DANH SÁCH NHÂN SỰ BỘ MÔN BIÊN-PHIÊN DỊCH
Đóng
1. Nguyễn Hoàng Hồ
Chức vụ: Trưởng Bộ Môn Biên Phiên Dịch - Giảng viên chính
Học vị: Thạc sĩ
Quá trình công tác: 12/1989
Email: nguyenhoangho@gmail.com

2. Nguyễn Thị Thúy Hồng
Chức vụ: Quyền Trưởng Khoa Ngoại ngữ - Giảng viên chính
Học vị: Thạc sĩ
Quá trình công tác: 12/1986
Email: thuyhongdhts@yahoo.com
 
3. Võ Nguyễn Hồng Lam
Chức vụ: Phó Khoa Ngoại ngữ - Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Quá trình công tác: 9/1997
Email: lamthuysannt@yahoo.ca

4. Hoàng Công Bình

Chức vụ: Giảng viên chính
Học vị: Thạc sĩ (NCS)
Quá trình công tác: 10/1996
Email: hoangcongbinhvn@yahoo.com

5. Đặng Kiều Diệp
Chức vụ: Giảng Viên
Học vị: Thạc sĩ
Quá trình công tác: 10/1998
Email: dangkieudiep@gmail.com

6. Trần Thị Thúy Quỳnh
Chức vụ: Giảng Viên
Học vị: Cử nhân
Quá trình công tác: 9/2004
Email: thuyquynhntu@gmail.com

7. Phạm Thị Kim Uyên
Chức vụ: Giảng Viên
Học vị: Thạc sĩ
Quá trình công tác: 11/2005
Email: kim_uyen_pham@yahoo.com.vn

8. Lê Cao Hoàng Hà
Chức vụ: Giảng Viên
Học vị: Thạc sĩ
Quá trình công tác: từ 6/2007
Email: hoangha.ntu@gmail.com

9. Phạm Thị Hải Trang
Chức vụ: Giảng Viên
Học vị: Thạc sĩ
Quá trình công tác: từ 2/2002
Email: haitrang2001@yahoo.com

10. Huỳnh Thị Thanh Huyền
Chức vụ: Giảng Viên tập sự
Học vị: 
Quá trình công tác: từ 2/2012
Email:

11. Đặng Thị Thu Hiền
Chức vụ: Thư ký giáo vụ khoa
Quá trình công tác: từ 12/2009
Email: hiendtt09@yahoo.com.vn


CỰU GIÁO VIÊN BỘ MÔN
1. Cô Nguyễn Thị Kiệp
Chức vụ: Giảng viên chính
Học vị: Thạc sĩ
Quá trình công tác: 9/1991 - 10/2012
Email: nthikiep@yahoo.com

2. Cô Cao Thị Minh Hậu
Chức vụ: Giảng Viên chính
Học vị: Thạc sĩ
Quá trình công tác: 9/1990 - 9/2013
Email: caominhhau@gmail.com