BAN CHỦ NHIỆM KHOA
Đóng

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng khoa: ThS. NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG

Điện thoại: (058)32471371 email address: thuyhongdhts@ yahoo.com

Phó trưởng khoa: Ths. VÕ NGUYỄN HỒNG LAM

Điện thoại: (058)32471371 email address: honglam76@gmail.com

Chức năng và nhiệm vụ của BCN Khoa (Xem thêm file đính kèm)

Trưởng Khoa:

1. Phụ trách chung mọi mặt hoạt động của Khoa.

2. Trực tiếp phụ trách công tác về tổ chức nhân sự.

3. Ký:

- Các giấy tờ đối ngoại được Hiệu trưởng ủy quyền (văn bản đi ra ngoài trường)

- Các giấy tờ về nhân sự và tổ chức cán bộ.

- Giấy công lệnh (từ Phó trưởng Khoa trở xuống), Giấy nghỉ phép của cán bộ trong Khoa.

- Ký duyệt chi thuộc quỹ của Khoa và ký đề nghị Trường chi thanh toán.

Phó Trưởng Khoa:

1.   Công tác sinh viên (CLB Tiếng Anh, GVCN và Cố vấn học tập)

2.   Công tác đào tạo Khối chuyên ngữ và Bằng 2

3.   Công tác quỹ khoa

4.   Công tác cơ sở vật chất

5.   Công tác quảng bá

6.   Các công tác khác

CÁC BỘ MÔN VÀ TRUNG TÂM:

1. Bộ môn Thực Hành Tiếng: Th.S LÊ HOÀNG DUY THUẦN - Trưởng BM

2. BM Biên Phiên Dịch: Th.S NGUYỄN HOÀNG HỒ - Trưởng BM

3. Trung tâm Ngoại Ngữ: Th.S PHAN MINH ĐỨC– Giám đốc Trung tâm Ngoại Ngữ

NHÓM GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH QUAN HỆ QUỐC TẾ

1. BM Thực hành tiếng: Th.S Lê Hoàng Duy Thuần

2. BM Biên - phiên dịch: Th.S Trần Thị Thúy Quỳnh

3. BM Du lịch: Th.S Võ Nguyễn Hồng Lam

NHÓM GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH ĐỐI NGOẠI TRONG NƯỚC

1. BM Thực hành tiếng: Th.S Bùi Thị Ngọc Oanh

2. BM Biên - Phiên dịch: Th.S Hoàng Công Bình

3. BM Du lịch: Th.S Phạm Thị Hải Trang

NHÓM GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH TÀI LIỆU HỌC TẬP & NGHIÊN CỨU

1. BM Thực hành tiếng: Th.S Lê Hoàng Duy Thuần

2. BM Biên - phiên dịch: Th.S Nguyễn Hoàng Hồ

3. BM Du lịch: Th.S Nguyễn Trọng Lý

NHÓM GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH WEBSITE

1. Web khoa: ThS. Phạm Thị Minh Châu

2. BM Thực hành tiếng: Th.S Nguyễn Trọng Lý

3. BM Tiếng Anh Biên - phiên dịch: Th.S Lê Cao Hoàng Hà

4. Trung tâm Ngoại ngữ: Cô Hứa Ngọc Lý


CÁN BỘ PHỤ TRÁCH TÀI SẢN

Cô Đặng Thị Thu Hiền (phụ trách chung)


CỰU CÁN BỘ CỦA KHOA:

Thầy Nguyễn Đăng Cống  : nguyên TBM ngoại ngữ

Thầy Huỳnh Quang Châu  : Nguyên phó TBM Ngoai ngữ

 Cô Lê Thu Quế               : Nguyên chủ tịch công Đoàn Khoa

Cô Nguyễn Thi Uyên        :  Nguyên Trưởng BM THT

Cô Nguyễn Thị Kiệp         : Nguyên Phó BM Ngoại Ngữ