Websites bổ trợ học tiếng Anh
Đóng

  
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Đóng

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

NĂM HỌC 2016 - 2017


1. Nói 1 - Ths. Lê Hoàng Duy Thuần & Ths. Trần Thị Cúc

2.
Nói 3 - Ths. Lê Hoàng Duy Thuần & TS. Trần Thị Minh Khánh

3. Nghe 1 -  Ths. Ngô Quỳnh Hoa & Ths. Trần Thị Cúc

4. Nghe 3 - Ths. Ngô Quỳnh Hoa & Ths. Trần Thị Cúc

5. Đọc 1 -  Ths. Nguyễn Trọng Lý & TS. Trần Thị Minh Khánh

6. Đọc 3 - Ths. Nguyễn Trọng Lý & TS. Trần Thị Minh Khánh

7. Ngữ pháp 1
Ths. Nguyễn Phương Lan & Ths. Bùi Thị Ngọc Oanh

8. Viết 1
Ths. Nguyễn Phương Lan & Ths. Bùi Thị Ngọc Oanh

9. Viết 3 - Ths. Nguyễn Phương Lan & Ths. Bùi Thị Ngọc Oanh

10. Tiếng Nga 1 - Ths. Phan Minh Đức

11. 
Tiếng Nga 2 - Ths. Phan Minh Đức

12. 
Tiếng Nga 3 - Ths. Phan Minh Đức

13. Tiếng Pháp 2 - TS Nguyễn Duy Sự

14. Tiếng Pháp 3 - TS Nguyễn Duy Sự

15. Ngôn ngữ tiếng Trung Quốc 1 - Ths. Phạm Thị Minh Châu

16. Ngôn ngữ tiếng Trung Quốc 2 - Ths. Phạm Thị Minh Châu

17.
Ngôn ngữ tiếng Trung Quốc 3 - Ths. Phạm Thị Minh Châu

18. Tiếng Trung 2 (dành cho sinh viên không chuyên ngữ) - Ths. Phạm Thị Minh Châu