DANH SÁCH NHÂN SỰ BỘ MÔN BIÊN-PHIÊN DỊCH
Đóng
1. Nguyễn Hoàng Hồ
Chức vụ: Trưởng Bộ Môn Biên Phiên Dịch - Giảng viên chính
Học vị: Thạc sĩ
Quá trình công tác: 12/1989
Email: honh@ntu.edu.vn

2. Nguyễn Thị Thúy Hồng
Chức vụ: Giảng viên chính
Học vị: Thạc sĩ
Quá trình công tác: 12/1986
Email: hongnt@ntu.edu.vn
 
3. Võ Nguyễn Hồng Lam
Chức vụ: Quyền Trưởng Khoa Ngoại ngữ - Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ (NCS)
Quá trình công tác: 9/1997
Email: lamvnh@ntu.edu.vn

4. Hoàng Công Bình

Chức vụ: Giảng viên chính
Học vị: Tiến sĩ
Quá trình công tác: 10/1996
Email: binhhc@ntu.edu.vn

5. Đặng Kiều Diệp
Chức vụ: Giảng Viên
Học vị: Thạc sĩ
Quá trình công tác: 10/1998
Email: diepdk@ntu.edu.vn

6. Trần Thị Thúy Quỳnh
Chức vụ: Giảng Viên
Học vị: Thạc sĩ
Quá trình công tác: 9/2004
Email: quynhttt@ntu.edu.vn

7. Phạm Thị Kim Uyên
Chức vụ: Giảng Viên
Học vị: Thạc sĩ
Quá trình công tác: 11/2005
Email: uyenptk@ntu.edu.vn

8. Lê Cao Hoàng Hà
Chức vụ: Giảng Viên
Học vị: Thạc sĩ
Quá trình công tác: từ 6/2007
Email: halch@ntu.edu.vn

9. Phạm Thị Hải Trang
Chức vụ: Giảng Viên
Học vị: Thạc sĩ
Quá trình công tác: từ 2/2002
Email: trangpth@ntu.edu.vn

10. Bùi Vân Anh
Chức vụ: Giảng Viên 
Học vị: Cử nhân
Quá trình công tác: từ 9/2015
Email: anhbv@ntu.edu.vn

11. Nguyễn Thị Thiên Lý
Chức vụ: Giảng viên
Quá trình công tác: từ 11/2015
Email: thienly@ntu.edu.vn

12. Trang Kim Yến
Chức vụ: Thư ký giáo vụ khoa
Quá trình công tác: từ 5/2017
Email: yentk@ntu.edu.vn

CỰU GIÁO VIÊN BỘ MÔN
1. Cô Nguyễn Thị Kiệp
Chức vụ: Giảng viên chính
Học vị: Thạc sĩ
Quá trình công tác: 9/1991 - 10/2012
Email: nthikiep@yahoo.com

2. Cô Cao Thị Minh Hậu
Chức vụ: Giảng Viên chính
Học vị: Thạc sĩ
Quá trình công tác: 9/1990 - 9/2013
Email: caominhhau@gmail.com