Enter Title
Đóng
  
Text/HTML
Đóng

DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN BỘ MÔN THỰC HÀNH TIẾNG QUẢN LÝ

STT

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

SỐ TC

GHI CHÚ

        1         

Nghe 1

2

Bắt buộc

        2         

Nghe 2

2

Bắt buộc

        3         

Nghe 3

2

Bắt buộc

        4         

Nghe 4

2

Bắt buộc

        5         

Nghe 5

2

Tự chọn

        6         

Nói 1

2

Bắt buộc

        7         

Nói 2

2

Bắt buộc

        8         

Nói 3

2

Bắt buộc

        9         

Nói 4

2

Bắt buộc

      10       

Kỹ năng giao tiếp trước công chúng

2

Tự chọn

      11       

Đọc 1

2

Bắt buộc

      12       

Đọc 2

2

Bắt buộc

      13       

Đọc 3

2

Bắt buộc

   14    

Đọc 4

2

Bắt buộc

      15       

Đọc 5

2

Tự chọn

      16       

Viết 1

2

Bắt buộc

      17       

Viết 2

2

Bắt buộc

      18       

Viết 3

2

Bắt buộc

      19       

Viết 4

2

Bắt buộc

      20       

Viết 5

2

Tự chọn

      21       

Ngữ âm thực hành 1

2

Bắt buộc

      22       

Ngữ âm thực hành 2

2

Tự chọn

      23       

Ngữ pháp 1

2

Bắt buộc

      24       

Ngữ pháp 2

2

Tự chọn

      25       

Từ vựng

2

Tự chọn

      26       

Ngoại khóa Tiếng Anh

2

Bắt buộc

      27       

Ngôn ngữ Nga 1

3

Ngoại ngữ 2

      28       

Ngôn ngữ Nga 2

4 Ngoại ngữ 2

      29       

Ngôn ngữ Nga 3

4 Ngoại ngữ 2

      30       

Ngôn ngữ Pháp 1

3 Ngoại ngữ 2

      31       

Ngôn ngữ Pháp 2

4 Ngoại ngữ 2

      32       

Ngôn ngữ Pháp 3

4 Ngoại ngữ 2

      33       

Ngôn ngữ Trung Quốc 1

3 Ngoại ngữ 2

      34       

Ngôn ngữ Trung Quốc 2

4 Ngoại ngữ 2

      35       

Ngôn ngữ Trung Quốc 3

4 Ngoại ngữ 2

      36       


      37       

      38