Websites bổ trợ học tiếng Anh
Đóng

  
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Đóng

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

HỌC KÌ 1 - NĂM HỌC 2017 - 2018

STT

Tên học phần

Giảng viên phụ trách

Ghi chú

1

Nghe 1

ThS. Trần Thị Thu Trang

ThS. Trần Thị Cúc

2

Nghe 3

ThS. Ngô Quỳnh Hoa

ThS. Nguyễn Trọng Lý

3

Nói 1

ThS. Lê Thị Thu Nga

ThS. Lê Hoàng Duy Thuần

4

Nói 3

ThS. Trần Thị Cúc

ThS. Lê Hoàng Duy Thuần

5

Đọc 1

ThS. Nguyễn Trọng Lý

ThS. Phạm Thị Hải Trang

6

Đọc 3

ThS. Nguyễn Trọng Lý

ThS. Lê Hoàng Duy Thuần

7

Viết 1

ThS. Nguyễn Phương Lan

ThS. Bùi Thị Ngọc Oanh

8

Viết 3

ThS. Nguyễn Phương Lan

ThS. Trần Thị Cúc

9

Ngữ âm thực hành 1

ThS. Ngô Quỳnh Hoa

ThS. Bùi Thị Ngọc Oanh

10

Giao tiếp trước công chúng

TS. Trần Thị Minh Khánh

ThS. Đặng Kiều Diệp

11

Ngữ pháp 1

ThS. Nguyễn Phương Lan

ThS. Bùi Thị Ngọc Oanh
ThS. Nguyễn Phan Quỳnh Thư

12

Ngoại khóa Tiếng Anh

ThS. Ngô Quỳnh Hoa

ThS. Lê Hoàng Duy Thuần

13

Tiếng Nga 2

ThS. Phan Minh Đức

14

Tiếng Pháp 1

TS. Nguyễn Duy Sự

15

Tiếng Pháp 2

TS. Nguyễn Duy Sự

16

Tiếng Trung 1

ThS. Phạm Thị Minh Châu

17 Tiếng Trung 2 ThS. Phạm Thị Minh Châu
18 Tiếng Trung 3 ThS. Phạm Thị Minh Châu
19 Tiếng Trung 4 ThS Phạm Thị Minh Châu
20 Ngôn ngữ Trung Quốc 1 ThS Phạm Thị Minh Châu 

21

Ngôn ngữ Trung Quốc 2

ThS. Phạm Thị Minh Châu

22

Ngôn ngữ Trung Quốc 3

ThS. Phạm Thị Minh Châu

23

Ngôn ngữ Pháp 2

TS. Nguyễn Duy Sự