲ I 2017 - 2018

1. Văn học Mỹ - Ths. Nguyễn Thị Thúy Hồng (ĐCHP, ĐCCTHP)
2. Phương pháp giảng dạy - Ths. Nguyễn Thị Thúy Hồng (ĐCHP, ĐCCTHP)
3. Tiếng Anh du lịch 1 - Ths. Nguyễn Thị Thúy Hồng (ĐCHP, ĐCCTHP)
4. Tiếng Anh du lịch 2 - Ths. Nguyễn Thị Thúy Hồng (ĐCHP, ĐCCTTHP)
5. Văn học Anh - Ths. Đặng Kiều Diệp (ĐCHP, ĐCCTHP)
6. Phiên dịch Kinh doanh thương mại 2 - Ths. Đặng Kiều Diệp (ĐCHP, ĐCCTHP)
7. Văn hóa Anh - Ths. Phạm Thị Hải Trang (ĐCHP, ĐCCTHP)
8. Ngôn ngữ Anh kinh doanh thương mại 2 - Ths. Phạm Thị Hải Trang (ĐCHP, ĐCCTHP)
9. Phiên dịch 2 dịch vụ du lịch và lữ hành - Ths. Nguyễn Phương Lan (ĐCHP, ĐCCTHP)
10. Ngữ âm - Âm vị học - Ths. Lê Cao Hoàng Hà (ĐCHP, ĐCCTHP)
11. Biên dịch 2 dịch vụ du lịch và lữ hành - Ths. Hồ Yến Nhi (ĐCHP, ĐCCTHP)
12. Cú pháp - Ngữ nghĩa học - Ths. Phạm Thị Kim Uyên & Nguyễn Hoàng Hồ (ĐCHP, ĐCCTHP)
13. Phiên dịch 2 kinh doanh thương mại - Ts. Hoàng Công Bình (ĐCHP, ĐCCTHP)
14. Phiên dịch 2 du lịch và lữ hành - Ts. Hoàng Công Bình (ĐCHP, ĐCCTHP)
15. Biên dịch 2 kinh doanh thương mại - Ths. Trần Thị Thúy Quỳnh (ĐCHP, ĐCCTHP)
16. Văn hóa Mỹ - Ths. Trần Thị Thúy Quỳnh (ĐCHP, ĐCCTHP)
17. Hình thái học - Ts. Hoàng Công Bình (ĐCHP, ĐCCTHP)

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN HỌC KỲ II 2016 - 2017
1. Ngôn ngữ Anh dịch vụ  du lịch và lữ hành 1 - 
Ths. Nguyễn Thị Thúy Hồng (ĐCHP, ĐCCTHP)
2. Ngôn ngữ Anh thương mại 1
Ths. Phạm Thị Hải Trang
3. Biên dịch 1 - Ths. Phạm Thị Kim Uyên & Ths. Lê Cao Hoàng Hà (ĐCCTHP)
4. Lý thuyết dịch - Ths. Hồ Yến Nhi
5. Cú pháp học - Ths. Hồ Yến Nhi
6. Biên dịch 3 dịch vụ du lịch và lữ hành -Ths. Hồ Yến Nhi
7. Phiên dịch 3 Kinh doanh thương mại - Ths. Đặng Kiều Diệp (ĐCHP, ĐCCTHP)
8. Phiên dịch 3 dịch vụ du lịch và lữ hành - Ths. Nguyễn Phương Lan
9. Phiên dịch 1 - Ts. Hoàng Công Bình

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN HỌC KỲ I 2016 - 2017

1. Phương pháp giảng dạy tiếng Anh - Ths. Nguyễn Thị Thúy Hồng (ĐCHP, ĐCCTHP)
2. Văn học Mỹ - Ths. Nguyễn Thị Thúy Hồng 
(ĐCHP, ĐCCTHP)
3. Tiếng Anh du lịch 2 - Ths. Nguyễn Thị Thúy Hồng 

4. Ngữ âm-Hình thái học - Ts. Hoàng Công Bình & Ths. Lê Cao Hoàng Hà
 

5. Ngôn ngữ Anh kinh doanh thương mại 2 -  
Ths.Phạm Thị Hải Trang
6. Biên dịch dịch vụ du lịch và lữ hành 2 - Ths. Phạm Thị Hải Trang
7. Văn hóa Anh - Ths. Phạm Thị Hải Trang
8. Cú pháp - Ngữ nghĩa học - Ths. Phạm Thị Kim Uyên & Phạm Thị Hải Trang & Nguyễn Hoàng Hồ (ĐCHP, ĐCCTHP)
9. Phiên dịch 2 Kinh doanh thương mại - Ts. Hoàng Công Bình