Websites bổ trợ học tiếng Anh
Đóng

  
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Đóng

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

NĂM HỌC 2016 - 2017 (HK II)


1. Nói 2 - Ths. Lê Hoàng Duy Thuần & Ths. Lê Thị Thu Nga

2. Nói 4 - Ths. Lê Hoàng Duy Thuần & TS. Nguyễn Thị Ngân

3. Nghe 2 - Ths. Ngô Quỳnh Hoa & Ths. Trần Thị Cúc

4. Nghe 4 - Ths. Ngô Quỳnh Hoa & Ths. Trần Thị Cúc

5. Đọc 2 - Ths. Nguyễn Trọng Lý & TS. Trần Thị Minh Khánh

6. Đọc 4 - Ths. Nguyễn Trọng Lý & TS. Trần Thị Minh Khánh

7. Viết 2 - Ths . Nguyễn Phương Lan & Ths. Trần Thị Cúc

8. Viết 4 - Ths. Nguyễn Phương Lan & Ths. Bùi Thị Ngọc Oanh

9. Ngữ pháp 2 - Ths. Nguyễn Phương Lan & Ths. Bùi Thị Ngọc Oanh
                           
                           & Ths. Ngô Quỳnh Hoa


10. Ngữ âm thực hành 2 - Ths. Ngô Quỳnh Hoa & TS. Trần Thị Minh Khánh

11. Từ vựng - Ths. Lê Hoàng Duy Thuần & Ths. Nguyễn Trọng Lý

12. Ngoại khóa Tiếng Anh - Ths. Lê Hoàng Duy Thuần

13. Phương pháp nghiên cứu khoa học - TS. Nguyễn Thị Ngân
                                                                   
                                                                   


14. Ngôn ngữ Nga 1 - Ths. Phan Minh Đức

15. Ngôn ngữ Nga 3 - Ths. Phan Minh Đức

16. Ngôn ngữ Pháp 1 - TS. Nguyễn Duy Sự

17. Ngôn ngữ Pháp 3 - TS. Nguyễn Duy Sự

18. Ngôn ngữ Trung Quốc 1 - mời giảng

19. Ngôn ngữ Trung Quốc 3 - mời giảngĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

NĂM HỌC 2016 - 2017 (HK I)


       1. Nói 1 - Ths. Lê Hoàng Duy Thuần & Ths. Trần Thị Cúc

       2.
Nói 3 - Ths. Lê Hoàng Duy Thuần & TS. Trần Thị Minh Khánh

       3. Nghe 1 -  Ths. Ngô Quỳnh Hoa & Ths. Trần Thị Cúc

       4. Nghe 3 - Ths. Ngô Quỳnh Hoa & Ths. Trần Thị Cúc

       5. Đọc 1 -  Ths. Nguyễn Trọng Lý & TS. Trần Thị Minh Khánh

       6. Đọc 3 - Ths. Nguyễn Trọng Lý & TS. Trần Thị Minh Khánh

       7. Ngữ pháp 1
Ths. Nguyễn Phương Lan & Ths. Bùi Thị Ngọc Oanh

       8. Viết 1
Ths. Nguyễn Phương Lan & Ths. Bùi Thị Ngọc Oanh

       9. Viết 3 - Ths. Nguyễn Phương Lan & Ths. Bùi Thị Ngọc Oanh

      10. Tiếng Nga 1 - Ths. Phan Minh Đức
 
      11. 
Tiếng Nga 2 - Ths. Phan Minh Đức

      12. 
Tiếng Nga 3 - Ths. Phan Minh Đức

      13. Tiếng Pháp 2 - TS Nguyễn Duy Sự

      14. Tiếng Pháp 3 - TS Nguyễn Duy Sự
 
     15. Ngôn ngữ tiếng Trung Quốc 1 - Ths. Phạm Thị Minh Châu

     16. Ngôn ngữ tiếng Trung Quốc 2 - Ths. Phạm Thị Minh Châu

     17.
Ngôn ngữ tiếng Trung Quốc 3 - Ths. Phạm Thị Minh Châu

     18. Tiếng Trung 2 (dành cho sinh viên không chuyên ngữ) - Ths. Phạm Thị Minh Châu