CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
Đóng
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN HỌC KỲ II 2016 - 2017

1. Ngôn ngữ Anh dịch vụ  du lịch và lữ hành 1 - 
Ths. Nguyễn Thị Thúy Hồng (ĐCHP, ĐCCTHP)
2. Ngôn ngữ Anh thương mại 1
Ths. Phạm Thị Hải Trang
3. Biên dịch 1 - Ths. Phạm Thị Kim Uyên & Ths. Lê Cao Hoàng Hà (ĐCCTHP)
4. Lý thuyết dịch - Ths. Hồ Yến Nhi
5. Cú pháp học - Ths. Hồ Yến Nhi
6. Biên dịch 3 dịch vụ du lịch và lữ hành -Ths. Hồ Yến Nhi
7. Phiên dịch 3 Kinh doanh thương mại - Ths. Đặng Kiều Diệp (ĐCHP, ĐCCTHP)
8. Phiên dịch 3 dịch vụ du lịch và lữ hành - Ths. Nguyễn Phương Lan
9. Phiên dịch 1 - Ts. Hoàng Công Bình

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN HỌC KỲ I 2016 - 2017

1. Phương pháp giảng dạy tiếng Anh - Ths. Nguyễn Thị Thúy Hồng (ĐCHP, ĐCCTHP)
2. Văn học Mỹ - Ths. Nguyễn Thị Thúy Hồng 
(ĐCHP, ĐCCTHP)
3. Tiếng Anh du lịch 2 - Ths. Nguyễn Thị Thúy Hồng 

4. Ngữ âm-Hình thái học - Ts. Hoàng Công Bình & Ths. Lê Cao Hoàng Hà
 

5. Ngôn ngữ Anh kinh doanh thương mại 2 -  
Ths.Phạm Thị Hải Trang
6. Biên dịch dịch vụ du lịch và lữ hành 2 - Ths. Phạm Thị Hải Trang
7. Văn hóa Anh - Ths. Phạm Thị Hải Trang
8. Cú pháp - Ngữ nghĩa học - Ths. Phạm Thị Kim Uyên & Phạm Thị Hải Trang & Nguyễn Hoàng Hồ (ĐCHP, ĐCCTHP)
9. Phiên dịch 2 Kinh doanh thương mại - Ts. Hoàng Công Bình


CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN HỌC KỲ II 2015 - 2016

1. Ngôn ngữ Anh du lịch - Ths. Nguyễn Thị Thúy Hồng
2. Biên dịch 1 - Ths. Lê Cao Hoàng Hà
3. Phiên dịch 1 - Ths. Đặng Kiều Diệp
4. Phiên dịch kinh doanh thương mại 3 - Ths. Đặng Kiều Diệp
5. Lý thuyết dịch - Ths. Nguyễn Hoàng Hồ & Ths. Hồ Yến Nhi
6. Biên dịch 3 - Ths. Trần Thị Thúy Quỳnh
7. Tiếng Anh thương mại 1 - Ths. Phạm Thị Hải Trang
8. Phiên dịch 1 - Ts. Hoàng Công Bình

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN HỌC KỲ I 2015 - 2016

1. Phương pháp giảng dạy tiếng Anh - Ths. Nguyễn Thị Thúy Hồng (CTHPCTGDHP, bài giảng)
2. Ngữ âm-Hình thái học - Ths. Hoàng Công Bình & Ths. Lê Cao Hoàng Hà

3. Văn học Anh - Mỹ - Ths. Nguyễn Thị Thúy Hồng & Ths. Đặng Kiều Diệp
 (CTHP, CTGDHP, bài giảng Văn học Mỹ, bài giảng Văn học Anh)

4. Phiên dịch Kinh doanh thương mại 2 - Ths. Đặng Kiều Diệp (CTGDHP, bài giảng)
5. Ngôn ngữ Anh du lịch 2 - Ths. Nguyễn Phương Lan (CTHP, CTGDHP)
6. Ngôn ngữ Anh kinh doanh thương mại 2
Ths. Trần Thị Thúy Quỳnh

7. Biên dịch kinh doanh thương mại 2 - Ths. Trần Thị Thúy Quỳnh
8. Văn hóa Anh - Mỹ - Ths. Phạm Thị Hải Trang & Trần Thị Thúy Quỳnh
9. Cú pháp - Ngữ nghĩa học - Ths. Nguyễn Hoàng Hồ & Phạm Thị Hải Trang

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN HỌC KỲ II 2014 - 2015

1. Phương pháp giảng dạy tiếng AnhThs. Nguyễn Thị Thúy Hồng (CTHP  và CTGDHP)
2. Qui hoạch Du lịch
Ths. Võ Nguyễn Hồng Lam
3. Tiếng Anh dịch vụ du lịch và lữ hành- Ths. Nguyễn Phương Lan (CTHPCTGDHP)
4. Tiếp thị tuyến điểm - Ths. Phạm Thị Hải Trang
5. Phiên dịch 1 - Ths. Phạm Thị Kim Uyên
6. Phiên dịch kinh doanh thương mại - Ths. Đặng Kiều Diệp (CTHPCTGDHP)
7. Lý thuyết dịch - Ths. Nguyễn Hoàng Hồ (CTHP)
8. Ngôn ngữ Anh dịch vụ du lịch và lữ hành 1 - Ths. Nguyễn Thị Thúy Hồng (CTHPCTGDHP)

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN HỌC KỲ I 2014 - 2015

1. Du lịch bền vững - Ths. Nguyễn Thị Thúy Hồng
2. Nghiệp vụ hướng dẫn viên Du lịch - Ths. Nguyễn Phương Lan
3. Quản trị nhà hàng, khách sạn, khu resort
Thực hành Biên dịch 3 - Ths. Nguyễn Hoàng Hồ
7. Thực hành Phiên dịch 3 - Ths. Đặng Kiều Diệp
8. Văn học Anh - 
Ths. Đặng Kiều Diệp

9. Văn học Mỹ - Ths. Nguyễn Phương Lan
10. Ngữ âm-Hình thái học - Ths. Võ Nguyễn Hồng Lam & Ths. Lê Cao Hoàng Hà
11. Văn hóa Anh - Mỹ - Ths. Võ Nguyễn Hồng Lam, Ths. Phạm Thị Hải Trang & 
Ths. Nguyễn Trọng Lý

12. Văn học Anh - Mỹ - Ths. Nguyễn Thị Thúy Hồng & Ths. Đặng Kiều Diệp
13. Biên dịch 1 - Ths. Phạm Thị Kim Uyên & Ths. Lê Cao Hoàng Hà

 CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN DO BỘ MÔN QUẢN LÝ (TỪ KHÓA 54)

(Click vào từng học phần để xem)

STT

Tên học phần
(Theo danh mục trong Qui định về QLHP)

Số TC

1

Văn hóa Anh - Mỹ (cập nhật 10/2014)

4

2

Ngữ âm - Hình thái học (cập nhật 10/ 2014)

3

3

4

Phiên dịch 3 (cập nhật 10/2014)

5

Tiếp thị du lịch (cập nhật 10/2014)

6

Văn học Mỹ (cập nhật 10/2014)

7

Nhà hàng, khách sạn (cập nhật 10/2014)

8

Tâm lý du khách và PP hướng dẫn DL (cập nhật)

9

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch (cập nhật 10/2014)

10

Phiên dịch 3 dịch vụ du lịch và lữ hành

3

11

2

12

Biên dịch 2 Công nghệ Thông tin (từ 2013)

2

13

Biên dịch 2 Công nghệ Thực phẩm (từ 2014)

2

14

Biên dịch 2 Công nghệ Sinh học (từ 2014)

2

15

Biên dịch 2 Nuôi trồng Thủy sản (từ 2015)

2

16

Biên dịch 2 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí (từ 2015)

2

17

Phiên dịch 2 Kinh doanh Thương mại (từ 2013)

2

18

Phiên dịch 2 Công nghệ Thông tin (từ 2013)

2

19

Phiên dịch 2 Công nghệ thực phẩm (từ 2014)

2

20

Phiên dịch 2 Công nghệ Sinh học (từ 2014)

2

21

Cú pháp học và Ngữ nghĩa học

3

22

Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh 2

23

Biên dịch 1

3

24

Phiên dịch 1

3

25

Lý thuyết dịch 

2

26

Thực tập tốt nghiệp

3

27

Biên dịch 2 dịch vụ du lịch và lữ hành

2

28

Phiên dịch 2 dịch vụ du lịch và lữ hành

2

29

Biên dịch 3 dịch vụ du lịch và lữ hành

2


CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN - HK 2 2013 - 2014  

1. Văn học Mỹ - Ths. Nguyễn Thị Thúy Hồng & Ths. Nguyễn Phương Lan
2. Phương pháp giảng dạy tiếng Anh - Ths. Nguyễn Thị Thúy Hồng
3. Văn hóa Mỹ - Ths. Võ Nguyễn Hồng Lam & Ths. Lê Hoàng Duy Thuần
4. Văn hóa Anh - ThS Pham Thị hải Trang (53BPD1)
5. Ngữ nghĩa - Ngữ dụng hoc - ThS. Phạm Thị hải Trang (53BPD1)
6. Ngữ nghĩa - Ngữ dung hoc - ThS. Phạm Thị hải Trang (53BPD2)
7. Phiên Dịch 2 - ThS. Đặng Kiều Diêp
8. Phiên Dịch Kinh Doanh Thương Mại - ThS. Đặng Kiều Diệp
9. Du lich quốc tế - ThS. Nguyễn Trọng Lý
10. Tiếp thị tuyến điểm - ThS Nguyễn Trọng Lý
11. Văn hóa Anh - ThS. Nguyễn Trong Lý (53BPD2)
12. Biên dịch 2 - ThS. Nguyễn Hoàng Hồ (53BPD1)

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN - HK 1 2013 - 2014

1. Ngữ nghĩa học - Ths. Phạm Thị Kim Uyên  
2. Hình thái - Cú pháp học - Ths. Võ Nguyễn Hồng Lam 
 

3. Cú pháp học - Ths. Nguyễn Hoàng Hồ 
4. Lý thuyết dịch - Ths. Nguyễn Hoàng Hồ 
5. Biên dịch 1 - Ths. Lê Cao Hoàng Hà                
6. Phiên dịch 1 - CN. Trần Thị Thúy Quỳnh
7. Văn hóa Anh - 53DL1 - Ths. Phạm Thị Hải Trang
8. Văn hóa Anh - 53DL2 - Ths. Phạm Thị Hải Trang
9. Văn hóa Mỹ - Ths. Võ Nguyễn Hồng Lam & Ths. Lê Hoàng Duy Thuần
10. Văn học Anh - Ths. Nguyễn Trọng Lý
 

11. Văn học Mỹ - Ths. Nguyễn Thị Thúy Hồng
12. Quy hoạch du lịch - Ths. Võ Nguyễn Hồng Lam
13. Tiếng Anh du lịch - Ths. Võ Nguyễn Hồng Lam    
14. Tiếp thị du lịch - Ths. Nguyễn Trọng Lý    
15. Tiếng Anh thương mại - Ths. Lê Hoàng Duy Thuần & Ths. Phạm Thị Hải Trang 
16. Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch - Ths. Nguyễn Phương Lan
17. Du lịch bền vững - Ths. Nguyễn Thị Thúy Hồng
18. Tâm lý du khách và phương pháp hướng dẫn du lịch - Ths. Nguyễn Thị Thúy Hồng
19. Tâm lý khách hàng  
- Ths. Nguyễn Phương Lan 
   


LỊCH TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HỌC PHẦN - HK 2 2012 - 2013 

(Dành cho khóa 53) 

1. Thuật ngữ và dịch - Ths. Nguyễn Hoàng Hồ 
2. Ngữ âm - Âm vị học - Ths. Lê Cao Hoàng Hà  
 
Phạm Thị Kim Uyên
4. Thực hành Biên dịch 2 - Ths. Cao Thị Minh Hậu 
5. Thực hành Phiên dịch 2 - Ths. Đặng Kiều Diệp                  


LỊCH TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY HỌC PHẦN - HK 1 2012 - 2013 
(Dành cho khóa 53) 

1. Ngữ nghĩa học - Ths. Phạm Thị Kim Uyên  
2. Hình thái học - CN. Trần Thị Thúy Quỳnh
3. Hình thái - Cú pháp học - Ths. Cao Thị Minh Hậu 
4. Cú pháp học - Ths. Nguyễn Hoàng Hồ 
5. Lý thuyết dịch - Ths. Nguyễn Hoàng Hồ 
6. Thực hành Biên dịch 1 - Ths. Lê Cao Hoàng Hà                           
7. Thực hành Biên dịch 2 - Ths. Phạm Thị Kim Uyên
8. Thực hành Phiên dịch 1 - CN. Trần Thị Thúy Quỳnh
9. Thực hành Phiên dịch 2 - Ths. Đặng Kiều Diệp