QUY MÔ ĐÀO TẠO CỦA VIỆN NTTS
Đóng

Hiện tại, Viện NTTS quản lý và đào tạo:

- Ngành: Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản, Quản lý nguồn lợi thủy sản); Các ngành Đào tạo
- Bậc đào tạo: Đại học, Cao đẳng, Sau đại học (thạc sĩ và tiến sĩ)


  • I- Các ngành đào tạo:

     1- Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản

  • Mục tiêu của ngành: Đào tạo người học đạt trình độ chuyên môn để làm việc tốt trong lĩnh vực NTTS. Cung cấp kiến thức về kỹ thuật NTTS nước ngọt và các loài hải sản có giá trị kinh tế cao.Trang bị phương pháp học tập và nghiên cứu để có thể tự học tập thường xuyên, để không ngừng nâng cao kiến thức và năng lực chuyên môn, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khao học và công nghệ thuộc lĩnh vực NTTS.

  • 2- Ngành Bệnh Học Thủy Sản

  • Mục tiêu của ngành: Đạo tạo người học có trình độ chuyên môn cao, có kiến thức căn bản về các lĩnh vực sinh học nói chung và về lĩnh vực NTTS nói riêng. Đặc biệt: Có kiến thức sâu về bệnh học và bệnh ở các đối tượng NTTS, có khả năng chuẩn đoán, phòng bệnh và xác định biện pháp chữa trị các bệnh ở động vật thủy sản, có khả năng sử dụng thành thạo các trang thiết bị để nghiên cứu, chuẩn đoán bệnh cho động vật thủy sản, có khả năng xây dựng chương trình quản lý sức khỏe động vật thủy sản cho các cở sở NTTS.

    3- Ngành Quản Lý Môi Trường và Nguồn Lợi Thủy Sản

Mục tiêu của ngành: 

Trang bị nền tảng kiến thức về môi trường, chú trọng đến môi trường và nguồn lợi thủy sản, các vấn đề ô nhiễm và rủi ro môi trường, các phương pháp phân tích và đánh giá tác động môi trường; các biện pháp xử lý môi trường nhằm hướng đến sự phát triển bền vững. Rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp trong các hoạt động thực tiễn về kỹ thuật và quản lý môi trường, nhất là môi trường NTTS.Trang bị phương pháp học tập và nghiên cứu để có thể tự học tập thường xuyên, để không ngừng nâng cao kiến thức và năng lực chuyên môn, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khao học và công nghệ thuộc lĩnh vực NTTS.


II- Các Bậc Đào Tạo

 (1) Bậc Cao Đẳng:   3 năm
 (2) Bậc Đại Học:     4 năm
(3) Bậc Sau Đại Học:
- Thạc Sỹ:        2-3 năm
- Tiến Sỹ:         4 năm 


III- Chương trình đào tạo

(1)  Đại học & Cao đẳng (undergraduate)

(2)   Sau đại học (graduate)