Banner
Minimize

Liên kết - hợp tác
Minimize

Các đối tác chính trong nước của Bộ môn

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận

Khoa Nông nghiệp – Đại học Vinh

Trường Cao Đẳng Thủy sản Bắc Ninh

Khoa Thủy sản - Đại học Nông Lâm TPHCM

Khoa Thủy sản - Đại học Cần Thơ

Khoa Thủy sản - Đại học Nông Lâm Huế

Công ty TNHH Uni President Việt Nam

Công ty TNHH Giống thủy sản Nam Miền Trung
Các đối tác nước ngoài của Bộ môn

Đại học Bergen - NaUy
Đại học Tronheim - NaUy

Đại học Burapha – Thái Lan

Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR)

 
Text/HTML
Minimize