Các Website liên kết
Đóng


  
Kế hoạch năm học
Đóng

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2013 - 2014


1. Kế hoạch Tốt nghiệp học kỳ I năm học 2013 -2014 (Ke hoach Tot nghiep HK 1 - 2013-2014.pdf)
2. Kế hoạch Tốt nghiệp học kỳ II năm học 2013 - 2014 (Ke hoach Tot nghiep HK 2 - 2013-2014.pdf)
3. Kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2013 - 2014 (Ke hoach giang day HK 2 nam hoc 2013-2014, he chinh quy (P.Dao tao).xls)